Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Gordius
Gordius

3. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:304
Atributy:meč, palma

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Cesareje, hlavního města Kapadocie, ležícího ve středu Malé Asie. Dovídáme se o něm od sv. Basila, že se stal vojínem, za statečnost byl povýšen na setníka a jeho nejhlavnějšími ctnostmi byla mravní čistota a zbožnost. Právě pro ně byl milý Bohu i lidem, i když žil mezi pohanskými, mravně nevázanými římskými vojáky. Po vydání císařského zákazu sloužit Kristu a nařízení obětovat modlám, vzdal se své hodnosti a odešel na poušť. Tam nabíral sílu v modlitbě a postu ke svému dalšímu kroku. Vrátil se do Césareje a přímo na závodišti, kde se konaly hry k poctě boha Marta, veřejně předstoupil před císařského náměstka a s oznámením svého jména i stavu mu řekl, že zavrhuje bezbožné rozkazy proti křesťanům k nimž sám patří. A vladař ve hněvu prohlásil, že zasluhuje několikerou smrt. Načež Gordius odpověděl, že mu je líto, že pro Krista může zemřít jen jednou, ale že čím více jej budou mučit, tím větší odměny mu získají. Ještě před vynesením ortelu smrti byla pak dána jeho přátelům a příbuzným možnost přesvědčovat jej ve vězení, aby se odřekl Krista alespoň jazykem, že přece v srdci si může víru zachovat. On to odmítl. Jeho jazyk Krista nikdy nezapře, s poukazem na slova Písma: "Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení."(Řím 10,10) Pak se s radostnou tváří podrobil mukám a byl sťat mečem.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nomen sanctissimum Iesu;; Genovefa, virgo in Gallia (ca. 500); Gordius (304); Cyriacus Elias Chavara (1871); Antherus Pp (236); Daniel, diaconus (ca. 304); Florentius, ep. Viennen. (post 377); Theogenes, m. Parii (320); Theonas, m. in Bithynia (ca. 304); Theopemptus et Theona (ca. 304)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský