Světci k nám hovoří...


sv. Malachiáš

Malachias, propheta

18. prosince, připomínka
Postavení:prorok
Úmrtí:asi 1. pol. V. s. př. Kr.
Atributy:svitek, 3 ovce, anděl

ŽIVOTOPIS

Je posledním z tzv. dvanácti malých proroků SZ. Martyrologium o něm říká, že po babylónském vyhnanství ohlásil velký den příchodu do chrámu, kdy se na celém světě bude přinášet čistá oběť Pánovu jménu. Jeho kniha má pouze tři kapitoly a hovoří v ní o Boží lásce k Izraelskému lidu a o proviněních, přivolávajících trest.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

MLUVÍ POSEL HOSPODINŮV

Tento starozákonní prorok, u kterého bývá zpochybňováno jestli v názvu knihy je uvedeno jeho vlastní jméno nebo je zde vyjádřením jeho povolání. Působil asi mezi léty 515 až 450 př. Kr. Tedy po dokončení druhého chrámu a před příchodem Ezdráše s Nehemjášem, v době rozmachu perské říše.

/Jméno Malachiáš (H. mal´akí) v českém překladu znamená "můj posel"./

Malachiáš přišel hlásat slovo Boží především ke kněžskému rodu Lévi. Zde si na úvod můžeme připomenout slova apoštola Petra adresovaná přímo nám: "Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, lid patřící Bohu jako vlastnictví..."(1 Pt 2,9). Znamená to tedy, že Malachiášova slova, alespoň některá, mají co říci i nám. Poukazují na to, co je kořenem veškerého rozvratu a narušení našeho vztahu s Bohem. Mluví o potřebě očisty, obrácení a připomíná, že Hospodinův den je blízko.

Na začátku první kapitoly zdůrazňuje: "Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin " (Mal 1,2). Boží láska, která bývá zpochybňována nedostatkem důvěry, byla dokazovaná v novém a novém vysvobození. Tím nejvýraznějším se nakonec stalo vysvobození z otroctví hříchu skrze Kristovu smrt na kříži.

Boží láska k nám je podle slov proroka zcela bezdůvodná, vychází z dobroty, která je Bohu vlastní. Neprojevuje se vždy snadným úspěchem, ale Boží slitovnost otevírá lidem oči, aby mohli vidět velikost a svrchovanost Boha a vděčně ho chválit.

Narážíme však na zmíněný kořen narušující náš vztah s Bohem a tím je naše nedostatečná úcta, znevažování Božího slova i jeho jména (na které Malachiáš poukazuje) a tak vlastně odmítání Boží milosti. To se projevovalo v nedovoleném jednání při oběti a v porušování smlouvy, když se Izraelité dopouštěli věrolomnosti a brali si za manželky pohanky, uctívající božstva.

Obřadní pláč nepomůže, prorok vysvětluje, proč nemá Hospodin zalíbení v přinášených darech: "Proto, že Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvé mladosti, které ses zpronevěřil, ačkoli ona je tvá žena a jsi s ní spojen smlouvou" (Mal 2,14).

Ekumenické vysvětlivky poukazují na to, že svědkem manželské smlouvy je sám Bůh. A proto i on je zasažen manželskou nevěrou. Již SZ přibližuje tajemství vztahu Boha se svým lidem jako základ ukazující jak má vypadat manželské soužití. Je zde řečeno, že rozvrat s Bohem plodí i rozvrat s nejbližším člověkem. Je také vysloven předpoklad, že navrátilci z Babylónu propouštěli manželky kvůli novým sňatkům s cizinkami, považujíce to za politicky výhodné a opomíjeli, že je to zcela proti Zákonu.

Nejen tehdejším současníkům, ale i nám patří prorokova varovná slova: "Každý ať nenávidí rozvod, praví Hospodin, Bůh izraelský, ať odstraní i stopy násilí ze svého oděvu... Mějte se tedy na pozoru, ani v duchu se nezpronevěřte" (Mal 2,16).

Třetí kapitola začíná ohlášením posla (předchůdce), který má urovnat cestu Pánu, hovoří o smyslu zbožnosti a končí, v souladu s rázem knihy, výzvou pamatovat na zákon daný Mojžíšovi. Další svědek, který se s ním zjevil při Proměnění na hoře Tábor, je zde přislíben na konci, před dnem Hospodinovým (označeným jako veliký a hrozný - tedy posledního soudu). Ale tento Eliáš "nakloní srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu neranil zemi prokletím" (Mal 3,24). Začátek i konec je vyznačen Boží láskou. O to máme větší důvod k přijetí varování v hluboké pokoře.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Desatero Božích přikázání dané Mojžíšovi se často nemodlíme. Dnes je tedy vezmu jako modlitbu a spojím se zpytováním svědomí.

Všemohoucí Bože, Tys poslal svatého proroka Malachiáše, aby napomínal, varoval a pozvedal svůj lid i nás k lepšímu životu; veď nás, abychom pamatovali na Tvůj příchod a podle Tvé vůle žili v lásce. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Malachias, propheta (asi 1. pol. V. s. př. Kr.); Namphamo, Miggo, Sanames et Lucitas (století neznámé); Gatianus (s. III.); Flannanus (s. VII.); Winebaldus, abbas Heideheimen ; Nemesia (Iulia) Valle, virgo (1916)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.