Světci k nám hovoří...


sv. Viktorín

Victorinus, ep. Petabionen

2. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 303

ŽIVOTOPIS

Narodil se v první polovině 3. století a původně prý byl řeckým řečníkem. Měl vysoké vzdělání, kterého využil ve službě církvi a stal se biskupem v Poetavium (v tehdejší Panonii), dnešním slovinském Ptuj, nacházejícím se 90 km severně od chorvatského Záhřebu. Za působení Viktorína byla Panonie provincií římské říše, která zahrnovala západní polovinu dnešního Maďarska, části Rakouska, Srbska i slovinské a chorvatské území mezi Drávou a Sávou.

Viktorín se stal známým především jako první latinský exegeta používající řecké originály. Napsal mnoho knih, v nichž vysvětloval Písmo svaté Starého i Nového zákona i s komentáři ke knize Zjevení.

Z toho, co o biskupu Viktorínovi píší Justin, Irenej, Hippolytus, Origen, Tertullian a Cyprian, se usuzuje, že byl v Jeruzalémě a navštívil knihovnu založenou biskupem Alexandrem.

Sv. Jeroným, který obdivoval jeho dílo uvedl, že se v něm jednalo o první tři knihy Mojžíšovy, Izaiáše, Ezechiela, Abakuka a ev. Matouše (kap. 25).

Viktorín zemřel mučednickou smrtí za vlády a pronásledování císaře Diokleciána.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Commemorátio ómnium fidélium defunctórum; Victorinus, ep. Petabionen (asi 303); Iustus, m. Tergeste (asi s. IV.); Carterius, Styriacus, Tobias, Eudoxius, Agapius et socii (320); Acindynus, Pegasius, Aphthonius, Elpidiphorus, Anempodistus et socii (s. IV.); Marcianus, eremita (s. IV. ex); Ambrosius, abbas (asi 520); Winefrida (asi s. VII.); Georgius, ep. Viennen (asi 670); Malachias, ep. Viennen (1148); Margarita de Lotharingia (1521); Ioannes Bodey (1583); Pius a Sancto Aloysio Campidelli (1889)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.