Světci k nám hovoří...


blah. Jan Columbini /Kolumbán/

Ioannes Columbini

31. července, připomínka
Postavení:zakladatel kongregace CM
Úmrtí:1307

ŽIVOTOPIS

Pochází z aristokratické rodiny ze Sieny v Itálii. Stal se bohatým obchodníkem a zaujímal i významné místo v politice. Oženil se s Blasiou a měli Petra a Angelu. Jednou z dlouhé chvíle před obědem sáhl na knihu s životopisy svatých a zaujal ho příběh Marie Egyptské. Vedl ho pak k uvažování a obrácení. Místo lakoty začal být štědrý k chudým a místo hodování se postil. Někdo by řekl, podobně jako jeho manželka, že šel z extrému do extrému. Marně čekala, že zanechá asketického života a heroické lásky k bližním. Jan vytrval a když po několika letech syn zamřel a dcera vstoupila do kláštera, zařídil manželce doživotní rentu a ostatní majetek rozdal klášterům, nemocnicím a chudým.

Zařadil se mezi nejposlednější. Tam, kde pracoval dříve jako radní, konal službu zametače. Kupodivu se našli tací, kteří ho následovali. Městská rada ho ale vypověděla z města. Za čas rozhodnutí zrušila a z Arezza ho povolala nazpět.

Jan Columbini v roce 1360 založil kongregaci jezuatů za účelem péče o nemocné a své spolubratry vedl ke kajícímu životu. Jeho heslem bylo: "Ať v srdcích žije Ježíš Kristus!" Kongregaci s řádovými pravidly sv. Augustina schválil papež Urban V. r. 1367, 37 dnů před Janovou smrtí.

Blahořečený byl papežem Řehořem XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ignatius de Loyola (1556); Ioannes Columbini (1307); Iustinus De Iacobis (1860); Calimerus (s. II ex.); Sidonia (Caecilia) Schelingova*, virgo et martyr (1955); Democritus, Secundus et Dionysius (s. III); Fabius (303/304); Tertullinus (ca. s. IV); Germanus, ep. Autissiodoren. (448); Helena, vidua (ca. 1160); Everardus Hanse (1581); Ioannes Franciscus Jarrige de la Morélie du Breuil (1794); Dionysius Vicente Ramos et Franciscus Remón Játiva (1936); Iacobus Buch Canals (1936); Michael Ozięblowski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.