Světci k nám hovoří...


sv. Anděla de Fulginio

Angela de Fulginio

4. ledna, připomínka
Postavení:řeholnice
Úmrtí:1309
Atributy:ďábel na řetězu, oděv františkánské terciářky a někdy i symboly utrpení

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Umbrii ve Folignu. Vyrostla do krásy a velmi mladá se vdala za bohatého a hrdého člověka. Měla několik dětí a snažila se přitom co nejvíce si užívat světských radostí a přepychu. Božím působením se v ní probudilo svědomí a ona po nějakou dobu zápasila se strachem. Rozhodla se jít ke zpovědi, ale její, byť slzami provázená lítost, nebyla dokonalá, pouze ze strachu o budoucnost. Teprve až při navázání komunikace s Bohem pochopila jeho milosrdenství a skutečnost, že On sám svým utrpením odčinil její chybné skutky. Při další zpovědi jí už nebránil stud ani nechyběla lítost. Jejím srdcem pronikala láska a chtěla s Ježíšem nést kříž. Na ten po svém obrácení nemusela dlouho čekat. Těžce jí onemocněl manžel, dřívější přátelé se jí vysmívali pro její obrácení. Asi ve svých 40 letech postupně přišla o všechny své drahé, které předem na věčnost připravovala. Snažila se, aby její vůle se srovnávala s vůlí Boží. Potýkala se s mnohým pokušením. V létě 1291 vstoupila do 3. řádu kajícníků sv. Františka a strhla s sebou k následování mnoho žen. Ráda rozjímala o Kristově utrpení a napsala spisy o evangelní vzdělanosti a o obrácení. Zanechala doklady ryzí duchovní nauky, pro které byla nazvána "učitelkou teologů". Vědomosti čerpala z nadpřirozených vidění, ale tvrdila, že duchovní život nezáleží ve zjeveních, nýbrž v činorodé lásce k Bohu. I přes své onemocnění chodila ošetřovat trpící do nemocnic a zahrnovala je svou štědrostí.

Na závěr seznámení s Andělou se ponořme do proudu její touhy a modlitby v následujícím úryvku z jednoho jejího duchovního spisu.

"Ó Lásko, zcela se obětující! Dala ses, když jsi přijala naši podobu, abys mě utvořila... učiň mě hodnou porozumět nevýslovné lásce, v níž jsi se s námi spojil, když jsi nám vtělením zjevil svého Syna Ježíše Krista a když on nám ukázal tebe, našeho Otce. Učiň mě hodnou, Pane, poznat a chápat tvou lásku k nám, v níž jsi mě stvořil. Dej, ať jsem schopna, ó Nepochopitelný, pochopit a zvážit tvou neocenitelnou a žhavou lásku! Ve vytržení této lásky jsi od věků miloval lidský rod a vyvolil jsi ho, aby spatřil tvou tvář, a ty sám, Nejvyšší, jsi chtěl hledět na nás. Ó nejvyšší Bytí, učiň mě hodnou poznat tento dar, který je nade všechny dary!"

(M. Faloci Pulignani: Autobiografia e scritti della B. Angela da Foligno. Città di Castello 1932, pp. 394-402.)

Anděla de Fulginio byla blahořečená roku 1693 a kanonizovaná 9. 10. 2013 papežem Františkem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth Anna Seton (1821); Hermes et Caius, m. (s. IV.); Abrunculus (490); Gregorius, ep. Lingonen (539/540); Ferreolus, ep. Ucetien (581); Rigomerus (s. VI.); Rigobertus (asi 743); Pharaildis (asi 745); Christiana Menabuoi (1310); Thomas Plumtree (1570); Angela de Fulginio (1309); Euquerio Llanillo García (1937); Emmanuel González García (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.