Světci k nám hovoří...


sv. Euplus

Euplus

12. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:304

ŽIVOTOPIS

Pocházel údajně z Řecka, ale žil na Sicílii. Za doby Diokleciánova pronásledování křesťanů byl jáhnem v Katánii. Přisluhoval při oltáři, hlásal Boží slovo a pomáhal Božímu lidu duchovně i hmotně.

Euplus byl později označen mučedníkem za svaté Písmo, které opatroval a nesmírně si ho vážil. Zdůrazňoval: "Poznat Písmo, znamená poznat a milovat Ježíše." On je přítomný v síle slova. Euplův výrok je odrazem Ježíšových slov: "Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat. Kdo mě miluje, bude zachovávat má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal."(Jan 14,21 a 24) A v 15. kapitole je pro nás výzva, abychom zůstali v jeho lásce.

Euplus byl zajat ve chvíli, kdy četl evangelium, a byl předveden s knihou před soudce, který se tázal po jejím původu. Euplus mu z ní prý v odpověď přečetl: "Blahoslavení, kteří trpí protivenství pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské."(Mt 5,10)

A s touto radostnou myšlenkou přijal rány bičováním i mučednickou smrt.

Tento krátký životopis je výzvou, abychom každý z nás uchovávali slova Písma svatého ve svém srdci jako to činila Panna Maria.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioanna Francisca Frémiot de Chantal (1641); Euplus (304); Anicetus et Photius (s. IV); Innocentius Pp XI (1689); Victoria Díaz y Bustos de Molinaw (1936); Sebastianus Calvo Martínez et VI socii: Gregorius Chirivás Lacambra, Iosephus Pavón Bueno, Nicasius Sierra Ucar, Petrus Cunill Padrós, Venceslaus Clarís Vilaregut, Antonius Perulles Estívill (1936); Florianus Stępniak et Iosephus Straszewski (1942); Carolus Leisner (1945); Muredachus (ca. s. V); Lelia (s. V); Herculanus, ep. Brixien. (s. VI); Porcarius et socii (ca. s. VIII); Carolus Meehan (1679); Petrus Jarrige de la Morelie de Puyredon (1794); Flavius (Atilanus); Argüeso González (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.