Světci k nám hovoří...


sv. Maur

Maurus, abbas

15. ledna, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:s. VI-VII.
Patron:měditepců a uhlířů
Atributy:voda, opatská berla a zobrazení benediktina

ŽIVOTOPIS

Maur byl synem římského senátora a oblíbeným žákem sv. Benedikta z Nursie. Znal se s ním již od dětství a vyrůstal pod jeho vlivem. Toužil po dokonalém duchovním životě a snažil se žít v asketické kajícnosti, obzvláště v době postní, kdy nechtěl ani spát v leže. V rozjímání se hodně soustřeďoval na utrpení Pána Ježíše, připomínaje si, že jeho posledním lůžkem byl kříž.

Další Maurovou obzvlášť charakteristickou vlastností byla bezprostřední a dokonalá poslušnost. Vykresluje ji sv. Řehoř ve svých „Dialozích“. Vypráví o záchraně Placida z vody, kam spadl a proud jej unášel. Benedikt zvolal na Maura, aby jej běžel rychle vytáhnout. Ten v běhu pokračoval i po vodě. Zázrak si prý uvědomil až Placida vytáhl a Benedikt jej přičítal dokonalé Maurově poslušnosti.

Maur měl i mimořádný dar uzdravování. Stalo se, že za Benediktem dovedli němého chlapce s prosbou o požehnání. Pro jeho nepřítomnost byl požádán Maur, vracející se zrovna z pole s motykou přes rameno. Žádost ho zarazila, bez konkrétního pověření se nechtěl odvážit Benedikta zastoupit. Nechal se však přemluvit a s jeho požehnáním byl němý uzdraven. Proto také bývá vzýván s prosbou o různá uzdravení.

V Montecassinském klášteře býval považován za zástupce sv. Benedikta. Ten jej asi se čtyřmi druhy poslal na území dnešní Francie, odkud obdržel nabídku k založení kláštera. Na cestu Maurovi požehnal, předal stanovy řádu a pověřil ho úkolem jeho šíření. Maur tedy založil v určeném místě benediktinské opatství. Se svými druhy vybudoval klášter v Glanfeuil u břehu řeky Loiry, první mimo Itálii, a jako opat jej vedl. Byl snad i opatem v sabinských horách kláštera Subiaco. Po smrti sv. Benedikta byl jeho nástupcem ve vedení řádu.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Bože, Tys vedl svatého opata Maura, aby nám svým příkladem ukázal, jak žít podle evangelia. Prosíme, veď nás, abychom podle jeho příkladu rostli ve víře, lásce a ostatních ctnostech; vyslyš naše prosby a dej, abychom uprostřed proměn tohoto světa toužili celým srdcem po tom, co je Tvou svatou vůlí, a jednou se sešli u Tebe v nebi. Prosíme o to Krista, našeho Pána. Amen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Arnoldus Janssen (1909); Secundina (století neznámé); Ioannes Calybita (s. V.); Ita (577); Probus, ep. Reatin (asi 570); Maurus, abbas (s. VI-VII.); Tarsicia (s. VI./VII.); Ablebertus seu Emebertus (asi 645); Malardus (asi 650); Romedius (asi s. VIII.); Bonitus (asi 710); Arsenius, eremita (904); Petru s de Castronovo (1208); Iacobus Eleemosynarius (asi s. XIII.); Angelus de Valido (1325); Franciscus Fernández de Capillas (1648); Seraphinus Sarovski (1833); Valentinus Palencia Marquin et IV socii (1937); Nicolaus Gross (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.