Světci k nám hovoří...


sv. Potamiona a Marcela

Potamiœna et Marcella

28. června, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:asi 202

ŽIVOTOPIS

Pocházely z Alexandrie. Potamiona byla dcerou Marcely, která ji křesťansky vychovala. Dále se jí prý dostalo vzdělání od významného učitele Origena. Podle legendy se za nejasných okolností dostala do otroctví a protože vynikala i krásou, zalíbila se svému pánu, který chtěl, aby mu byla po vůli. Potamiona odhodlaně hájila svou čistotu a nazlobený pán ji předal místodržiteli Aquilovi. Ten ji domlouval bitím i vyhrožováním. Pak byla jako křesťanka kvůli své víře a ctnosti vězněna. Žalářník Basilides ji prý chránil před zneuctěním vojíny, jimž byla ke hrám odevzdána.

Po odsouzení k smrti měl Basilides nařízeno obnažit ji před vhozením do kotle s vroucím olejem a smolou, ale na její prosby tak neučinil. Už při cestě k popravišti s ní zacházel s porozuměním a s vlídností. Ona mu proto přislíbila přímluvu v nebi a také se mu záhy dostalo milosti víry a mučednictví.

Když Potamiona po ponoření do kotle skonala, došlo i na upálení její matky Marcely. Basilides byl sťat asi o dva dny později, jak je připomínáno v martyrologiu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iren, ep. Lugdunen (asi 202); Potamiœna et Marcella (asi 202); Paulus Pp I. (767); Heimeradus (1019); Vincentia Gerosa (1847); Plutarchus, Serenus (ca. 202); Argimirus (856); Ioannes Southworth (1654); Severianus Baranyk et Ioachim Senkivskyj (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.