Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
VOLBA JMÉNA A PATRONA
KŘESTNÍHO, PŘI BIŘMOVÁNÍ, V ŘÁDU A VÝZNAMOVÝ VÝKLAD JMEN

Nedávno se mluvilo o úpadku chápání jména, o snahách banalizovat význam křestního jména a zbavit je jeho hlubokého významu. Za příčinu bylo shledáno úsilí distancovat se od křesťanské tradice. Dávání jména má existenciální význam a jde-li o křestní jméno s volbou patrona pak má hlubší podtext než si uvědomujeme.

Při křtu není vyloučeno dát i jiné jméno než jméno nějakého svatého patrona. „Křestní jméno může také vyjadřovat nějaké křesťanské tajemství nebo křesťanskou ctnost. Rodiče, kmotři a farář dbají, aby se nedávalo jméno, které je cizí křesťanskému smýšlení. “ (KKC 2156) Z téhož místa byl již v kapitole o patronech citován význam volby patrona: „Patronát světce poskytuje vzor lásky a zajišťuje jeho přímluvu.“ Toto chápání není nové, bylo i v minulosti. U mučedníků a světců se vždy hledala opora a posila v nejrůznějších životních situacích. Důvěra v jejich přispění, zkušenost, obdiv a úcta souvisely s přijímáním jejich jmen. Ze stejného důvodu i dnes z nich vybíráme patrony a vzory pro život.

Při křtu malých dětí je volba jména na rodičích stejně jako zodpovědnost za jejich výchovu. Souvislost této zodpovědnosti se jménem se objevuje i v řeholních řádech, kde nové jméno při obláčce dává představený komunity. Patron je pomocníkem ve výchově, ve vedení člověka k Bohu i přesto, že k tomuto účelu bylo každému dáno svědomí i anděl strážný. Člověk potřebuje ke svému štěstí člověka na všech stranách i v nebi. A je před ním veliký výběr. V dospělosti ať jde o křest nebo o svátost biřmování vybírá si patrona každý sám. Předpokládá se, že k němu nachází bližší vztah, který ovlivňuje rozvoj jeho osobnosti.

Jméno člověka vyjadřuje jeho totožnost, je pevnou součástí jeho každodenního života a také se podílí na vytváření obrazu o něm. Znalost jména je počátkem vztahů mezi lidmi, bourá odstup a umožňuje důvěrné oslovení.

V Bibli vidíme, že i Bůh volá člověka jménem a osloví jím každého z nás. Křestní jméno nás skrze křest a za přispění patrona napojuje na společenství svatých a s jejich pomocí nám má jít o stálé přibližování se ke Kristu. Pak přispívá k ovlivňování vlastností a celé budoucnosti.

Každé jméno ve svém původu či složení něco vyjadřuje. Pro zájem, který se výkladu jmen začíná věnovat je dále uveden i výklad následujících jmen. Na levé straně abecedně mužská jména, uprostřed významový výklad a na pravé straně ženský protějšek, jméno ženy k uvedenému významu. – pokud jej zde na internetových stranách ještě nenacházíte budou dodána později nebo budou součástí této vytištěné encyklopedie podobně jako kalendář pro tři století..