Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Marie Krescencie Höss

Maria Crescentia (Anna); Höss

5. dubna, připomínka
Postavení:mystička, představená řehole TOR
Úmrtí:1744

ŽIVOTOPIS

Pochází z Bavorska. I přes svou chudobu se dostala do kláštera františkánských terciářek v Kaufbeurenu. Trpěla tam ústrky a mnoho bolestí, ale soustřeďovala se jen na plnění Boží vůle. Později se stala novicmistrovou a asi tři roky před svou smrtí i představenou kláštera.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

UTRPENÍ NESENÉ V SOUSTŘEDĚNÍ SE NA PLNĚNÍ BOŽÍ VŮLE

Narodila se 20. 10. 1682 v Kaufbeurenu v Bavorsku do chudé tkalcovské rodiny jako Anna. Ve škole vynikala inteligencí, ale pro chudobu rodiny se zdálo, že je odsouzená zdědit tkalcovské řemeslo. Přesto její touha stále více směřovala do konventu františkánských terciářek v Kaufbeurenu. Zprvu marně usilovala o přijetí, ale nakonec se tam dostala na přímluvu místního starosty, který byl sice protestant, ale klášter mu za mnoho vděčil.

Bůh dopustil, že představená a některé řeholnice se k ní chovaly nelaskavě a nespravedlivě. Majíce stále na mysli, že nepřinesla žádnou výbavu, vytýkaly jí, že je k ničemu, že byla přijata jen z milosrdenství, a nejrůznějšími způsoby jí ztrpčovaly život v klášteře. Přes tyto nedobré vztahy a ústrky, kterými Marie Krescencie trpěla, se ve svém nitru soustřeďovala jen na plnění Boží vůle. Její zbožnost spočívala v účasti na utrpení Kristově, které si připomínala a částečně zpřítomňovala obětavým životem a službou bližním. Měla i vidění, o kterých hovořila jen z poslušnosti před svými představenými.

Na utrpení si nikdy nenaříkala, ač snad celý život trpěla bolestmi zubů a hlavy a její obličej se zdál od bolestí znetvořen. Její trpělivost při všem byla nepochopitelná, a proto byla nařčena dokonce z čarodějnictví. Potom se pochvalná pověst o ní roznesla mimo klášter, představená byla vystřídána a Marie Krescencie se stala novicmistrovou. Byla prozíravá a s láskou zprostředkovávala hodnoty řeholního života. Zasloužila se také o vypracování přesných pravidel pro život v klášteře. Sestrám připomínala, že ten, kdo nic jiného nehledá a nemiluje než Boha, prožívá vnitřní radost jakoby mu byla vrozená. V roce 1741 byla zvolena za představenou komunity. Sestry řídila s rozvahou zaměřujíc se na duchovní stránku a ekonomickou stránku kláštera pozvedla natolik, že mohl podporovat chudé. Mnoho lidí k ní přicházelo pro radu, útěchu, pomoc. Vyhledávaly ji vzdělané osobnosti.

V únoru 1744 onemocněla a na Vzkříšení ji Bůh vysvobodil z jejích bolestí. V listopadu roku 2001 byla kanonizována.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Zamyslím se nad tím, co pro mne znamená život z víry? Nakolik se soustřeďuji na plnění Boží vůle? A co v té věci zlepším?

Bože, Tys povolal svatou Marii Krescencii, aby následovala Tvého Syna v jeho chudobě a pokoře; pomáhej i nám, abychom věrni Tvému volání šli cestou, kterou nám Kristus ukázal. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(ze závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius Ferrer (1419); Irene (304); Iuliana, virgo in Brabantia (1258); Catharina Tomás (1574); Maria Crescentia (Anna); Höss (1744); Pherbutha (ca. 342); martyres Seleuci (344); martyres Regiis (s. V); Geraldus, abbas (1095)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.