Světci k nám hovoří...


blah. Jana Františka Michelotti

Ioanna Francisca a Visitatione (Anna) Michelotti

1. února, připomínka
Postavení:zakladatelka Malých sester Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Úmrtí:1888

ŽIVOTOPIS

Narodila se 29. 8. 1843 v Annecy v Savojsku (dnes Francie) a byla pokřtěná jménem Anna. Měla bratra Antonína a jejich otec pocházející z Almese v Itálii jim velmi brzy zemřel. Rodinu zanechal v naprosté bídě. Ta i přes svoji chudobu pomáhala ostatním chudým, kteří byli nemocní. To formovalo i charakter a přispělo k její touze po řeholním povolání. V Lyonu Anna nastoupila do Institutu sester svatého Karla, kde požádala o přijetí do jejich noviciátu. Ve dvaceti letech, po smrti matky a bratra, se rozhodla pro řeholní společenství malých sester, kde přijala jméno Jana Františka. To se ale v roce 1871 vlivem vzniklých problémů spojených s válkou mezi Francií a Pruskem rozpadlo.

Jana Františka navštívila své rodiště a potom se vydala k příbuzným ze strany svého otce do Almese u Turína.

Začátkem roku 1874 začala v Turíně za podpory kněží svou působnost se dvěma postulantkami z Lupisu. Bydliště měla v Moncalieri a každý den docházela do Turína za nemocnými, kteří měli potíže s vlastní obsluhou. Tuto svou pomoc spojovala s apoštolátem a za souhlasu arcibiskupa Gastaldiho i se spolusestrami také nosila řeholní hábit. V dalším roce byl schválen její nový řeholní institut Malých sester Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pro nemocné chudé. Vedle tří běžných řádných slibů sestry jako čtvrtý slibovaly, že zdarma budou poskytovat domácí pomoc chudým nemocným. Zakladatelka a představená Jana Františka své jméno přijala z úcty k zakladatelům řádu Navštívení, kterými byli Jana Fr. Frémiot de Chantal a také František Saleský. Začátky byly velmi těžké, poznamenané extrémní chudobou i častým úmrtím sester. V roce 1879 sestry dostaly od Antonína Sismonda ubytování ve vile na Turínských kopcích a o tři roky později se jim podařilo pořídit si vlastní ve Valsalicích. Matka Jana Františka žila velmi asketicky a i uprostřed nesnází vzbuzovala důvěru. Zemřela následující den po Janu Boskovi ve 44 letech. Blahořečená byla 1. 11. 1975 papežem Pavlem VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Tryphon (století neznámé); Severus, ep. Ravennaten (po r. 342); Paulus, ep. Tricastinen (s. IV.); Brigida (asi 525); Ursus, presb. (před s. IX); Agrippanus (s. VII.); Sigisbertus, rex Austrasiæ III. (656); Raymundus, abbas (asi 1160); Ioannes, ep. Sancti Maclovii (1163); Reginaldus Aurelianensis (1220); Viridiana (1236/1242); Andreas de Comitibus Signi (1302); Conorus O'Devany et Patricius O'Lougham (1612); Henricus Morse (1645); Maria Anna Vaillot et XLVI soci (1794); Barbara Ch'oe Yŏng-i (1840); Ioanna Francisca a Visitatione (Anna) Michelotti (1888); Aloysius Variara, presbyter (1923)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.