Světci k nám hovoří...


sv. Gordius

Gordius

3. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:304

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Césareje, hlavního města Kapadokie, ležícího ve středu Malé Asie. Dovídáme se o něm od sv. Basila, že se stal vojínem, za statečnost byl povýšen na setníka a jeho nejhlavnějšími ctnostmi byla mravní čistota a zbožnost. Právě pro ně byl milý Bohu i lidem, i když žil mezi pohanskými, mravně nevázanými římskými vojáky. Po vydání císařského zákazu sloužit Kristu a nařízení obětovat modlám vzdal se své hodnosti a odešel na poušť. Tam nabíral sílu v modlitbě a postu ke svému dalšímu kroku. Vrátil se do Césareje a přímo na závodišti, kde se konaly hry k poctě boha Marta, veřejně předstoupil před císařského náměstka a s oznámením svého jména i stavu mu řekl, že zavrhuje bezbožné rozkazy proti křesťanům, k nimž sám patří. A vladař ve hněvu prohlásil, že zasluhuje několikerou smrt. Načež Gordius odpověděl, že mu je líto, že pro Krista může zemřít jen jednou, ale že čím více jej budou mučit, tím větší odměny mu získají. Ještě před vynesením ortelu smrti byla pak dána jeho přátelům a příbuzným možnost přesvědčovat jej ve vězení, aby se odřekl Krista alespoň jazykem, že přece v srdci si může víru zachovat. On to odmítl s tím, že jeho jazyk Krista nikdy nezapře, s poukazem na slova Písma: „Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse.“ (Řím 10,10) Pak se s radostnou tváří podrobil mukám a byl sťat mečem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nomen sanctissimum Iesu;; Genovefa, virgo in Gallia (asi 500); Antherus, Pp (236); Theopemptus et Theonas, m. in Bithynia (asi 304); Gordius (304); Daniel (asi 304); Theogenes, m. Parii (320); Florentius, ep. Viennen (po roce 377); Cyriacus Elias Chavara (1871)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.