Světci k nám hovoří...


sv. Tarak, Probus a Andronik

Tharacus, Probus et Andronicus

11. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 304

ŽIVOTOPIS

Tarak se narodil kolem 239 v římské provincii Claudiopolis v Isauria (podobně byla pojmenovaná řada starověkých měst, toto dnes leží v jižním Turecku). Stal se vojákem a později byl důstojníkem v římské armádě. Z armády odešel poté co se stal křesťanem, protože se obával, že by se dostal do střetu povinností vojáka a křesťana a nechtěl jednat v rozporu s Božím zákonem. V 65 letech byl kvůli věrnosti Kristu zatčen a vyslýchán i se dvěma druhy.

Probus se narodil v Sida v Pamfylii a byl prostého původu. Jako své nejvznešenější jméno udával, že je křesťan.

Andronik pocházel z přední patricijské rodiny v Efezu a byl ještě velmi mladý, když byl jako křesťan zajat.

Všichni tři křesťané při výsleších odpovídali velmi statečně a traduje se záznam uvedený svědky. Údajně byli vyslýcháni a mučeni v Tarsu, Mopsuestia a Anazarbus, vždy před guvernérem Numerianem Maximem s odlišným krutým mučením. Jelikož zůstali ve víře a věrnosti Kristu neoblomní, guvernér v Anazarbus nařídil, aby byli v aréně předhozeni divokým zvířatům k roztrhání. Jenže ta jim neublížila a proto je nakonec gladiátoři zabili mečem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Pp XXIII (1963); Philippus, diaconus (s. I.); Tharacus, Probus et Andronicus (asi 304); Nicasius, Quirinus (století neznámé); Sanctinus (s. IV.); Sarmata (357); Firminus, ep. Ucentien (po roce 552); Canicus (599); Anastasius, presb. (666); Gummarius (asi 775); Bruno, ep. Colonien. (965); Meinardus (1196); Iacobus Griesinger de Ulma (1491); Alexander Sauli (1592); Maria Desolata /Emmanuela/ Torres Acosta (1887); Angelus Ramos Velázquez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.