Světci k nám hovoří...


sv. Gacian

Gatianus

18. prosince, připomínka
Postavení:misijní biskup
Úmrtí:s. III.

ŽIVOTOPIS

Z Říma přišel s dalšími misionáři do galských provincií z pověření papeže Fabiána, který mu udělil biskupské svěcení. Působil zde v době pronásledování a stal se prvním biskupem v městě Tours. Po horlivém hlásání evangelia zde zemřel přirozenou smrtí.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

PODSTATA MISIJNÍHO POVOLÁNÍ

Údajně pocházel z Říma a byl spolupracovníkem papeže Fabiána, který ho asi ke konci roku 249 poslal s dalšími šesti biskupy hlásat evangelium do Galie. Společně s ním prý byli na území dnešní Francie vysláni: Austremon zv. též Stremonius (pam. 1. 11.), Dionýsius (pam. 9. 10.) - sťat v Paříži - tehdejší Lutetii, Marcial (pam. 30. 6.), jenž působil v Limoges, Pavel (pam. 22. 3.), který působil v Narbonne, Saturnin (pozdější muč. v Toulouse - s pam. 29. 11.) a Trofim (pam. 29. 12.), který pak působil v Arles. Zprávu o jejich působení v Galii zaznamenal v 6. století biskup a historik Řehoř z Tours (pam. 17.11.) v díle „Historia Francorum“.

Gacian, uváděný také jménem Gracian, přišel do Tours, kde byl prvním biskupem. Některé chronologické údaje z jeho života v Tours se prý neshodují. Podle záznamů byl za císaře Decia papežem Fabiánem ustanoven biskupem galských provincií, je udáváno datum 29. 11. 249. Jako datum smrti se někde udává 18. 12. 301 a jeho umučení za císaře Diokleciána je zpochybňováno. Útrapy církve, spojené s tvrdým pronásledováním, však prožíval. Martyrologium namísto roku jeho úmrtí udává pouze 3. století.

Gacian bral své misijní poslání velmi vážně jako účast na plnění Ježíšova příkazu: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření!“(Mk 16,15). Autorka životopisů Miriam Liptovská se u tohoto světce zamýšlí nad tím, kterých lidí se tento požadavek týká, kdo je volán k misijní působnosti? A upozorňuje: „Každý posluchač evangelia!“ Dále píše krásné vyjádření k otázce kdo je misionář: „Je to křesťan plný lásky, který pochopil Ježíšovu nauku o Božím království. Misionář je každý, kdo upřednostní Boha před sebou, aby získal bratra nebo sestru pro Boží království. Je to člověk zamilovaný do Boha, a který proto touží, aby celý svět miloval Boha! Člověk, nebeské odvahy.“ Tedy křesťan jako Gacian, který do neznámé země vstoupil s odvahou a touhou zasévat símě Božího království. Také my žijeme uprostřed lidí, kteří jsou pro nás jako neznámá země. Alespoň někdy bychom se měli zamyslet nad tím, zda se jim Bůh nechce přiblížit právě skrze nás. – Jak? – Třeba jen tím, že se budeme chovat jako křesťané, tedy žít podle evangelia.

Podle tradice Gacian hlásal evangelium v blízkosti Tours a za pronásledování byl velkou posilou věřícím i stylem svého života, přestože žil v podzemí v lesnaté oblasti v blízkosti řeky Loiry. Vynikal skromností, laskavostí, moudrostí a trpělivostí, se kterou snášel i různé úklady proti své osobě. Vytrvale se modlil a postil, a tak získával pro Krista srdce lidí. Uvádí se, že tak měl i vliv na pozdější vznik kláštera Marmoutiers.

Po smrti Gaciana, který byl uložen na hřbitově na předměstí Tours, osiřel jeho biskupský stolec až do roku 337, kdy byl svěřen biskupu Lidorovi. Ten dal v místě pozdější katedrály postavit chrám zasvěcený sv. Mauriciovi. Další biskup Martin (pam. 11. 11.) kolem r. 300 přenesl do tohoto chrámu ostatky Gaciana, kterého měl ve velké úctě. Relikvie prý byly roku 1562 při vyplenění Hugenoty spáleny a bazilika ke konci Francouzské Revoluce, v roce 1797, zcela rozbořena. Nová pochází až z počátku 20. století. Sv. Martin s Gacianem jsou patroni města.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Zamyslím se nad podstatou misijního povolání a evangelní výzvy k němu. Přidám také modlitbu za pochopení obsahu radostné zvěsti těmi, kteří se jí dosud brání.

Milosrdný Bože, Tys povolal svatého Gaciana, aby těm, kdo dosud neznali Krista, zvěstoval nevystižitelné bohatství jeho lásky; dej nám, kteří jsme pravdu evangelia už poznali, ať stále roste naše poznání o Tobě a přispěním Tvé milosti žijeme podle evangelia. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Malachias, propheta (asi 1. pol. V. s. př. Kr.); Namphamo, Miggo, Sanames et Lucitas (století neznámé); Gatianus (s. III.); Flannanus (s. VII.); Winebaldus, abbas Heideheimen ; Nemesia (Iulia) Valle, virgo (1916)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.