Světci k nám hovoří...


sv. Marcel

Marcellus, abbas

29. prosince, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi 480 - 485

ŽIVOTOPIS

Narodil se v první polovině 5. století v Apamea v Sýrii. Studoval v Antiochii a v Efezu. Po nějakou dobu pracoval jako kaligraf (krasopisec). Poté se rozhodl pro mnišský život a u Konstantinopole při Bosporu vstoupil do kláštera s řeholí Acoemetae. Zakladatelem kláštera byl v roce 425 mnich Alexandr. Od basiliánů se tento klášter lišil v tom, že mniši byli v několika skupinách, které se po celý den i noc bez přestání střídaly v modlitbách chvalozpěvů a žalmů k Boží oslavě.

V době Alexandrovy smrti (asi roku 430) patřil Marcel k nejváženějším členům mnišské komunity a jelikož nechtěl být zvolen opatem (neboli igumenem), odešel z kláštera dokud neskončila volba nového představeného. Stal se jím mnich Jan, který byl následně vysvěcen na kněze. Nežil však dlouho a Marcel se při další volbě opatské hodnosti nevyhnul.

Z kláštera pak udělal kulturně významné místo s knihovnou, která byla řazena mezi nejbohatší z celého křesťanského Východu.

Za Marcelova vedení byl klášter zvětšen, reformován a přibývalo zájemců i těch, co si chodili pro radu. Marcel prý značnou část noci věnoval modlitbě a ve dne pracoval na kopiích knih, které prodával a získával tak prostředky potřebné pro život mnichů i pro chudé.

V roce 451 byl významnou osobností na Chalcedonském koncilu, kde se jednalo o formulaci christologického dogmatu proti bludné nauce monofyzitů.

Udává se, že zemřel téměř po 60 letech života v klášteře.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sanctae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph ; Thomas Becket (1170); David, rex et propheta ; Trophimus, ep. Arelaten. (s. III.); Libosus (po roce 258); Martinianus, ep. Mediolanen (po roce 431); Marcellus, abbas (asi 480 - 485); Ebrulfus (asi 596); Gerardus Cagnoli (1342); Gulielmus Howard (1680); Iosephus Aparicio Sanz (1936); Henricus Ioannes Requena (1936); Iosephus Perpiñá Nácher (1936); Ioannes Baptista Ferreres Boluda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.