Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Titus
Titus, ep. Creten

26. ledna, památka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. I.
Atributy:tvář prozářená paprsky, pohanský chrám v pozadí

ŽIVOTOPIS

Byl Řek, narozený pohanským rodičům v Antiochii Syrské. Nejspíše byl pokřtěn apoštolem Pavlem, jehož se stal důvěrným přítelem. Spolu s Barnabášem ho doprovázel na apoštolský sněm do Jeruzaléma. Pavel jej při své třetí apoštolské cestě poslal z Efezu do Korintu, aby tam zavedl pořádek. Když do Korintu psal druhý list, uvedl v něm: "A tak jsme vybídli Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokončil. Buď Bohu dík, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás!"(2Kor 8,6; 8,16)

Tita ustanovil Pavel biskupem na Krétě, kde byla značně pokleslá mravnost a mnozí se houževnatě drželi gnostického bludu. R. 65 mu poslal list, v němž psal o tom, jaké jsou potřebné vlastnosti budoucích kněží a biskupů i k čemu vést jednotlivé stavy věřících. Za druhé Pavlovy vazby působil v Dalmacii jako první věrozvěst. Na Krétu se vrátil zpět a tam zemřel ve věku 94 let.

Oba dva společně oslavovaní biskupové, Timotej i Titus, doplňují dílo apoštola Pavla jako jeho věrní žáci. Tita nazývá při pozdravu v listě vlastním synem ve společné víře. Řečtí Otcové opěvují Tita pro jeho horlivost, ryzí lásku, úsilí urovnávat vše mírovou cestou i pro jeho vztah k chudobě.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Pro vychovatele se dnes hodí předsevzetí z antifony Rch (k Zach. kant.). Podle ní budu: Hlásat slovo (Boží pravdy) ať je to vhod či nevhod (je-li potřebné správné směrování). Usvědčovat, zakazovat a povzbuzovat vždy s všestrannou trpělivostí a znalostí věci. Nesmí chybět láska a úsilí o znalosti potřebné k správné orientaci.

Pro ostatní hledání cest k apoštolátu laiků. Nejde jen o informace v dekretu koncilu; i modlitba o posílení tohoto apoštolátu už dává na něm účast.

Závěrečná modlitba je nejvhodnější společná z breviáře:

"Bože, tys dal svatému Timotejovi a Titovi poznat cestu, která vede ke spáse, a naplnils je horlivostí potřebnou k apoštolské práci; na jejich přímluvu dej i nám, ať žijeme zbožně a spravedlivě a šťastně dojdeme do nebeské vlasti. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Timotheus (s. I); Titus, ep. Creten (s. I.); Paula, vidua (404); Xenophon, Maria, Ioannes et Arcadius (s. VI.); Michael Kozal (1943); Theogenes, m. Hippone (ca. 257); Albericus, abbas (1109); Augustinus (Eystein) Erlandssön (1188); Maria de la Dive (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský