Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Terezie Manetti (Marie od Kříže)

Teresia Maria a Cruce Manetti

23. dubna, připomínka
Postavení:zakladatelka karmelitánské kongregace
Úmrtí:1910

ŽIVOTOPIS

Pochází od Florencie v Itálii. Od mládí prožívala a chápala milost síly z modlitby. Zaměřila se na pomoc dětem, zejména sirotkům, a učila je životu z víry. Založila kongregaci "Institut sester terciářek od sv. Terezie," jejíž počátky spadají do r. 1874 a schválení je datováno r. 1904. Terezie Marie od Kříže vynikala láskou k eucharistii i k opuštěným a chudým lidem. Žila ve sjednocení s Boží vůlí, a v duchovním i tělesném životě radostně a s trpělivostí prožívala tajemství Kříže. Zemřela v 64 letech na zhoubný nádor.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

MOUDRÁ A LASKAVÁ ŽENA S DUŠEVNÍ VYVÁŽENOSTÍ

Narodila se 2. 3. 1846 na předměstí Florencie v Campi Bisenzio do chudé rodiny jako Terezie Adelajda. Její otec předčasně zemřel, ale rodina žila pravou, povzbuzující zbožností. V době svého dospívání byla dbalá o svoji tělesnou krásu, ale pak jí začalo záležet víc na kráse duchovní. Shromáždila kolem sebe několik kamarádek, s nimiž se začala věnovat vzdělávání malých dětí. Již dříve vynikala organizačním a pedagogickým talentem. V 19 letech začala uvažovat o povolání k řeholnímu životu. Za vzor si vybrala Terezii od Ježíše z Avily. Motivována jejím životem celá skupinka vyučujících sester čerpala sílu z modlitby. Přibližně od začátku roku 1872 se dá říci, že tyto sestry začaly vést řeholní život po vzoru sv. Terezie. Během dvou let se zapsaly do třetího řádu a nastěhovaly se do konventu, který byl jejich prvním sídlem. Jejich duchovním rádcem se trvale stal otec Ernest Jacopozzi a Terezie Manetti zastávala funkci představené. Vzhledem k tomu, že byly třetím řádem žijícím ve světě, Terezie M. zvolila závazky zaměřené na velkou charitativní aktivitu, kterou začaly péčí o sirotky. Kontemplativní život nebyl hlavní náplní, ale zdrojem síly k jejich službě.

Svoji komunitu brzy změnily v "Institut sester terciářek od sv. Terezie," přičleněný ke karmelitánskému řádu. Matkou představenou byla Terezie Manetti s novým jménem Marie od Kříže. Pro společný život v konventu začaly být nazývány kongregací již o něco dříve. Díky úspěšné činnosti a růstu se jim v letech 1880-1887 podařilo vybudovat velký konvent s kostelem. Skládat řeholní sliby mohly členky tohoto institutu od roku 1888. Ke schválení řeholního života těchto karmelitek papežem Piem X. došlo v roce 1904.

Sestry již v roce 1902 otevřely svůj druhý dům ve Florencii a v řeholní kapli hned zorganizovala Marie od Kříže nepřetržitou adoraci. Tato generální představená, která zůstala ve své funkci do konce života, je charakterizována podobně jako sv. Terezie z Avily: střízlivá v úsudcích, dbající na to, co je k užitku, praktická v činnosti, skvělá organizátorka a současně pohroužená v Bohu. Prožívala mystické stavy a vynikala eucharistickou úctou, ve které čerpala potřebné milosti k životu heroické lásky k těm nejmenším a pohrdaným ve světě.

Podle slov papeže byla nadšená láskou ke Kristu i k duším a mnoho vytrpěla od kritiky po zradu, od utrpení způsobeného nádorem až po strach před temnou nocí víry, který zasáhl nitro její duše.

Brzy po papežském schválení se řádový Institut sester terciářek od sv. Terezie rozšířil v celé Itálii i se zakládáním nových sídel, která byla otevřena i jinde ve světě. První domy byly otevřeny v Sýrii a Palestině. Poněkud později v Libanonu v Izraeli.

V roce 1908 Terezii Marii od Kříže postihlo bolestivé onemocnění, na které do dvou let zemřela, dokonale odevzdána do Božích rukou. Pověst o její svatosti byla potvrzena mnoha zázraky a r. 1930 započal proces přípravy k blahořečení, během kterého byla zázračně uzdravena benátská sestra. Terezie Marie od Kříže Manetti byla blahořečená 19. 10. 1986, při návštěvě Jana Pavla II. ve Florencii.

V beatifikační promluvě papež o ní řekl: "Byla ženou s mateřskou laskavostí a neobyčejnou duševní rovnováhou. Její moudrá slova, její pohled a způsob života dávaly všem natolik světla, útěchy a naděje, že byla ustavičně obklopovaná lidmi z různých stavů i různých hodností. Ti často čekali celé hodiny, aby je přijala v malém konventu pod hradbami v Bisenziu a vyslechli slova víry, která mohou odměnit utrpení a obdařit pokojem."

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Terezie Marie od Kříže učí žít z eucharistie a svěřovat se do Božích rukou. V těchto dvou věcech se budu snažit následovat její příklad, uvědomovat si Boží milosti a projevovat za ně vděčnou lásku.

Bože, úctou k eucharistii jsi blahoslavenou Terezii Marii posiloval na cestě kříže a naplnil´s ji mateřskou láskou k maličkým a chudým; na její přímluvu nám dej, abychom i my v síle nebeského pokrmu na sobě s radostným srdcem nesli Kristovo utrpení a skutky lásky připravovali příchod Tvého království. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z karmelitánského Propria k breviáři)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Adalbertus (Vojtech); ep. Pragen. (997); Gerardus, ep. Tullen (994); Ægidius de Asisio (1262); Teresia Maria a Cruce Manetti (1910); Georgius, m. in Palæstina (s. IV.); Eulogius, ep. Edessen (387); Marolus (s. V); Georgius, ep. Suellen (1117); Helena Valentini (1458); Teresia Maria a Cruce Manetti (1910); Maria Gabriela Sagheddu (1939)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.