Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Juliána z Cornillon
Iuliana, virgo in Brabantia

5. dubna, připomínka
Postavení:mystička, převorka CSA
Úmrtí:1258
Atributy:měsíc,monstrance, augustiánka s knihou

ŽIVOTOPIS

Narodila se kolem roku 1191 v Rétienne u Lutychu v Belgii v bohatší rodině. Asi ve věku pěti let osiřela a byla dána i se starší sestrou na výchovu do kláštera Kornelienberg (Cornillon) k augustiánským kanovnicím. Naučila se ručním pracím a kromě duchovní četby si oblíbila tichý, rozjímavý život. Po dosažení potřebného věku složila řeholní sliby.

Vynikala zbožností, poslušností a pokorou. Když slyšela o hříších lidí, trápila se pro ně jakoby se jich sama dopustila. Velmi ráda adorovala před nejsvětější svátostí. Opakovaně měla vidění měsíce v úplňku, který byl při jedné straně částečně ztemnělý, jakoby s trhlinou. Po více modlitbách jí bylo zjeveno, že měsíc symbolizuje katolickou církev a ono ztemnělé místo naznačuje, že Církev postrádá svátek na počest nejsvětější svátosti a k zadostiučinění za mnohá zneuctění od lidí. Zprvu se vysvětlení zdráhala zjevit, teprve až se roku 1230 stala převorkou, sdělila je kanovníku při chrámu sv. Martina v Lutychu i provinciálu dominikánů Hugovi. Také své vidění i s vysvětlením probrala s arcijáhnem Jakubem Troyesským, který se později stal papežem Urbanem IV. Biskup Robert se tímto sdělením zabýval a po určitém zdráhání sice vydal v roce 1246 pastýřský list, který vyzýval celou diecézi k slavení svátku Božího Těla, jenže Robert zemřel a slavení se neuskutečnilo. Došlo k němu až se zmíněný provinciál Hugo stal kardinálem a papežským vyslancem.

Juliána, která byla připravovatelkou svátku Božího Těla, prožila značné útrapy a protivenství. Těžkosti si prý zapříčinila velkou řeholní přísností a byla kvůli ní vypuzena z kláštera. Nějaký čas pobývala prý v Namuru a nakonec se uchýlila do kláštera ve Fosses, kde zemřela. Některé životopisy uvádějí život jen v řeholních domech, jiné život poustevnice.

Papež Urban IV. zavedl svátek Božího Těla již jako biskup verdunský ve své diecézi a jako papež, pohnut eucharistickým zázrakem v Bolsně, chtěl svátek zavést pro celou Církev, ale dříve zemřel. Svátek rozšířil na celou Církev až r. 1311 Klement V.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Feria secunda infra Octavam Paschæ; Vincentius Ferrer (1419); Irene (304); Iuliana, virgo in Brabantia (1258); Catharina Tomás (1574); Maria Crescentia (Anna); Höss (1744); Pherbutha (ca. 342); martyres Seleuci (344); martyres Regiis (s. V); Geraldus, abbas (1095)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský