Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Rita Amáta Lopez

Rita a Jesus Lopez de Almeida

6. ledna, připomínka
Postavení:panna a zakladatelka Sester Ježíše, Marie a Josefa
Úmrtí:1913

ŽIVOTOPIS

Narodila se 5. 3. 1848 v Ribafeitě vzdálené 16 km severně od diecézního města Viseu v Portugalsku. Při sv. křtu byla zapsána jménem Rita Lopes de Almeida. Byla čtvrtá z pěti dětí Manuela Lopese a Josefy de Jesus Almeida. Vyrůstala ve zbožnosti projevované oddanou láskou k Ježíši v Nejsvětější svátosti, k Panně Marii a k sv. Josefovi. V rodině se často modlil sv. růženec a čas byl věnován duchovní četbě. Ve Viseu Rita ráda navštěvovala řeholní sestry benediktinky a za přispění zpovědníka si uvědomovala, že také ji Pán volá k řeholnímu životu. Vstupy do jakýchkoliv řádových institutů byly zakázány. V této době se do vlády údajně dostali portugalští liberální zednáři a biskupové s kněžími byli vystavováni různým útokům. V pozadí byla touha po jejich majetku. Neblahá politická situace však nebyla schopna tlumit touhu po plném křesťanském životě, který se probouzel v mladých srdcích, otevírajících se Bohu. Rita se vydala od obce k obci a jejich obyvatele učila se modlit. Mládež probouzela z lhostejnosti a podporovala u ní morální hodnoty. K jejímu učení patřil i život upozorňující na vertikální a horizontální rozměry.

První nás upozorňují na pravdu, že Bůh je Láska, že nás miloval už předtím, než nám poslal svého Syna a nyní si on přeje mít v nás své obydlí. V horizontálním rozměru jde o to, abychom milovali všechny naše bratry, blízké i vzdálené, s obdobnou láskou, kterou nás miluje Bůh.

U Rity od 20 let narůstala stále větší touha po Bohu. Ve věku 29 let se jí podařilo vstoupit do řeholního institutu sester pocházejících z Francie a díky tomu tolerovaného v Portugalsku. Během tří let získala potřebné znalosti a zkušenosti při jednání s úřady. V roce 1880 tento institut opustila, aby ve své rodné farnosti založila školu a 24. 9. nový institut Sester Ježíše, Marie a Josefa za účelem výchovy mladých lidí. Zároveň cítila v srdci volání k péči o svobodné matky a jejich děti. Jedna bohatá šlechtická rodina Ritě věnovala dům v Ribafeitě, aby v něm mohla uskutečňovat své plány.

První noviciát Rita údajně otevřela v Tourais pod vedením jezuitů. Schválení od papeže Lva XIII. obdržela 10. 5. 1902.

Přes nevoli civilních úřadů ve Viseu, Lamego a Guarda se Ritě podařilo rozšířit nový institut do dalších portugalských diecézí.

Ke školám pro chudé děti, které Rita založila a obsadila sestrami institutu, se úřady chovaly nepřátelsky a někde vyžadovaly jejich uzavření. Politická protináboženská situace se v roce 1910 zhoršila. Rebelové zrušili monarchii a s vytvořením republiky zahájili pronásledování církve. Zabavili její majetek a uzavřeli farní školy. Mnohé sestry odešly šířit víru a učit chudé do Brazílie. Tam, do São Paulo, byla v následujícím roce (1914) po smrti Matky Rity přestěhována základna institutu Sester Ježíše, Marie a Josefa.

Sestry Ježíše, Marie a Josefa se vrátily do Portugalska až v roce 1934 a založily zde řeholní provincii. Postupem času se rozšířily také do Angoly, Bolívie, Paraguayi i do Mosambiku.

Matka Rita Amáta od Ježíše zemřela 6. 1. 1913 v Casalmedinho, v Ribafeita. Blahořečená byla 28. 5. 2006 papežem Benediktem XVI. Této slavnosti z pověření papeže předsedal kardinál José Saraiva Martins.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

In Epiphania Domini; Iulianus et Basilissa, m. in Thebaide (s. IV.); Felix, ep. Nanneten (582); Macarius, abbas Herbipolitan (1153); Petrus Thomas, ep. Cpolitan (1366); Andreas Corsini (1373); Ioannes de Ribera (1611); Carolus de Setia (1670); Rita a Jesus Lopez de Almeida (1913); Raphaela Maria a Sacro Corde Porras Ayllón (1925); Andreas (Alaphridus) Bessette (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.