Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Marie Hesselblad

Maria Elisabeth Hesselblad

24. dubna, připomínka
Postavení:zakladatelka řádu
Úmrtí:1957

ŽIVOTOPIS

Pocházela z luteránské rodiny ve Švédsku. Ve svém mládí se modlila: "Drahý Otče, jenž jsi na nebesích, ukaž mi, kde je tvůj jediný ovčinec, v němž nás chceš mít všechny sjednocené." Byla vyslyšena, a protože Dobrý Otec dává víc, než o co prosíme, po letech pobytu v Americe u nemocných a po přijetí křtu v katolické církvi se stala nejen řeholnicí, ale i zakladatelkou Řádu sester Nejsv. Spasitele a apoštolkou pracující na sjednocení, s nekonečnou odměnou v nebi.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

KDO PROSÍ A HLEDÁ, NAJDE

Narodila se 4. 6. 1870 v početné švédské luteránské rodině. Již jako dítě si začala klást otázku, která církev je tím pravým ovčincem, o němž četla v evangeliu. Podnět k tomu přemýšlení a hledání dala skutečnost, že její kamarádky byly z různých církví. Čím byla starší, tím snad častěji se modlila, aby jí Bůh ukázal cestu a přijal ji do svého ovčince. V duši pak zakoušela pokoj a v nitru srdce vnímala příslib: Má dcero, jednoho dne ti ho ukážu.

V 18 letech se vystěhovala za prací do Ameriky, aby mohla finančně podporovat rodinu. Léta byla jako zdravotní sestra v newyorské Rooseveltově nemocnici, kde se denně setkávala s utrpením, které zjemňovalo její cítění.

Jednoho dne se setkala s jezuitou, který jí pomohl seznámit se s naukou katolické církve. Když poznala, že je to "ovčinec", do nějž je volána, připravila se na křest, který přijala ve 32 letech. V roce 1904 přišla do Říma a tam se zvláštním dovolením Pia X. přijala řeholní hábit. I přes touhu po vlasti nastoupila do domu sv. Brigity.

V roce 1911 založila Řád sester Nejsv. Spasitele, který odpovídal tehdejším potřebám. Svůj apoštolát podnikala s velkou touhou: "Aby všichni..." a ta touha ji nabádala k oběti života za jednotu Švédska a Říma. V roce 1923 poslala své první dcery do švédské vlasti.

Její život byl poznamenán fyzickým utrpením a ve chvílích prožívané bolesti říkala: "Lékaři nechápou, že mám právo na utrpení. Já věřím, že Bůh ho přijme a obětuji mu všechny své těžkosti za účinné působení naší společnosti ve Švédsku."

Marie Hesselblad byla aktivní i v rozsáhlé charitativní činnosti. Za druhé světové války pomáhala pronásledovaným Židům a z řeholního domu udělala výdejnu jídla a materiální pomoci chudým.

Blahořečená byla 9. 4. 2000 papežem Janem Pavlem II. a kanonizována byla 5. 6. 2016 papežem Františkem na náměstí sv. Petra v Římě.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Zamyslím se, jak mohu přispět k tomu, aby byl "jeden ovčinec a jeden pastýř" (viz Jan 10,16). Pán Ježíš to řekl: "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým" (Jan 13,35). Po vzoru Marie H. také obětuji za jednotu všechny dnešní těžkosti.

Bože, Tys nám zjevil, že láska k Tobě a k bližnímu je naplněním všech Tvých přikázání; pomáhej nám, abychom jako svatá Marie Hesselblad usilovali o jednotu a z lásky prokazovali pomoc potřebným. Pro velikost jejího srdce nás přijmi mezi ty, kdo vejdou do Tvého království. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Georgius, m. in Palæstina (s. IV.); Fidelis de Sigmaringen (1622); Maria Cleophæ et Salome (s. I.); Alexander, m. Lugduni (178); Mellitus (624); Wilfridus (709); Gulielmus Firmati (1103); Maria a Sancta Euphrasia (Rosa Virginia) Pelletier (1868); Maria Elisabeth Hesselblad (1957); Anthimus, ep. Nicomedien (303); Gregorius, ep. Illiberitan (s. IV); Deodatus, abbas (s. VI); Egbertus (729); Benedictus (Angelus); Menni (1914)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.