Světci k nám hovoří...


blah. Marie López de Rivas

Maria a Iesu López de Rivas

13. září, připomínka
Postavení:panna a mystička OCD
Úmrtí:1640

ŽIVOTOPIS

Pochází z mexického Tartaneda a ve Španělsku, kde byla vychována prarodiči, vstoupila v Toledu na Karmel. Je označována za věrnou učednici sv. Terezie z Avily, která ji s láskou nazývala "Letradillo", pro její hluboké poznání Kristových tajemství. S velkou láskou se účastnila slavení oběti mše svaté, z níž velmi mnoho čerpala. Vynikala prostotou, obzvláštní nevinností a láskou. Mnoho trpěla a opakovaně byla převorkou.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

"LETRADILLO"

Narodila se 18. 8. 1560 v Tartanedo (Guadalajara) v Mexiku. V dětství osiřela a prarodiče z otcovy strany si ji vzali k sobě do Molina de Aragon ve Španělsku. S velkou péčí ji křesťansky vychovali a ona v 17 letech odešla do kláštera Bosých karmelitek v Toledu. Na doporučení sv. Terezie od Ježíše dostala 12. 8. 1577 řeholní hábit. Záhy se začala projevovat křehkost jejího zdraví a sestry zamýšlely nepřipustit ji k profesi. Sv. Terezie se jí opět zastala a nabídla jí převedení do Avily. Marie od Ježíše však v Toledu 8. 9. 1578 složila řeholní sliby.

Vynikala snášením tělesného i duševního utrpení a ve snaze vše konat k Boží oslavě. Byla sakristiánkou a pečlivou ošetřovatelkou nemocných. Její modlitbu provázely mystické zážitky, prožívala ponoření se do Boha. Také několikrát viděla z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vycházet proudy milostí. V mimořádné úctě měla eucharistii a nejdražší Krev prolitou na kříži a obětovanou na oltáři. Dítě Ježíš byl pro ni "lékařem na nemoci lásky." Ze života jeho Matky, P. Marie, ji nejvíce přitahovala úcta k tajemství jejího nanebevzetí.

Vztah sv. Terezie od Ježíše k této sestře Marii v Toledu byl opravdu hluboký a Terezie nějak více vnímala její obdarování i svatost, o které hovořila. V roce 1580 za pobytu v Toledu se vícekrát radila s Marií i o problémech mystické teologie. Z té doby se traduje věta sv. Terezie: "Je to skutečně jak říkáš, ty můj letradillo." Oslovení "letradillo" se stalo její přezdívkou. Někteří je překládají jako "učenečku", jiní "malý teologu" nebo hodně podobně.

V roce 1583 dostala na starost novicky a službu novicmistrové střídala s dalšími funkcemi. Ve 27 letech se stala podpřevorkou a po čtyřech letech, r. 1591, převorkou. Tou byla zvolena třikrát.

Zažila různé pomluvy, pro které byla z úřadu převorky nejen sesazena, ale přetrpěla i zaujatost provinciála a generála řádu vůči ní. Přes všechny nespravedlivosti vůči ní zachovávala klid a s trpělivou láskou vedla sestry a nic neměnila na své oddanosti k představeným.

Současník Marie od Ježíše, otec Gracián, zanechal o ní ve svém spise svědectví, v němž uvádí, že "byla velmi milá matce Terezii a od dětství žila ve svatosti s mimořádnými ctnostmi. Na její prosbu k Pánu o dar utrpení, z něhož by cítila jeho tělesné utrpení, se jí nad hlavou ukázala trnová koruna, načež z ní pocítila silnou, neustávající bolest." Otec Gracián dodává, že je záhadou jak s ní dokáže zvládat řádové povinnosti. Marie od Ježíše pak prožívala i prudké bolesti v nohou, rukou a v boku. S prosbou o radu za Marií od Ježíše chodili duchovní i politici, včetně krále Filipa III.

Marie od Ježíše se prý po několik měsíců podílela na založení nového kláštera v Cuerve a mimo to celý řeholní život strávila v klášteře v Toledu, v němž 13. 9., ve 40 letech zemřela. Její neporušené tělo je uloženo v místním karmelitánském kostele.

Blahořečena byla 14. 11. 1976 papežem Pavlem VI. po dlouhém historickém probádání všech dostupných skutečností. Svědectví začala být sbírána měsíc po jejím pohřbu, beatifikační proces byl zahájen r. 1926, ač se již na něm 12 let pracovalo. Asi přes 40 let byl odložen a k jeho obnovení došlo až po roce 1970.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

K účasti na slavení oběti mše svaté budu připravovat své srdce vzbuzením lásky a budu uvažovat, co s obětními dary předložím na patenu i do kalicha.

Dobrotivý Bože, tys udělil blahoslavené Marii od Ježíše milost, aby nazírala tajemství tvého Syna a žila v jeho lásce; na její přímluvu nám dej, abychom s živou vírou ve všem hledali Ježíše a skutky lásky dokazovali, že je v nás přítomen. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

( závěrečná modlitba z karmelitánského Propria k breviáři)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Chrysostomus, ep. et doctor Eccl. (407); Iulianus, m. Ancyræ (s. IV); Marcellinus, m. Carthagine (413); Maurilius (453); Amatus, abbas Habenden (asi 629); Venerius, eremita (s. VII.); Amatus, ep. Sedunen (asi 690); Maria a Iesu López de Rivas (1640); Ligorius (století neznámé); dedicatio basilicarum Calvarii et Sepulcri Domini (355); Litorius (371); Claudius Dumonet (1794); Aurelius Maria (Benvenutus) Villalón Acebrón (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.