Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

Antonín Zaccaria

Antonius Maria Zaccaria

5. července, připomínka
Postavení:zakladatel řádu CRSP
Úmrtí:1539
Patron:Barnabitů
Atributy:černá klerika , hostie, kalich, kříž , lilie

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Lombardie v Itálii. Po dvou doktorátech začal studovat teologii a působit mezi mládeží. Usiloval o obnovu kléru a založil trojici řeholních společenství s cílem o duchovní obnovu v Církvi. Zemřel předčasně ve 37 letech. Jím založení Barnabité se rychle rozšířili a v roce 1625 přišli také do Čech.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

LOMBARDSKÝ LÉKAŘ DUŠÍ

Narodil se v r. 1502 v Cermoně v severní Itálii do patricijské rodiny. Byl nadaný, studoval v Padově medicínu a již ve 22 letech měl dva doktoráty. Zprvu působil jako lékař a byl horlivý jako křesťanský laik a vůdce duchovního společenství přátel, kteří se u něj kvůli Božímu slovu scházeli. Ve věku 26 let se definitivně rozhodl pro duchovní cestu a přijal kněžské svěcení.

V té době mladí duchovní toužili více po obročí než po spáse duší a věřící prý byli již po 40 let ve vedení ke spáse zanedbáváni. Antonín Zaccaria toužil být knězem podle Ježíšova Srdce.

Po dvou letech kněžství se r. 1530 rozhodl k založení kongregace, v níž by bylo žité evangelium po příkladu prvních křesťanů. V první řadě šlo o řád "řeholních kleriků sv. Pavla" i když jejich společenství bylo zváno "Barnabité", kvůli sídlu u sv. Barnabáše. Bratry byli duchovní správci působící jako lidoví misionáři. Antonín jim napsal pravidla a vedl je k pokoře a sebezapírání.

Druhou jím založenou kongregací s pomocí hraběnky Guastella byly "andělské sestry sv. Pavla" zvané angeliky. Jejich andělským posláním mělo být přivádění ohrožených dívek na správnou cestu. Třetí řád, jeho poslední kongregace, byl jím ustanoven pro manžele, aby evangelního ducha dostal do rodin a přál si, aby manželé nejen následovali, ale přímo žili život Krista ve světě.

Antonín Zaccaria dal popud ke 40 hodinovým adoracím, častému sv. přijímání, lidovým misiím i k pátečním zvoněním na připomenutí si smrti našeho Spasitele. Řádovou organizaci předal spolupracovníkům a věnoval se modlitbě a duchovnímu vedení. Horlivě kázal, zpovídal, chodil do nemocnic a všude prokazoval velkou lásku k lidem. Zemřel již v 37 letech ve svém rodišti. Jeho ostatky byly převezeny do Milána.

Papežem Lvem XIII. byl 3. 1. 1890 blahořečen a 27. 5. 1897 kanonizován.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Podle Antonína Zaccaria bylo základem usnadňujícím cestu k dokonalosti zachovávání přikázání a dodával, že bez toho je námaha marná. S tímto vědomím budu usilovat o život s Kristem ve světě.

Bože, Tys povolal svatého Antonína Zaccaria, aby sloužil Tvé církvi svým kázáním i příkladem a aby nám ukázal, jak žít podle evangelia; pomáhej nám, abychom na jeho přímluvu, věrni Tvému volání šli cestou, kterou nám Kristus ukázal. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cyrillus et Methodius (869 a 885); Antonius Maria Zaccaria (1539); Cyprilla (s. IV); Athanasius Hierosolymitanus (451/452); Dometius (s. V); Martha, mater Symeonis Stylitæ iunioris (551); Athanasius, hegumenus (ca. 1004); Matth, Robertus Meyler (1581); Georgius Nichols, Richardus Yaxley (1589); Stephanus de Nicaea, episcopus et martyr (ca. 78); Thomas, abbas (1000)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.