Světci k nám hovoří...


blah. Marie Gerhardinger

Maria Teresia a Iesu /Carolina/; Gerhardinger

9. května, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1879

ŽIVOTOPIS

Narodila se 20. 6. 1797 v Regensburgu -Stadtamhofu v městské čtvrti Řezna v Bavorsku jako dcera váženého loďaře. Její první jméno bylo Karolína. Začala navštěvovat klášterní školu chórových řeholnic Norte Dame v místě svého bydliště. Také Německo však zasáhly následky tzv. politického a náboženského osvícenství a stát zabavil církevní majetky. V souvislosti s tím došlo ke zrušení mnoha církevních škol a většině dívek byla najednou odňata možnost vzdělání a to i základního.

Na radu faráře M. Wittmanna z Řezna byla Karolína vychována ještě s dvěma kamarádkami, aby vyučovala na škole ve Stadtamhofu, vedené jako farní. Farář M. W. byl i jejím duchovním rádcem a Karolína s jeho pomocí poznávala své povolání vytvořit společenství, zasvěcené křesťanské výchově dívek. Zvláště šlo o ty nejchudší v malých městech a vesnicích. Výchova je měla připravit na mateřské poslání, protože rodina je ovlivňována matkou jako první vychovatelkou. A na křesťanských rodinách závisí změna společnosti, jak o tom byli přesvědčeni.

Karolina Gerhardingerová se velkým podílem zasloužila o vznik plánované kongregace s tímto zaměřením. Její vznik se datuje 24. 10. 1833, kdy přijala řeholní jméno Marie Terezie od Ježíše a s dvěma dalšími ženami začala společný řeholní život v Neunburgu vorm Walde. První hluchoněmá dívka, kterou si vzaly s sebou, byla znamením služby chudým. Právě chudým dávaly přednost i při své apoštolské činnosti. Za základ svého duchovního života považovaly sestry Eucharistii a za svůj vzor Pannu Marii. Marie Terezie, která se stala generální představenou, kladla sestrám na srdce: "Dále služme s radostí trojjedinému Bohu po celý svůj život, poslouchejme ho a milujme ho nade všechno."

Z důvodů nedostatečného prostoru byl mateřinec Chudých školních sester Matky Boží v roce 1843 přeložen do bývalého kláštera klarisek v Mnichově, kde potom 9. 5. 1879 Marie Terezie zemřela. Nová kongregace se již v roce 1847 rozšířila do Severní Ameriky a pak i do mnoha dalších zemí. Kongregace byla rozdělena na provincie a byla později řízena ústředím v Římě. Působí ve 30 zemích celého světa. Své misie má i v Japonsku, v Africe, na Aljašce, v Rusku aj. V ČR je její provincialát v Bílé Vodě.

Marie Terezie byla pohřbena v kostele sv. Jakuba v Mnichově a blahořečená 17. 11. 1985 v Římě.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Bože, náš Otče, Tys povolal blahoslavenou Marii Terezii od Ježíše, aby milovala mladé lidi a jim jako křesťanská vychovatelka hlásala Tvou radostnou zvěst; daruj nám na její přímluvu bdělé oko pro potřeby naší doby a pomoz nám, abychom správně vyplnili svůj úkol v tomto světě. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě modlitby z provincialátu v Bílé Vodě)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hermas (asi s. I.); Isaias, propheta (s. VIII. před n.l.); Pachomius, abbas in Thebaide (347/348); Beatus, eremita (asi s. VII); Maria Teresia a Iesu /Carolina/; Gerhardinger (1879); martyres in Perside CCCX (ca. s. IV); Dionysius, ep. Viennen¨. (s. IV); Geruntius, ep. Ficulen. (ca. 501); Fortis Gabrielli (1040); Thomas Pickering (1679); Benincasa de Monte Politiano, religiosus (1426); Stephanus Grelewski (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.