Světci k nám hovoří...


sv. Faron

Faro

28. října, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:asi 670

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 600 jako syn burgundského šlechtice Agnerika Burgundiana, který byl kancléřem franckého krále. Faron měl dva sourozence, ze kterých rovněž vyrostli světci. Jeho sestra se jmenovala Fara či Burgundofara (s pam. 7. 12.) a bratr Kagnoald (s. pam. 6. 9.).

Faron prožíval mládí na dvoře Theodeberta II., pak vstoupil do služeb krále Dagoberta I. podobně jako otec a je uváděný jako soudce. Údajně měl za manželku Blidechildu. Otec Agnerik měl sice s dětmi světské plány, ale všechny tři vstoupili do řádu, i Blidechilda. Řeholní hábit oblékla po dohodě s manželem Faronem, kterého na duchovní cestu přivedla jeho sestra Fara.

Faron pocítil duchovní povolání v souvislosti s návštěvou kláštera v Luxeuil. Stal se řeholníkem jako jeho bratr, přijal kněžské svěcení a později se stal biskupem v Meaux. Někde je uváděn rok 626, jinde 637.

Všechen svůj majetek použil k dobru církve. Zřídil nové farnosti, v Meaux založil klášter svatého Kříže, s biskupem Achariem Tournai podepsal smlouvu týkající se výsad nového kláštera v Rebais. Chránil chudé a byl vždy na straně spravedlnosti. Zemřel v pokročilém věku a jeho ostatky byly uloženy do katedrály v Meaux.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Simon Cananæus et Iudas Thaddæus, Apostoli (s. I.); Ferrutius, m. Mogontiaci (asi 300); Fidelis, m. apud Comum (asi s. IV.); Vincentius, Sabina et Christeta (asi 305); Genesius, m. Tigerni (asi s. IV.); Salvius, ep. Ambianen (asi 625); Faro (asi 670); Germanus, abbas Talluerian (s. XI.); Salvator Damianus Enguix Garés (1936); Iosephus Ruiz Bruixola (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.