Světci k nám hovoří...


sv. Vincenc

Vincentius, monachus

24. května, připomínka
Postavení:mnich OSB
Úmrtí:asi 450

ŽIVOTOPIS

Byl vzdělaný Gal, který se dal zlákat tvrdým vojenským životem i s jeho pýchou. Pak se změnil v pokorného řeholníka na lerinském ostrově u Nizzy a vydal obsáhlou knihu na výstrahu proti kacířům s výstižnou naukou základních pravd víry a o rozpoznání bludařů.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Z VOJÁKA VLASTI, VOJÁK CÍRKVE

Pocházel z Galie, učil se vědám a věnoval se vojenskému životu. Brzy se pak oprostil od marností i pýchy a odešel, jak řekl, z bouří světského života do klášterní samoty na ostrově Lérins a stal se benediktinským mnichem. Po letech zbožného života začal psát jako pomocníka paměti knihu pod jménem Peregrin: "Commonitorium", v níž výstižně vysvětluje katolickou nauku a hájí ji proti bludům, které vyvrací. Nejznámější jeho poučkou, kterou měly na zřeteli i poslední koncily, je: "Držet se toho, čemu se věřilo vždy a od všech věrných."

Jako prameny víry zdůrazňoval Písmo svaté i tradici předávanou ústně. Obhajoval věrné zachovávání těchto pramenů učitelským úřadem Církve, neporušenou nauku se správným výkladem. Přičemž o případných odchylných názorech má rozhodovat koncil a vydávat jasná a srozumitelná rozhodnutí. Za bludaře označoval ty, kteří se vzpírají a odporují právoplatnému rozhodnutí Apoštolské Stolice. Uvedl také charakteristický výrok: "Kdo nenáleží k víře obecné, trpí škodu na svém spasení.

Jeho katechismus je souhrnem pravidel pro cestu k duchovní dokonalosti. Tou cestou prošel a nadšeně na ní velebil Pannu Marii.

Také v současnosti máme spolehlivý Katechismus katolické církve od Jana Pavla II. se závazným učením, kterého bychom si měli vážit a žít podle něj. Obsahuje rovněž ryzost nauky zakořeněné v Písmu svatém i v tradici, což jsou stejné prvky jako u díla Vincence Lerinského. Každá doba má ale svůj způsob vyjadřování i odlišné potřeby důrazu.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

V každé rodině by měl být současný Katechismus katolické církve, stejně jako spolehlivé vydání Bible. V době psaní tohoto díla je to KKC podepsaný Janem Pavlem II. v říjnu 1992. Seznámím se s touto knihou, zvláště s částmi týkajícími se mého života.

Bože, Tys povolal svatého mnicha Vincence, aby po svém obrácení následoval Tvého Syna v jeho chudobě i pokoře a hájil Tvou církev; pomáhej i nám, abychom věrni Tvému volání šli cestou, kterou nám Kristus ukazuje skrze Písmo sv. a Katechismus KC. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius, monachus (asi 450); Maria Virgo; Ioanna, uxor Chuza (s. I); Simeon, stylita iunior in Monte Mirabili (592); Ioannes de Prado (1631); Servulus, m. Tergeste (s. inc.); Donatianus et Rogatianus (ca. 304); martyres Philippopoli CCCVIII (ca. 304); Philippus., presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1306); Ludovicus Zephyrinus Moreau (1901)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.