Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Kristýna /od Neposkvrněného Početí/ Brando

Maria Christina ab Immaculata (Adalheidis) Brandow, virgo

20. ledna, připomínka
Postavení:panna, zakladatelka kongregace SVEGS
Úmrtí:1906

ŽIVOTOPIS

Narodila se 1. 5. 1856 v Neapoli v Itálii jako Adelaida Brando. Její rodiče patřili k vrstvě bohatých, ale maminka po porodu zemřela. Adelaidě se přesto dostalo dobré výchovy, vyrůstala ve zbožnou dívku a velmi brzy si umínila stát se svatou. Ve 12 letech udělala soukromý slib celoživotní čistoty s plány stát se řeholnicí.

V roce 1876 po dřívějších pokusech o řeholní život vstoupila za souhlasu otce do řehole klarisek sakramentinek. Zde přijala jméno Marie Kristýna od Neposkvrněného Početí. Ze zdravotních důvodů však musela i z tohoto kláštera odejít. Po vroucích modlitbách došla k závěru, že má založit novou řeholní rodinu. Z její iniciativy začal v roce 1878 vznikat nový řeholní institut, pozdější kongregace ctitelek Nejsvětější Svátosti (Congregatio Victimarum Expiatricum a Sacramentatio Iesu).

V roce 1884 se tyto sestry přistěhovaly do Casoria u Neapole, kde měly klid a ticho pro stálou adoraci Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti. Jako duchovní rádce Kristýny je v té době uváděn Ludvík z Casoria (pam. 30. 3.), na jehož radu se sestry věnovaly také výchově dívek.

V roce 1897 složila Marie Kristýna první řeholní sliby a doživotní sliby s první skupinou sester složila 2. 11. 1903. V tomto roce byla 20. 7. její kongregace SVEGS (Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato) potvrzena Apoštolským stolcem.

Během jejího utváření zakladatelka této kongregace prošla mnohými zkouškami. Potýkala se s nemocí i s mnoha překážkami, které překonávala s trpělivostí a v duchu obětí přidávaných k Ježíšově vykupitelské oběti.

Před dovršením 50 let Marie Kristýna 14. 1. 1906 vážně onemocněla a šestý den zemřela.

Proces blahořečení Marie Kristýny od Neposkvrněného Početí byl zahájen v roce 1927 a 27. 4. 2003 ji papež Jan Pavel II. blahořečil. Papež František ji pak 17. 5. 2015 svatořečil.

POZNÁMKA

V záležitosti zázraku potřebného pro blahořečení se jednalo o zázračné uzdravení mladé ženy Bedřišky (Federica), která čelila bezprostřední smrti, když se z astmatických záchvatů vyvinuly vážné plicní problémy a přes intenzivní léčbu už nebyla naděje na záchranu jejího života. Jedné noci při nesmírných bolestech se v modlitbách obrátila o pomoc na ctihodnou Kristýnu Brando, o které se doslechla od sester působících na Filipínách, a její stav se radikálně zlepšil.

Zázrakem potřebným pro kanonizaci byla skutečnost, že Maria Angela Di Mauro se svým manželem, které lékaři po mimoděložních těhotenstvích ujistili, že nikdy nebudou moci mít dítě, že Maria Angela už nemůže otěhotnět, dopadlo docela jinak. Maria Angela neztratila naději a svěřila se v modlitbách blahoslavené Marii Kristýně s prosbou o milost stát se matkou. V roce 2004 se jim navzdor všem nemožnostem přirozenou cestou narodil zdravý a krásný chlapec.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fabianus (250); Sebastianus, m. Romæ (začátkem s. IV.); Asclas (s. IV.); Neophytus (s.IV.); Euthymius (473); Wulfstanus (1095); Benedictus Ricasoli (asi 1107); Henricus, ep. Upsalien (asi 1157); Eustochium Calafato (1485); Angelus Paoli (1720); Stephanus Min Kŭk-ka (1840); Basilius Antonius Maria Moreau (1873); Maria Christina ab Immaculata (Adalheidis) Brandow, virgo (1906); Cyprianus (Michael) Iwene Tansi (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.