Světci k nám hovoří...


sv. Narcis

Narcissus, ep. Hierosolymitan

29. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 222
Atributy:džbán, anděl, biskup, pastýřská berla,

ŽIVOTOPIS

Stal se oblíbeným knězem vynikajícím ve ctnostech a ve velmi pokročilém věku byl zvolen biskupem v Jeruzalémě. Měl charisma zázraků, žil asketicky, ujímal se trpících a utiskovaných, napomínal ty, kteří dávali pohoršení. Jedni ho milovali a druzí hledali příležitost jej zničit. Trojice mužů se rozhodla křivě svědčit ve prospěch vymyšleného obvinění, čímž dosáhla biskupova odchodu. Potom je však postihly tresty, které na sebe k podpoře přísahy svolávali. Narcis se nakonec vrátil a dožil snad nejvyššího věku ze všech biskupů.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

BISKUP ÚCTYHODNÉHO VĚKU

Narodil se před koncem 1. století do nežidovské rodiny řeckého původu. Je na více místech udáváno, že k jeho narození došlo ještě za života papeže Klementa I.. Z Narcisova mládí nám údaje chybí. Nevíme přesně ani kdy se stal knězem. Měl velmi dobrou pověst, lidé ho vyhledávali jako svatého kněze. V řeči byl prý velmi opatrný, v činech rozhodný, ve zbožnosti horlivý a po celý život oplýval pevným zdravím. Nikdy mu nechyběla ochota pomáhat potřebným, takže bylo o něm napsáno, že "byl okem slepému, nohou chromému, otcem sirotků a ochráncem utiskovaných."

Není tedy divu, že s pověstí vynikajícího pastýře byl vybrán za biskupa v Jeruzalémě. Překvapuje nás pouze jeho vysoký věk v době zvolení za nástupce jeruzalémského biskupa Dolichiana. Ten zemřel asi po roce 180, Narcis měl tedy již přes 80 roků.

Narcis byl na svůj věk velmi aktivní a přitom se snažil žít hodně asketicky. Za jeho episkopátu se v Palestině konala synoda, řešící otázku data slavení Velikonoc. Údajně ji svolal a řídil s cézarejským biskupem Teofilem. Na ní bylo rozhodnuto slavení Velikonoc v neděli po prvním jarním úplňku a zamítnut den 14. nisan židovského kalendáře.

O Narcisovi se traduje, že za svého biskupského působení konal zázraky. O slavnosti velikonoční noci bylo přítomno hodně věřících a přestože se na ni konala nemalá příprava, přehlédl se nedostatek oleje v lampách, které prý při slavení bohoslužby dohasínaly. Narcis požehnal jeden ze džbánů s vodou, která měla být křestní a jáhnům nařídil dolití lamp, které se nádherně rozhořely.

Vedle vlastností, pro které byl Narcis v oblibě, vyskytovala se u něj i jistá přísnost a nesmlouvavost. Možná právě proto ho někteří chtěli z jeho postavení odstranit nebo jej v něm znemožnit. Byl proto křivě obviněn v nějaké velmi závažné a delikátní věci. Obvinění dosvědčovali tři muži, kteří se dovolávali Boha za svědka a při přísaze každý něco dodal. První, není-li tomu tak, ať zaživa uhořím. Druhý, není-li tomu tak, ať mne postihne malomocenství. Třetí, není-li tomu tak, ať oslepnu. Po takovémto obvinění Narcis nepovažoval za prospěšné zůstat na biskupském stolci a rozhodl se odejít do pouště, aby se na neznámém místě věnoval modlitbě posilované asketickým životem. Marně ho mnozí přemlouvali, že takovým obviněním nevěří. Biskup věděl, jak rozšířená pomluva dovede nahlodávat potřebnou důvěru.

Prvnímu křivému svědkovi potom shořel dům a on v něm zůstal i s rodinou. U druhého se objevilo malomocenství a všichni jej odháněli. Třetího tato skutečnost dohnala k přiznání, že se domluvili svědčit křivě a situaci oplakával, přičemž oslepl. Z důvodu domnělé smrti Narcise byl prý na biskupský stolec v Jeruzalémě zvolen novým biskupem Dia, po jeho smrti Germanion, po něm Gordios. Pak se objevil, přes mimořádně vysoký věk dosud živý, biskup Narcis.

V roce 212 Alexandr (pomocník Narcise) uvedl v dopise, že 116 letý Narcis je ještě naživu. Někde se uvádí, že v tomto roce zemřel. Jinde, že asi ve 120 letech a autoři martyrologia došli k závěru, že by mohlo jít o úmrtí až kolem roku 222, což by mohlo znamenat dožití se přibližně 126 let.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Slova mohou způsobit mnoho dobrého i nenapravitelné škody. Zamyslím se nad možným dosahem svých slov. Může k nim patřit i modlitba, v níž denně prosím, aby mi byly odpuštěny viny tak, jako já sám odpouštím těm, kteří se vůči mě provinili. Dovolávám se lásky pro lásku nebo se někdy hlásím o trest za tvrdost svého srdce?

Bože, Tys naplnil svatého biskupa Narcise duchem pravdy a lásky, aby byl dobrým pastýřem Tvého lidu; veď nás, abychom i my podle jeho příkladu rostli ve víře a lásce, a na jeho přímluvu nás provázej svou pomocí. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Narcissus, ep. Hierosolymitan (asi 222); Maria Restituta /Helena/ Kafka (1943); Felicianus, m. Carthagine (asi s. III.); Honoratus, ep. Vercellen (s. IV./V. in.); Zenobius, m. Sidone (s. IV.); Abraham, anachoreta (366); Iacobus, ep. in Mesopotamia (521); Theodarius (asi 575); Colmanus, ep. Duacen (s. VII.); Dodo (s. VIII.); Caietanus Errico, presbyter (1860); Clara Luce Badano (1990)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.