Světci k nám hovoří...


zbytky baziliky Nera a Achillea

zbytky baziliky Nera a Achillea

sv. Nereus a Achileus

Nereus et Achilleus, m. Romce

12. května, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:koncem s. III.
Atributy:palma, odložené zbraně

ŽIVOTOPIS

Nejspolehlivější informace o nich jsou ve verších papeže Damasa (z let 366-384) vyrytých na mramorové desce jejich hrobu rytcem Dionysiem Filokalem. Ty dosvědčují, že Nereus a Achileus byli vojáci, přidělení k tyranskému soudci, který odsouzence dával mučit a popravovat. Při nějaké příležitosti oba poznali učení o Kristu a stali se křesťany. Na jejich obrácení měli pravděpodobně vliv mučení křesťané svou hrdinskou stálostí a neochvějnou důvěrou v Boha. Změnu svého smýšlení projevili Nereus a Achileus i navenek tím, že se zřekli svého povolání.

Nespolehlivá legenda o nich říká, že se dál tito bratři stali služebníky Flavie Domitilly, kterou svým příkladným životem a apoštolskými slovy pohnuli k tomu, že i ona uvěřila v Krista a dala se potají pokřtít. Jejich jména se do legendy snad mohla dostat i později v souvislosti se společným uložením ostatků.

Rozhodně někdy potom co odložili svoji výzbroj a odznaky své hodnosti, byli odsouzeni na smrt, kterou jako Kristovi vyznavači přijali radostně. Popraveni byli mečem. Jedna z domnělých verzí je, že odstoupení od vojska a jejich smrt může mít souvislost s vojenskými čistkami koncem III. stol., ale podle toho, že byli přiděleni k výslechům mučených, vč. křesťanů, nemohli pro svou víru stejně v povolání pokračovat.

Nereus a Achileus byli pohřbeni v Domitiliných katakombách při jižním okraji Říma. Papež Damas dal rozšířit kryptu, v níž byl jejich hrob a nad ní postavit malou svatyni s jejich jmény, kterou jeho nástupce Siricius změnil v trojlodní basiliku. Papež Klement VIII. později přeložil památku Flávie Domitilly společně s Nerem a Achilem, pro společné přenesení jejich ostatků na tento den.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Všemohoucí Bože, Tys posiloval svaté mučedníky Nera a Achillea, aby statečně vyznávali víru; na jejich přímluvu dej sílu i nám, abychom Ti vždycky zůstali věrní. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pancratius, m. Romæ (zač. s. IV.); Nereus et Achilleus, m. Romce (koncem s. III.); Epiphanius, ep. Salamnen (403); Imelda Lambertini (1333); Ioanna de Lusitania (1490); Cyrillus, m. in Mæsia (ca. s. III); Philippus, presb. in Sicilia (s. V); Modoaldus (ca. 647); Rictrudis (ca. 688); Germanus, ep. Cpolitan. (733); Dominicus Calciatensis (1060/1109)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.