Světci k nám hovoří...


Nanebevstoupení Páně

Domenica Resurrectionis Domini

18. května, slavnost

ŽIVOTOPIS

"Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi." (Lk 24,50-51)

To se stalo čtyřicátý den od zmrtvýchvstání Páně, proto tento svátek je slaven vždy ve čtvrtek po 6. neděli velikonoční. Nanebevstoupení je slavnost Kristova vstupu do Božího světa, do nitra Otcova, k němuž nám překlenul propast i ukázal cestu svým životem a svou obětí kříže.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

"JSEM S VÁMI PO VŠECHNY DNY AŽ DO KONCE SVĚTA."

(Mt 28,20)

Pán Ježíš dal tento příslib apoštolům při svém odchodu do nebeské slávy. Neznamená to vzdálení se v našem smyslu slova, vždyť Bůh je všudypřítomný a Ježíš se svým lidstvím i božstvím zůstává přítomný v Nejsvětější svátosti. Od svého zmrtvýchvstání se apoštolům zjevoval ve svém oslaveném těle, pod vnějšími rysy obyčejného lidství zakrývajícího slávu, kterou má od Otce. Nejen se ho dotýkali, ale s nimi i pojedl. Jeho tělo, ač skutečné, nepodléhalo zákonům hmoty, nechyběla mu možnost jíst, nýbrž nutnost.

My máme žít životem víry s Ježíšem, který zůstává ve skrytosti. Před zraky učedníků byl vyzdvižen a "oblak jim ho vzal z očí". Oblak je ve SZ viditelné znamení Boží přítomnosti. Podobně při proměnění Páně i zde je znamením skrytosti Boha, který právě ve své skrytosti je blízký a mocný, který je nad námi a přesto zcela v našem středu.

Podle slov Písma "byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici." (Mk 16,19). "Pravicí Otce rozumíme slávu a čest božství, kde ten, který existoval jako Boží Syn přede všemi věky jako Bůh a soupodstatný s Otcem, tělesně usedl poté, co se vtělil a co bylo jeho tělo oslaveno." (KKC 663)

Ježíš seslání Ducha svatého podmiňoval svým odchodem k Otci: "Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám." (Jan 16,7) O něm dále říká: "Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší... Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne." (Jan 16,13.15)

Skutky apoštolů nám u popisu nanebevstoupení uvádějí horu Olivovou, vzdálenou délku sobotní cesty (činící max.1100 m) /viz Sk 1,12/. Apoštol Pavel, když píše, že se Ježíš "zjevil více než pěti stům bratří najednou" (1 Kor 15,6), má zřejmě na mysli tuto událost.

Apoštolé se vrátili do horní místnosti, ve které v Jeruzalémě bydleli, a zde "jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými." /Sk 1,14).

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Po příkladu apoštolů se na slavnost Seslání Ducha sv. budu od zítřejšího dne připravovat devítidenní novénou*.

Všemohoucí, věčný Bože, Tvůj vzkříšený Syn, Ježíš Kristus, vstoupil na nebesa, a tím bylo povýšeno i celé lidstvo; naplň nás radostnou vděčností a nadějí, že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do Tvé slávy. Neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

( závěrečná modlitba breviáře)

POZNÁMKA

* Výběr novén s dalšími modlitbami k Duchu Svatému je na http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Modlitby-noveny-vigilie.html, s myšlenkami papeže Jana Pavla II. i na http://sancti.catholica.cz/svatosti-02.pdf str. 28.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Domenica Resurrectionis Domini; Ioannes Pp I (526); Theodotus, Thecusa (asi 303); Felix de Cantalicio (1587); Ericus (1161); Gerardus Mecatti (asi 1245); Maria a Sacrario a Sancto Aloysio Gonzaga /Elvira/, Moragas Cantarero (1918); Dioscorus, m. in . Ægypto (ca. 303); Potamon, Ortasius (s. IV); Burchardus, presb. (s. XII); Gulielmus, presb. Ord. Erem. S. Augustini (1369); Stanislaus Kubski (1942); Martinus Oprządek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.