Světci k nám hovoří...


sv. Serapion

Serapion, anachoretas

21. března, připomínka
Postavení:poustevník (anachoreta), asketa
Úmrtí:století neznámé
Atributy:bible, poustevník, srp

ŽIVOTOPIS

Byl poustevníkem, pohybujícím se velkou část života mezi lidmi, aby jim slovem i příkladem tlumočil evangelium, a tak je obracel ke Kristu. Z téhož důvodu se z lásky prodával i za otroka, aby mohl obrátit jinak těžko dostupné duše.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

LÁSKA NEZNAJÍCÍ HRANIC

Rozhodl se pro přísný kající život a odešel do samoty v egyptské poušti. Tam se věnoval modlitbě a četbě Písma svatého. Evangelium v něm probudilo touhu, aby z lásky k Bohu i k lidem šel onu radostnou zvěst předávat. Neměl světského vzdělání, pouze touhu zachraňovat duše. Spoléhal se na to, že nedostatek jeho výmluvnosti musí nahradit víra, která i hory může přenášet (srov Mt 17,20).

Opustil svou poustevnu a vydal se do egyptských měst, na tržiště i do hospod a na další místa, kde se lidé scházejí, aby jim vykládal, jak mají Boha milovat a jemu sloužit. Líčil blaženost života, k němuž se kráčí dle rad evangelia. Napomínal a vybízel ke ctnostnému životu, mluvil i o odměnách. Mnohé z mravně upadlých posluchačů obrátil.

Po určité době vymyslel nový prostředek k získávání další vrstvy lidí. Jeho horlivost ho přivedla k tomu, že se prodával za otroka. Poprvé snad vstoupil k pohanskému kejklíři, kterému se prodal jako otrok za 20 stříbrných. Mlčenlivě a oddaně mu sloužil, živě se skromně chlebem a vodou. Jeho pán si ho začal vážit a naslouchat jeho výkladům. Vzdělával se jeho nábožností a s celou rodinou se obrátil ke Kristu. Z vděčnosti dal Serapionovi svobodu. On mu vrátil 20 stříbrných se slovy: "Život jsem zasvětil Bohu a otrokem jsem se stal jen z horlivé lásky, abych tebe a tvou rodinu vysvobodil z otroctví modloslužby a hříchů. Raduji se, že se to podařilo a vracím peníze, za něž jsem zaprodal svou svobodu."

Pak šel a prodal se jinde za otroka, aby další osobu vytáhl z její bídy. Nový pán prý jej brzy propustil a daroval mu plášť, sukni, košili a knihu evangelií. Serapion pak potkal polooděného žebráka, tomu dal sukni, zimou se chvějícímu starci dal plášť. Jak tak seděl u cesty, další pocestný se ho otázal, kým byl oloupen o šaty. On ukázal na knihu, kterou se řídil. Nakonec i tu prodal, protože v ní četl: "Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým ..."(Mk 10,21). Za utržené peníze koupil hladovým dětem chudé matky chleba. Na další dotazy, proč už nemá knihu, vysvětloval, že se podle ní řídil, vždyť "co prospějí krásná slova, jestliže dle nich nežijeme?"

Potom se ještě znovu několikrát prodal za otroka, aby svým pánům pomáhal nejen fyzicky, ale hlavně duchovně. Proto také cestoval. V Řecku ve Spartě se prý stal otrokem jednoho bludaře, kterého i s rodinou dovedl do katolické Církve. V Athénách trpěl hladem, tak si pomohl tím, že svolal zvědavce a těm pak řekl: "Jsem poustevník z Egypta a měl jsem tři věřitele, kteří mne krutě pronásledovali, od dvou už mám pokoj, ale třetí mne nesmiřitelně stíhá." Na dotaz, o koho jde, odpověděl, že o lakotu a nečistotu, které překonal a potlačil už dávno, ale toho třetího -hladu - se nemůže zbavit. - Jeden z přítomných mu dal hned stříbrňák na chleba.

Později se přes Řím vrátil do Egypta na poušť a tam zemřel, asi před nebo kolem roku 400.

Vyprávění o něm nás vede k několika úvahám. "Lidská duše má před Bohem větší cenu než hmotný svět." - To bylo důvodem Serapionova počínání. "Nemůžeme být neteční k hříchům druhých." - Boží Syn se za ně z lásky nechal ukřižovat. "Náš pozemský život má nesmírný dopad na naši věčnost." Proto Serapion, s čistým svědomím, nikdy nebyl pro nedostatek nešťastný.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

V rozjímání se pokusím sám sebe vidět tak, jak mě vidí Bůh. Bude to zhodnocení mé lásky a jejího nedostatku v mém životě.

Bože, Tys vedl svatého Serapiona na poušť i k lidem, aby Ti tam sloužil postem, modlitbou a především láskou; na jeho přímluvu pomáhej i nám, ať dovedeme ovládnout sami sebe, abychom vytrvali v Tvé službě a nadevšechno Tě milovali. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

POZNÁMKA

Často je na dnešní den uváděna památka Serapiona z Thmuis, který snad začínal v egyptské poušti jako následovník sv. Antonína, byl přítelem biskupa sv. Atanáze a sám později působil jako biskup v Thmuis. Ten však není v novém martyologiu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Serapion, anachoretas (století neznámé); Nicolaus de Flüe (1487); Benedicta Cambiagio Frassinello (1858); martyres Alexandri (339); Maximus, m. Nicomediæ (303); Lupicinus, abbas (480); Iacobus Confessor (ca. 824); Ioannes, ep. Valentinen (ca. 1145); Gulielmus Pike (1591); Thomas Pilchard (1591); Matth (1608)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.