Světci k nám hovoří...


sv. Josef Cottolengo

Iosephus Benedictus Cottolengo

30. dubna, připomínka
Postavení:kněz, zakladatel
Úmrtí:1842

ŽIVOTOPIS

Pocházel z městečka Bra v Itálii. Stal se knězem a kanovníkem. V Turíně, kde udělal doktorát, se setkával s velkou bídou, zejména různě postižených lidí. Zřídil pro ně bezplatný charitativní ústav, jehož chod, jak říkal, zajišťovala Boží Prozřetelnost. Měl ji proto i v názvu domu. Založil několik družin, které mu v jeho činnosti pomáhaly. Vyčerpáním zemřel v Chieri.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

NÁDENÍK BOŽÍ PROZŘETELNOSTI

Narodil se 3. 5. 1786 v Bra v oblasti v Piemont v Itálii. Vystudoval, v Asti přijal kněžské svěcení a odešel do Turína, kde získal doktorát z teologie a stal se kanovníkem.

Josef Cottolengo se v Turíně setkával s velkou hmotnou i duchovní bídou. Jednou, když byl zavolán k ženě s několika dětmi, která byla ve velké nouzi a přes její vážnější onemocnění ji do nemocnice nepřijali, rozhodl se pro zřízení nemocničního domu pro ty nejpotřebnější. Začal pronájmem domku se čtyřmi lůžky, který nazval domkem Boží prozřetelnosti. Lékař i lékárník mu slíbili pomoc zdarma a Josef Cottolengo začal obdivuhodné dílo lásky. Brzy musel mít další větší dům, protože pacientů přibývalo a také potřeboval ošetřovatelky a další pomocníky.

Založil dvě družiny; jednou byly Sestry křesťanské lásky a druhou Bratři svatého Vincence. To byl jeho personál pro dům Boží prozřetelnosti, který prý měl po několika letech na 600 obyvatel. Byli to sirotci, invalidé i mentálně postižení, nevyléčitelně nemocní a ubožáci všeho druhu. Přes kvalitně organizovanou charitativní pomoc objevili se odpůrci i z řad kněží, které Josefova činnost popudila. Rychle se zvětšující špitál nedal spát ani úřadům a zabezpečení jeho činnosti přišel prý zjišťovat sám ministr. Předpokládal, kdyby se něco s Cottolengem stalo, mohlo by jeho dílo přinést velké problémy veřejnosti. Když se dotazoval na ředitele, Josef Cottolengo se představil jako pouhý nádeník Boží Prozřetelnosti a na dotaz odkud bere prostředky na zajištění chodu domova s tolika lidmi odpověděl, že od Boží Prozřetelnosti, jejíž je nehodným služebníkem.

Marně Cottolengo vysvětloval, že dům žije pod ochrannými křídly Prozřetelnosti, která posílá dobrovolné dárce s dary. Důvěru v Boží Prozřetelnost pokládal ministr za velmi riskantní jednání, ale pochopil, že Cottolengo je světec. V tom směru informoval i královskou vládu.

Po vypuknutí cholery měli lidé ze sousedství domu Prozřetelnosti obavy, že se právě tam nejvíce rozšíří, a proto si vymohli na úřadech zavření tohoto domu. Josef Cottolengo tuto ránu vzal s humorem a jako by o nic nešlo. Prohlásil, že u nich doma se říkalo: "kapusta se víc vydaří, když se přesadí, tak přesadíme i náš ústav!"

Dům přestěhoval do Valdoca a dílo se vzmáhalo. Každý dům měl svůj směr a odlišnou náplň. Vedle prvního domku "Boží prozřetelnosti" vyrostl "Dům víry"; další "Dům naděje" a "Dům lásky". Přibyla i nově založená družina dobrých pastýřek, které pečovaly o mentálně postižené dívky. V dalším "Ústavu přímluvy" věkem pokročilejší, zdánlivě nemohoucí, se modlili za duše v očistci. "Ústav sv. Thajdy" vychovával mravně pokleslé dívky ke spořádanému životu. Obdivuhodný byl organizační talent hlavního nádeníka Prozřetelnosti. Nevedly se žádné příjmy a vydání a i bez účetnictví ústavní domovy kvetly. Charakteristickou vlastností Josefa Cottolenga byla prý důvěra, že Bůh se postará o to, co započal. O dost později, po Josefově smrti, se prý z jeho domu stala nemocnice s 2000 lůžky. Jeho láska byla nevyčerpatelná, ale s tělesnými silami to bylo naopak. Na doporučení lékaře se pro vyčerpání odstěhoval k bratru do Chieri. Jeho stav se však stejně zhoršil a po přijetí svátostí tam zemřel ve věku 44 let.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Josef Cottolengo tím, že pracoval pro nejubožejší, pracoval pro Krista (viz Mt 25,45). Nesmím být nikdy lhostejný k bídnému stavu druhých. Nezapomenu, že všímavost s ochotou pomoci je zásadní křesťanská vlastnost. Budu na ni pamatovat při denním zpytování svědomí.

Bože, Tys nám zjevil, že láska k Tobě a k bližnímu je naplněním všech Tvých přikázání; pomáhej nám, abychom jako svatý Josef Cottolengo ochotně prokazovali milosrdenství, učili se od něj důvěře ve Tvou prozřetelnost a jednou se s ním mohli radovat ve Tvém království. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius Pp V. (1572); Iosephus Benedictus Cottolengo (1842); Quirinus, tribunu (asi. s. III. nebo II.); Petrus, levita (605); Gualfardus (1127); Paulina von Mallinckrodt (1881); Benedictus de Urbino (1625); Eutropius, ep. Santonarum (s. III); Diodorus et Rhodopianus (s. IV); Donatus, ep. Eurœen. in Epiro (s. IV); Laurentius, m. Novari (s. IV); Mercurialis (s. IV); Pomponius (s. VI); Augulus (s. VII); Earconwaldus (693); Amator, Petrus et Ludovicus (855); Adiutor (ca. 1131); Gulielmus Southerne (1618); Maria ab Incarnatione Guyart Martin (1672); Sigismundus, rex Burgundi (524)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.