Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Ondřej Kim Tae-gŏn

sv. Ondřej Kim Tae-gŏn

sv. Pavel Chŏng Ha-sang @

sv. Pavel Chŏng Ha-sang Used with permission of The Hagiography Circle

@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Ondřej Kim Tae-gŏn, Pavel Chŏng Ha-sang a 101 druhů

Andreas Kim Tae-gŏn, Paulus Chŏng Ha-sang atque CIII socii

20. září, památka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1838-1867

ŽIVOTOPIS

Pohled do historie: Křesťanské poselství se do Koreje dostalo z Číny kolem roku 1780. Přinesli je korejští cestovatelé a první křesťanská společenství se v Koreji začala tvořit zásluhou laiků. Brzy nato přišli do země misionáři ze západu, zejména jsou vzpomínáni z Francie, kteří kolem poloviny následujícího století položili za šíření víry v Koreji své životy společně s mnoha místními mučedníky šířícími víru ve své zemi. Jejich krev se stala semenem nových křesťanů. Podobně jako jinde i zde počátek šíření křesťanství byl spojený s velkým pronásledováním, které bylo podporováno zákonem z r. 1802, jenž šíření křesťanské víry zakazoval pod trestem smrti. Z těch, kteří měli v Koreji za samozřejmé, že je třeba poslouchat více Boha než mocné tohoto světa, papež Jan Pavel II. 6. 5. 1984 v Soulu prohlásil 103 za svaté při pastorační návštěvě Jižní Koreje. Jednalo se o první svatořečení od r. 1369 uskutečněné mimo Řím.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Životopis pro meditaci:

PRVNÍ MUČEDNÍCI V KOREJI

První zmínky o křesťanství se dostaly do Koreje kolem roku 1620. V izolované zemi však bylo Kristovo učení brzy přidušeno. Na opravdovém počátečním rozkvětu církve v této oblasti o více jak sto let později mají zásluhu laici, kteří uvěřili Kristu, přijali jeho sv. Ducha a ve spolupráci s ním přinesli velký užitek. Svědectví, které vydávali, nakonec stvrdili svou krví.

Psal se rok 1784, když jeden ze členů korejské delegace, pan Yi Song - Hun, přijal v Pekingu od francouzského misionáře P. Jana Josefa de Grammont sv. křest i nové jméno Petr. Nejenže jeho skupina přinesla do Koreje Písmo svaté, ale Petr, zvláště mezi inteligencí, velmi úspěšně rozšiřoval víru v Krista.

O sedm let později početně významná skupina křesťanů začala vládě vadit. V roce 1794 přišel do Koreje čínský kněz Jakub Cho a po sedm let v zemi horlivě působil. Pak byl zajat a odsouzen asi se třemi sty křesťanů. Vláda vyslovila obavy, že šíření cizí kultury a civilizace by mohlo vést k ohrožení suverenity a možná i k její ztrátě. S krvavým útlakem místní církev nabývala na síle a do Říma poslala petici se žádostí o kněze i o biskupa. Papež Pius VII., který byl v té době Napoleonovým vězněm, nemohl vyhovět. Teprve po zvolení papeže Řehoře XVI. byl v r. 1831 do Koreje jmenován apoštolský vikář z Francie, který ale cestou zemřel. Než se do země dostal nový biskup, uplynuly asi dva roky. S tímto nově jmenovaným biskupem Vavřincem Imbertem připluli dva francouzští kněží: Petr Maubant, Jakub Chastan, k nimž se přidal Číňan P. Patrik Ryu. V roce 1839 francouzští duchovní byli jako organizátoři církve dopadeni a 21. 9. umučeni (další údaje v přehledu poř.čís.42-44). Na jejich místo nastoupili: biskup Ferréol, misionář Antonín Daveluy a první domorodý kněz Ondřej Kim Tae-gŏn.

Ondřej Kim Tae-gŏn jako první korejský kněz je zařazen do čela (s místním laikem Pavlem) dnešní památky mučedníků a z toho důvodu je i zde připomínán jako první, ač v následném chronologickém přehledu by byl na 72 místě.

Narodil se v roce 1821 v Solmoi v Ch'ungch'ong v Koreji jako syn zemědělce Ignáce Kim Chejun (+26. 4. 1839). V 15 letech odešel se dvěma druhy do Macao, aby se připravoval na svátost kněžství. Poprvé se marně pokoušel o návrat do vlasti v prosinci 1842, ale podařilo se mu to až téměř o tři roky později. Vysvěcený byl v Šanghaji 17. 8. 1845. Mezi prvním začal organizovat přepravu francouzských misionářů ze Šanghaje do Koreje pomocí člunu. To se podařilo 12. října. Na přání biskupa Ferréola udržoval kontakt s čínskými rybáři za účelem korespondence se zahraničím. V roce 1846 byl dopaden a jako křesťan uvězněn.

Při výslechu se ho mandarín otázal, zda je křesťan, což Ondřej Kim potvrdil. Na otázku proč vyznává králem zakázané náboženství odpověděl: „Protože je pravdivé. Učí mě ctít Boha a zajistí mi věčnou blaženost.“ Na výhružku, že pokud se Boha nezřekne, bude ubit, řekl: „Jak vy rozhodnete, já svého Boha nikdy neopustím.“ Poté mu na krk upevnili velkou dřevěnou desku a zavřeli ho v kobce. Deska mu bránila jak v pohybu, tak v ulehnutí. Ruce měl spoutané a provazy omotané kolem těla v místě ledvin. Jeho utrpení sledovali dva uvěznění námořníci a zvědavci, kteří se na něj přišli podívat a Ondřej Kim jim přitom kázal. Po několika dnech byl odveden ke guvernérovi v Kima Kaitsu. Také zde hlásal základní pravdy víry s odhodláním pro ni položit život. Při výslechu po něm chtěli, aby uvedl jména dalších křesťanů. On však zdůraznil, že by to bylo proti přikázání lásky. Byl odsouzen k trestu smrti. V Saenamt'o u Soulu byl mučen a na pobřeží 16. 9. sťat. Jeho tělo křesťané pohřbili v horách.

Pavel Chŏng Ha-sang se narodil v roce 1795 v Majae (dnes Neung-ne-ri) v provincii Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Byl synem Cecílie Yu Sosa, která byla 23. 11. 1839 ve vězení utlučená holemi ve věku 78 let. Jeho mladší sestru Alžbětu popravili 20. 12. 1839 a staršího bratra s otcem již v r. 1801.

Od 20 let Pavel Chŏng údajně bydlel v Soulu a pomáhal zde chudým. Nejen se modlil o vyslání kněží do své vlasti, ale také tuto žádost napsal papeži. V zimě, r. 1836-37, pomáhal biskupovi Vavřinci Imbertovi a jeho dvěma kněžím na jejich misijní cestě. Do Koreje dorazili 31. 12. 1836. Tlumočník Pavel zůstal jejich pomocníkem a působil jako katecheta. V té době počet věřících stoupl podle uvedených odhadů na 9000 křesťanů a nedal se utajit. Tři misionáři byli zatčeni 6. 9. 1839 a popraveni 21. 9. Dopaden byl i horlivý laik Pavel Chŏng Ha-sang. Při výslechu na výtku, že hájí a vychvaluje náboženství cizinců a krále s mandaríny má snad za provinilce, když je zákazují, odpověděl: „Proti těmto slovům nemám co namítat. Musím tedy zemřít.“ Dne 22. září byl v Soulu sťat.

Oba korejští mučedníci byli mezi 79ti, kteří mezi léty 1839 až 1846 podstoupili smrt pro Krista a byli v červenci 1925 blahořečeni papežem Piem XI. Ke kanonizaci této skupiny došlo společně s 24 mučedníky z let 1861 až 1867 (beat. 6. 10. 1968 Pavlem VI.) při pastorační návštěvě papeže Jana Pavla II. v Koreji.

Přehled dalších 101 dnes připomínaných mučedníků s jejich stručnými životopisnými údaji v chronologickém pořadí podle úmrtí. - Mučednickou smrt podstoupili přímo v Soulu, pokud není vysloveně uvedeno jiné místo. Jedná se o tři biskupy, sedm kněží a 91 laiků.

Petr Yi Ho-yŏng se narodil v roce 1803 v Ich'on v Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Umučený byl ve vězení v Soulu 25. 11. 1838.

Protáz Chŏng Kuk-ka se narodil v r. 1799 v Songdo, Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Kvůli víře vysílen mučením zemřel ve vězení 20. 5. 1839.

Agáta Kim A-gi se narodila kolem r. 1785 v Kangch‘on u Soulu. Byla mučena pověšením za vlasy a přivázáním za pohybující se vůz. Nakonec byla sťata 24. 5. 1839.

Agáta Yi So-sa se narodila v r. 1784 v Ich‘on v Kyonggi v Korei. Jejím bratrem byl Petr Yi Ho-Yong umučený ve vězení 25. 11. 1838. Agáta Yi jako věřící vdova byla sťata 24. 5. 1839 v Small West Gate v Soulu.

Anna Pak A-gi, narozena 1783 v Kangchon, Gangwon-do v Jižní Koreji, která chtěla žít řeholním životem, byla před stětím 24. 5. 1839 krutě mučena.

Augustin Yi Kwang-hŏn se narodil v r. 1787 v Kwangju v Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Oženil se s Barborou Kwon Hui a stal se katechetou. Ve Small West Gate v Soulu byl sťat 24. 5. 1839. (Jeho bratr Jan o necelé dva měsíce později a manželka byla umučena 3. 9. 1839.)

Barbora Han A-gi se narodila v r. 1792 v Kwang-ch‘on poblíž Gangweon-do. Stala se vdovou a byla sťata 24. 5. 1839.

Damián Nam Myŏng-hyŏg se narodil v r. 1801-2 v Munan poblíž Soulu. Oženil se s Marií Y‘on Yi-Hui (+3. 9.). Ve 30 letech přijal víru a v dalších letech se stal katechetou. Ve vězení povzbuzoval manželku slovy: „Křesťan má umírat pro Pána jako beránek. Nedej si ujít tak krásné povolání!“ Byl sťat 24. 5. 1839.

Lucia Pak Hŭi-sun se narodila r. 1801 v Soulu. Stala se dvorní dámou a pro víru byla sťata 24. 5. 1839.

Magdaléna Kim O-bi se narodila v r. 1774 v Soulu. Byla vdovou a sťata 24. 5. 1839.

Petr Kwon Tŭ-gin se narodil v r. 1805 v Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Byl obchodníkem a čestným křesťanem. Byl popraven stětím 24. 5. 1839.

Josef Chang Sŏng-jib se narodil v r. 1786 v Soulu. Stal se lékárníkem a jako křesťanský laik byl umučen ve vězení v Soulu 26. 5. 1839.

Barbora Kim se narodila v r. 1805 v Shi-heung poblíž Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Jako vdova byla zatčena pro víru a při onemocnění jí ve vězení v Soulu nebyla poskytnuta nezbytná péče. Zemřela zde 27. 5. 1839.

Barbora Yi se narodila v r. 1825 v Ch‘ongp‘a či Jeongpa v Soulu. Jako čtrnáctiletá dívka, zemřela ve vězení v Soulu 27. 5. 1839.

Anna Kim Chang-guma se narodila r. 1789 v Soulu. Byla vdovou a zemřela mučednickou smrtí 20. 7. 1839.

Jan Yi Kwang-nyol se narodil kolem r. 1796 v Gwangju, Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Stal se katechetou a byl sťat v Soulu 20. 7. 1839.

Lucia Kim Nusia (m.s Magdalénou) se narodila r. 1818 v Gangcheon u Soulu. S přijetím křesťanské víry se rozhodla k zachovávání čistoty. Jako křesťanka byla zatčena a čtyřikrát podrobena mučení, které spočívalo v kroucení kostí. Kromě toho byla dvakrát zbita trojhrannou holí ve snaze přimět ji k odpadu od víry. Na otázky soudce odpovídala mimořádně moudře. Věznitelé se pokoušeli o její znásilnění, ale nedokázali překonat její odpor. Dne 20. 7. 1839 byla popravena mečem.

Magdaléna Yi Yong-hŭi se narodila v r.1809 v Pongch‘on u Soulu. Ve 30 letech jako křesťanská panna podstoupila mučednickou smrt 20. 7. 1839.

Maria Wŏn Kwi-im se narodila r. 1818 v Yongmo Ri v Koyang u Kyonggi v Koreji. Při mučení zemřela v 21 letech 20. 7. 1839.

Marta Kim Sŏng-im se narodila v r. 1787 v Pupyeong, Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Jako křesťanská vdova byla umučena 20. 7. 1839.

Růžena Kim se narodila v r. 1784 v Soulu. Zemřela při mučení jako vdova 20. 7. 1839.

Terezie Yi Mae-im se narodila r. 1788 v Pongch‘on u Soulu a pro víru byla umučena 20. 7. 1839.

Anežka Kim Hyo-ju se narodila v r. 1816 v Pamseom v Soulu. Byla mladší sestrou Kolumbíny Kim Hyo-im (+26. 9. 1839). Ve 24letech byla Anežka jako panna umučena 3. 9. 1839.

Barbora Kwŏn Hui se narodila v r. 1794 v Soulu. Stala se manželkou Augustina Yi (+24. 5.), s nímž měla dceru Agátu Yi (+31. 1. 1940). Sama při mučení zemřela 3. 9. 1839.

Barbora Yi Chŏng-Hui (Ch‘ong-Hui) se narodila v r. 1799 v Pongcheon u Soulu. Byla 40tiletou vdovou. Její mladší sestru Magdalénu Yi Yong-h‘ui i s tetou popravili 20. 7. 1839. Sama Barbora pak zemřela při mučení 3. 9. 1839.

Jan Hu-Jae Pak se narodil v roce 1799 v Yongin Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Stal se obchodníkem a jako křesťan zemřel při mučení 3. 9. 1839.

Maria Park K‘un-agi se narodila v r. 1786 v Soulu. Byla vdaná a při mučení zemřela 3. 9. 1839. Lucia Park Hui-sun (24. 5.) byla její mladší sestra.

Maria Yi Yŏn-hŭi se narodila v r. 1804 v Soulu. Byla provdána za Damiana Nam Myong-hyok a měla děti. Mučednickou smrt podstoupila 3. 9. 1839.

František Ch‘oe Kyŏng-Hwan narodil se v roce 1805 v Taraekkol u Hongjugun v provincii Ch‘ungchong v Jižní Koreji. Stal se katechetou a ve vězení při mučení zemřel 12. 9. 1839.

Jakub Chastan se narodil 7. 10. 1803 v Marcoux v Basses-Alpes ve Francii. V roce 1826, přijal kněžské svěcení a v dalším roce odjel jako misionář do Siam v Thajsku. Odtud do Malajsie a nakonec s biskupem Vavřincem a P. Petrem Maubantem připlul do Koreje 31.12 1836. Po necelých třech letech byl umučen 21.září.

Petr Filibert Maubant se narodil 20. 9. 1803 ve Vassy v Calvados ve Francii. Kněžské svěcení přijal v r. 1829 a po třech letech jako misionář odešel do Koreje. Zde se svým biskupem Vavřincem 21. 9. 1839 podstoupil mučednickou smrt.

Vavřinec Imbert se narodil 23. 2. 1796 v Marignane u Bouches-du-Rhône ve Francii. Roku 1819 se stal knězem a v roce 1836 apoštolským vikářem v Koreji, kam přišel jako první biskup. Zemřel při mučení v Sainam u Soulu 21. 9. 1839.

Augustin Yu Ching-gil se narodil v roce 1791 v Cho Dong v Soulu. Je autorem listu zaslaného papeži Lvu XII. v roce 1825. Byl královým tlumočníkem a blízkým přítelem a spolupracovníkem Pavla Chong Hasanga. Po zatčení prohlásil: „Poté, co jsem poznal pravdu o Bohu, v žádném případě ho nemohu zradit.“ K jeho umučení došlo 22. 9. 1839. (Jeho 13letý syn Petr byl umučen 31.10).

Agáta Chŏn Kyŏng-hyŏb se narodila v r. 1790 v Soulu. Byla dvorní dámou a mučednickou smrt postoupila v Small West Gate v Soulu 26. 9. 1839.

Ignác Kim Che-Jun se narodil v roce 1796 v Myonch‘on v Ch‘ungch‘ong v Koreji. Byl otcem Ondřeje Kima Tae-gŏn (+16. 9.) a katechetou. Při mučení zemřel 26. 9. 1839.

Julita Kim se narodila v r.1784 nedaleko Hanyang v Koreji. Zahynula při mučení nebo stětím 26. 9. 1839.

Karel Cho Shin-ch‘ol se narodil v r. 1795 v Hoeyang, Gangwon-do v Jižní Koreji. Byl ženatý s Barborou Ch‘oe Yong-in (umuč.1. 2. 1840) a pomáhal kněžím zejména jako katecheta. Byl umučen 26. 9. 1839.

Kateřina Yi se narodila v r. 1783 v Soulu. Byla vdovou a matkou Magdalény Cho, s níž podstoupila ve vězení mučednickou 26. 9. 1839.

Kolumbína Kim Hyo-im se narodila v r. 1814 v Bamseom u Soulu a jako 25letá panna byla 26. 9. 1839 sťata. Její o rok mladší sestra Anežka byla umučena již 3.září.

Lucia Kim, s přezdívkou Hrbatá, se narodila v r. 1769 v Soulu a pro víru zemřela ve vězení 26. 9. 1839.

Magdaléna Hŏ Kye-im se narodila v r. 1773 v Yongin u Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Byla vdaná a měla dvě dcery, Barboru Yi Chong-Hui (+3. 9.) a Magdaléna Yi Yong-h‘ui (20. 7.), popravené v témže roce. Sama zemřela při mučení 26. 9. 1839.

Magdaléna Cho se narodila v r. 1807 v Soulu a byla umučena ve 32 letech společně s matkou Kateřinou Yi 26. 9. 1839.

Magdaléna Pak Pong-sŏn se narodila v r. 1796 v Soulu. Byla vdovou a při mučení zemřela 26. 9. 1839.

Perpetua Hong Kŭm-ju se narodila v r. 1804 v Soulu. Byla vdovou a horlivou apoštolkou. Při mučení zemřela 26. 9. 1839.

Šebestián Nam se narodil v roce 1780 v Ch‘ungju u Chungcheong-do v Jižní Koreji. Oženil se Barborou Cho Chung-i (+29. 12.). V jejich domě se konaly pobožnosti. Po uvěznění zemřel při mučení 26. 9. 1839.

Petr Yu Tae-ch‘ol se narodil v roce 1826 v Ipjong dong u Soulu jako syn Augustina Yu Chin-Kil (22. 4.). Kvůli víře podstoupil opakovaná mučení a ve 13 letech byl 21. 10. 1839 udušený ve vězení.

Cecílie Yu Sosa se narodila v roce 1761 v Soulu a byla matkou Pavla Chŏng Ha-sang (popraveného 22. 4. 1839 a dalšího syna, který byl s jejím mužem popraven již r.1801. Také její dcera Alžběta byla sťata 20. 12. 1839), sama byla utlučená holemi ve vězení 23. 11. 1839.

Alžběta Chŏng Chŏng-hye se narodila v r. 1797 v Maja v Kyonggi v Koreji. Byla sestrou Pavla Chong Ha-sang popraveného 22. 9. a dcerou Cecílie Yu So-sa umučené 23. 11. Sama byla sťata v Small West Gate v Soulu 29. 12. 1839.

Barbora Ko Sun-in narodila se r. 1798 a pro víru byla sťata 29. 12. 1839.

Barbora Cho Chung-i se narodila v r. 1782 v Icheon u Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Provdala se za Šebestiána Nama (+26. 9.) a jako vdova byla sťata 29. 12. 1839.

Benedikta Hyŏn Kyŏng-Nyŏn, narozená v r. 1794 v Soulu, se stala katechetkou a byla sťata 29. 12. 1839.

Magdaléna Han Yŏng-i se narodila v r. 1783 a byla sťata 29. 12. 1839.

Magdaléna Yi Yŏng-dŏg se narodila v r. 1809 v Pongcheon u Soulu a byla sťata 29. 12. 1839.

Petr Ch‘oe Ch‘ang-hŭb se narodil v r. 1787 v Soulu a jako katecheta byl sťat 29. 12. 1839.

Agáta Yi se narodila r. 1824 v Soulu a byla umučena 9. 1. 1840 po 11 měsících utrpení v místní věznici.

Terezie Kim, narodila se v roce 1797 v Myonch'on v provincii Ch'ungchong. Byla vdovou a příbuznou P. Ondřeje Kima. Zemřela zadušením ve vězení 9. 1. 1840.

Štěpán Min Kŭk-ka se narodil v r. 1788 v Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Stal se katechetou a byl proto ve vězení zardoušen 20. 1. 1840.

Ondřej Chŏng Hwa-gyŏng se narodil v r. 1808 v Cheongsan v Chungcheong-do v Jižní Koreji a byl pomocníkem biskupa Imberta. Zemřel ve vězení 23. 1. 1840 udušením.

Pavel Hŏ Hyŏp se narodil v r. 1796 v Soulu a byl sťat 30. 1. 1840.

Agáta Kwŏn Chin-i se narodila kolem r. 1822 v Soulu. Byla vdaná a pro lásku ke Kristu sťata 31. 1. 1840 v Dangkogae u Soulu.

Agáta Yi Kyŏng-in se narodila v r. 1814 poblíž Soulu jako dcera svatého Augustina Yi Kwang-hon (+24. 5. 1839) a Barbary Kwŏn Hui (+ 3. 9. 1839). Oba rodiče byli sťati. Agáta byla udušena ve vězení v Dangkogae u Soulu 31. 1. 1840.

Augustin Pak Chŏng-wŏn se narodil r. 1793, stal se katechetou a 31. 1. 1840 byl za šíření víry sťat.

Magdaléna Son So-byŏg se narodila v r. 1802 v Soulu a byla sťata 31. 1. 1840.

Maria Yi In-dŏg se narodila r. 1819 a ve dvaceti letech byla pro víru sťata 31. 1. 1840.

Petr Hong Pyŏng-ju se narodil v r. 1799 v Sosan, Chungcheong-do v Jižní Koreji. Jako katecheta byl sťat 31. 1. 1840.

Barbora Ch'oe Yong-i se narodila v r. 1819 v Soulu. Provdala se za Karla Cho Shin-ch'ole, který byl sťat 26. 9. 1839. Sama pak byla sťata v Tangkogae u Soulu 1. 2. 1840.

Jan Yi Mun-u (Jan Ri) narodil se r. 1810 v Inchon, Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Byl laickým katechetou, který byl vězněn a sťat 1. 2. 1840.

Pavel Hong Yŏng-ju se narodil v r. 1802 v Seosan, Chungcheong-do v Jižní Koreji a jako katecheta byl sťat 1. 2. 1840.

Anton Kim Sŏng-u, narozený 1795 v Gusan, Gyeonggi-do v Jižní Koreji, byl ve vězení v Soulu zardoušený 29. 4. 1841.

Vavřinec Han I-hyŏng narodil se r. 1798 v Deoksan v Chungcheong-do v Jižní Koreji. Byl katechetou udušeným se šesti druhy ve vězení 20. září 1846 .

Karel Hyon Sŏng-mun se narodil v r. 1794. Jako byl katecheta sťat 19. 9. 1846 v Soulu.

Agáta Yi Kan-nan se narodila r. 1814 v Soulu a pro víru byla jako vdova udušena 20.září 1846 .

Josef Im Ch´i-baeg se narodil v r. 1804. Po sv. křtu byl ve vězení udušený 20.září 1846 .

Kateřina Chŏng Ch'ŏr-yŏm se narodila 1817 v Suweon, Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Od svého živitele byla mučena a pak ve vězení udušena 20. září 1846 .

Petr Nam Kyŏng-mun se narodil v r. 1797 v Soulu. Byl vojákem, pak katechetou a 20.září 1846 byl pro víru usmrcen zadušením.

Terezie Kim Imi se narodila v r. pomáhala P. Ondřeji Kimovi a byla proto 20.září 1846 udušena.

Zuzana U Sur-im se narodila r. 1803 v Gwangju, Gyeonggi-do v Jižní Koreji a 20. září 1846 udušena.

Petr Yu Chŏng-nyul se narodil v r. 1837 v Nonjae Ryokpo u Pchjongjangu v Severní Koreji. Ve 49 letech byl 17. 2. 1866 ve vězení v Pchjongjangu zardoušen.

Jan Křtitel Nam Chŏng-sam se narodil r. 1817 v Chungju, Chungcheong-do v Jižní Koreji. Byl královským komorníkem a pro svou víru byl umučený 7. 3. 1866 v Nei-Ko-Ri.

Šimon František Berneux se narodil 14. 2. 1814 v Château-du-Loir poblíž Sarthe ve Francii. Kněžské svěcení přijal v r. 1837. Pak působil jako profesor v Mans a roku 1840 vycestoval do Tonkinu, kde byl uvězněn a odsouzen k smrti. Od vykonání rozsudku ho zachránil francouzský kapitán. S ním se vrátil na čas do Evropy a znovu vyplul na Daleký východ. V roce 1854 se stal biskupem a apoštolským vikářem v Koreji, kam se tajně vrátil a vykonal mnoho pro tamní Církev. Když se v roce 1866 korejští katolíci obrátili na vládu se žádostí o uznání víry, byl v jejich čele. Proto byl 6. 3. 1866 ukrutně mučen a další den v Saenamteo poblíž Soulu sťat.

Petr Jindřich Dorie se narodil 23. 9. 1839 v Saint-Hilaire-de-Talmont poblíž Vendée. Od roku 1862 byl v pařížské misijní společnosti. Kněžské svěcení přijal v roce 1864 a další rok byl poslán do Koreje. Zde byl zatčen 27. 2. 1866 a sťat 7. března.

Justus Ronfer de Bretennières se narodil 28. 2. 1838 v Chalon-sur-Saône ve Francii. Kněžské svěcení přijal v roce 1864 a po něm odcestoval do Mandžúrska. Do Koreje přicestoval 27. 5. 1865, ale 27.2 1866 byl uvězněn a 8. 3. 1866 sťat společně s biskupem Berneuxem.

Ludvík Bernard Beaulieu se narodil 8. 10. 1840 v Langon ve Francie. V roce 1864 se stal knězem a o rok později připlul do Koreje. Již 27. února byl zatčen a 8. 3. 1866 sťat.

Petr Ch‘oe Hyong se narodil v r. 1814 v Gongju, Chungcheong-do v Jižní Koreji. Byl katechetou a misijním tiskařem. Při mučení zemřel 9. 3. 1866.

Jan Křtitel Chŏn Chang-un (Tsiung Cheng-jenů) se narodil r. 1811. Působil jako laický katecheta a misijní tiskař. Zemřel při mučení 10. 3. 1866.

Alexej U-Yong (Syei Yu-Hpil) se narodil v r. 1845 v Seoheung, Hwanghae-do v Severní Koreji. Jako laik byl v 19 letech, 11. 3. 1866, sťat v Sai-Nam-Tho.

Marek Chŏng Ui-bae se narodil v r. 1795 v Yongin, Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Byl laik, katecheta a v 73 letech byl 11. 2. 1866 sťat v Sai-Nam-Tho. Z korejských mučedníků je nejstarším.

Anton Daveluy se narodil 16. 2. 1818 v Amiens ve Francii. Kněžské svěcení přijal v roce 1841 a následně odplul do Koreje. Brzy zvládl tamní jazyk a začal pracovat na čínsko-korejsko-francouzském slovníku. Sbíral doklady o pronásledování v Koreji a 25. 3. 1857 se stal biskupem. Zatčený byl 11. 3. 1866 a 30. 3. sťat.

Josef Chang Chu-gi se narodil r. 1803 v Suwon, Kyŏnggi-do v Jižní Koreji. Jako laik byl pro víru umučen 30. 3. 1866 v Galmaemot, Boryeong, Chungcheong-do.

Lukáš Hwang Sŏk-tu se narodil r. 1813 v Yŏnp‘ung, Ch‘ungch‘ŏng. Byl ženatým, 52letým laickým katechetou, umučeným 30. 3. 1866.

Martin Lukáš Huin se narodil 20. 10. 1836 v Guyonville v Haute-Marne ve Francii. V roce 1861 se stal knězem a o dva roky později se rozhodl pro práci v misii. Do Koreje se dostal 27. 5. 1865. Po necelém roce byl 11. 3. zadržen a pak sťat 30. 3. 1866.

Petr Aumaitre se narodil 8. 4. 1837 v Aizecq v Charentes ve Francii. V roce 1862 se stal knězem. Do Koreje přišel jako misionář v roce 1863. O tři roky později tam byl zatčen a 30. 3. 1866 sťat.

Tomáš Son Cha-sŏn se narodil r. 1839 v Deoksan v Chungcheong-do v Jižní Koreji a pro víru byla umučen 30. 3. 1866.

Bartoloměj Chŏng Mun-ho (Munga Cheng-ho) se narodil r. 1802 v Imcheon, Chungcheong-do v Jižní Koreji a jako asi 65letý laik zemřel při mučení v Soulu 13. 12. 1866.

Josef Cho Yun-ho (Cho Yung-O) se narodil r. 1848 v Sinchang, Chungcheong-do. Měl kolem 18 let, když jako křesťanský laik zemřel při mučení v Soulu 23. 12. 1866.

Petr Cho Hwa-so se narodil v r. 1815 v Suweon, Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Ve 40 letech byl 13. 12. 1866 umučen s pěti dalšími druhy.

Petr Chŏng Won-ji se narodil v r. 1846 v Jinjam, Chungcheong-do v Jižní Koreji a ve 20 letech zemřel při mučení 13. 12. 1866.

Petr Sŏn Sŏn-ji se narodil v r. 1820 v Imcheon, Chungcheong-do v Jižní Koreji. Bylo mu 46 let, když byl 13. 12. 1866 jako laický katecheta umučen.

Petr Yi Myong-so se narodil v r. 1821 v Chungcheong-do v Jižní Koreji a pro víru byl umučen 13. 12. 1866.

Jan Yi Yun-il (Ni Tung-il) se narodil r. 1823 v Hongju, Chungcheong-do v Jižní Koreji. Stal se laickým katechetou a ve 44 letech byl 21. 1. 1867 v Daegu u Gyeongsangbuk-do sťat.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Mučedníci kladli ve svém životě úctu k Bohu na první místo. Jak je to v mém životě? Své zpytování svědomí zaměřím na to, co upřednostňuji a stanovím si pevné zásady.

Bože, Stvořiteli a spáso všech národů, Tys přivedl korejský lid neobvyklým způsobem k poznání katolické víry a posilnils ho slavným svědectvím svatého Ondřeje, Pavla a ostatních mučedníků; na jejich přímluvu dej i nám, ať podle jejich příkladu po celý život vytrvale plníme tvou vůli. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z breviáře)

POZNÁMKA

Citace Ondřeje Kim T. a Pavla Chŏng H. – prof. Jaroslav Němec, Noví mučedníci, Olomouc 1993

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Andreas Kim Tae-gŏn, Paulus Chŏng Ha-sang atque CIII socii (1838-1867); Eustachius, m. Romæ (století neznámé); Iosephus Maria de Yermo y Parres (1904); Teresia a Iosepha /Maria/ Tauscher (1938); Andreas Kim Tae-gĹŹn, Paulus Chŏng Ha-sang atque CIII socii (1839-1867); Thomas Son Cha-sĹŹn, Bartholomæus Chŏng Mun-ho (1839-1867); Dorymedons (s. III); Hypatius, Asianus et Andreas (ca. 740); Adalpretus (1172); Thomas Johnson (1537); Franciscus de Posadas (1713)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.