Světci k nám hovoří...


Foto © Provincie bratří františkánů

Foto © Provincie bratří františkánů

Foto © Provincie bratří františkánů

Foto © Provincie bratří františkánů

Foto © Provincie kapucínů v ČR

Foto © Provincie kapucínů v ČR

sv. Jáchym a sv. Anna

Ioachim et Anna

26. července, památka
Postavení:rodiče P. Marie
Úmrtí:s. I.
Patron:Jáchym je patronem manželských párů, truhlářů a obchodníků s plátnem. Anna je patronkou Florencie, Innsbrucku a Neapole; také se k ní obrací ti, kteří prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí, za šťastný porod; jako svou patronku ji vidí matky, vdovy, ženy v domácnosti a mnozí další, k nimž patří horníci, tkalci, soustružníci, umělečtí truhláři, mlynáři, čeledíni, krejčí i krajkáři. Oba jsou vzorem především pro všechny prarodiče.
Atributy:pro Jáchyma:beránek, dítě, holubice, koš, Panna Maria pro Annu: Panna Maria a dítě Ježíš

ŽIVOTOPIS

Z těchto svatých manželů vzešla bez dědičného hříchu počatá dcera a Matka Spasitele světa. Jejich život tedy musel odpovídat svěřenému poslání a to je i důvodem naší úcty. U sv. Anny vždy bylo zdůrazňováno, že je matkou Bohorodičky, její lidskou vychovatelkou a učitelkou, a že je babičkou našeho Pána Ježíše Krista.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

OTEVŘENI BOŽÍM ZÁMĚRŮM

Jsou rodiči Neposkvrněného života, skrze který přišel na svět Boží Syn. Byli předmětem Boží lásky a milosti. Přes jejich význam se o nich Bible nezmiňuje a dvě evangelia uvádí jen předky sv. Josefa jako manžela té, z níž se narodil Ježíš Kristus, Syn Boží a Spasitel světa. Nedá se však říci, že by se křesťané o Mariinu rodinu nezajímali a nebyly alespoň v tradici dochovány informace o Mariiných rodičích. Z písemných zpráv je však považováno za nejvýznamnější tzv. protoevangelium sv. Jakuba, které je apokryfním spisem vzniklým až ve 2. století a Církev jako takovému nepravému nikdy nepřiznala hodnotu apoštolského.

Jeho informace o rodičích Panny Marie nesou nejen starobylost a vážnost, ale zanechaly i značnou odezvu v liturgii, stejně tak v lidové zbožnosti, která se udržela jako církevní tradice. Navíc se s nimi shoduje i zpráva o vidění blahoslavené stigmatizované Kateřiny Emerichové a s nimi shodně hovoří také východní podání, zaznamenané sv. Epifaniem a Janem Damašským.

Např. uvádějí, že Jáchym s Annou výtěžek pastýřského zaměstnání rozdělovali vždy na tři díly, a to na oběť chrámu, chudým a poslední díl, i co do kvality, užívali na vlastní potřeby. Nikdy netrpěli nedostatkem. Stali se pohrdanými pro dočasnou neplodnost, ale svou nezlomnou důvěrou otevřenými Božím záměrům.

Podle protoevangelia Jáchym pocházel z Galileje a Anna byla dcerou jistého betlémského kněze. Z jejího rodu pocházela i Alžběta, kterou již evangelium jmenuje jako Mariinu příbuznou. Mezi Mariiny nejbližší by patřila také Marie Kleofášova, matka Zebedeovy manželky Salome, Judy Tadeáše a Jakuba Menšího. Konkrétnost příbuzenských vztahů se nepovažuje za spolehlivě doložitelnou.

Jáchym a Anna spolu žili jako manželé, přičemž po dobu 20 let se jim údajně nenarodil žádný potomek. Jelikož Jáchym byl starším knězem a neplodnost byla považována za Boží trest, jednoho dne byla Jáchymova oběť veleknězem odmítnuta. Jeho kroky pak vedly do přírody ke kající modlitbě. Ani přes pohrdání neztratili tito starší manželé svou nezlomnou důvěru a zůstali otevřenými Božím záměrům.

Podle protoevangelia i zprávy o zjevení K.E. se manželům žijícím v odloučenosti, modlitbě a práci zjevil archanděl Gabriel. Na jeho slovo se Jáchym vrátil k manželce, s níž se setkal pod Zlatou bránou v Jeruzalémě a díky jejich ctnostnému životu mohl se v jejich rodu dovršit Boží plán spásy.

Svoji dceru Marii "od Boha milovanou" zasvětili coby malé dítě v Jeruzalémském chrámu, kde jí umožnili další výchovu.

Jáchym a Anna splnili to, co Bůh od nich očekával a zůstali v pozadí. Jáchym se údajně Mariina návratu nedožil a Anna prý zesnula až ve vysokém věku. Její hebrejské jméno znamená "milostiplná" či "omilostněná", jméno Jáchym se váže na význam "příprava na Spasitele" či se překládá i jako "bude Bohem vyvýšen".

Památku svaté Anny prohlásil za závaznou pro celý svět papež Řehoř XIII. v roce 1584.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Zamyslím se nad svým životem se zaměřením na otevřenost záměrům, které má se mnou Bůh a budu prosit za jejich poznání desátkem růžence.

Bože našich otců, Tys vyvolil svatého Jáchyma a Annu za rodiče Matky Tvého Syna; na jejich přímluvu splň i na nás svá zaslíbení, ať dosáhneme věčné spásy. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

(závěrečná modlitba z breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioachim et Anna (s. I.); Evangelista et Peregrinus (s. XII/XIII); Titus Brandsma (1942); Georgius Preca (1962); Camilla Gentili (s. XIV/XV); Ioannes Ingram (1594); Georgius Swallowell (1594); Eduardus Thwing et Robertus Nutter. (1600); Gulielmus Webster (1641); Andreas., m. Phú Yên (1644); Marcellus Gaucherius Labigne de Reignefort et Petrus Iosephus Le Groing de La Romag (1794); Maria Margarita a Sancto Augustino Bonnet et IV soci (Maria Magdalena); de Jastamont; Clara a Sancta Rosalia (Maria Clara); du Bac; Elisabeth Teresia a Corde Iesu Consolin (1794); Bartholom (1833); Vincentius Pinilla et Emmanuel Martín Sierraw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.