Světci k nám hovoří...


sv. Patrokl z Troyes

Patroclus, m. Trecis

21. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi s. III.

ŽIVOTOPIS

Pocházel z dnešního francouzského města Troyes (asi 70 km od Sens), na které si ve 3. století dělali nárok Římané. Údajně patřil k pohanské šlechtě, ale už v mládí konvertoval ke křesťanství. Svoji budoucnost pak stavěl na modlitbě a na lásce. K modlitbě připojil půst a s láskou štědře rozdával ze svého dědictví almužny a nosil jídlo chudým. V některých jeho životopisech je připomínáno, že se nechal oslovit evangeliem, v němž Ježíš říká: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ (Mt 19,21)

O jeho změně života se prý doslechl Aurelián v Sens a zahořel touhou ho zničit. O výslechu a umučení Patrokla se vyskytuje spis údajně ze 6. století, ve kterém je zachycen dialog Aureliána s Patroklem včetně jeho mučení. O hodnověrnosti se však vyskytují pochyby a s šířeným obsahem se může mísit legenda.

Po prvním výslechu měl být Patrokl spoután rozpáleným řetězem a mít bičovaná záda. Pak jej měl ve vězení tři dny hlídat strážce Eligius. K vyřčenému trestu Patrokl prý řekl: „Máš moc mučit mé tělo, ale nebudeš schopen zničit mou duši, protože ona je v rukou Boha – jejího stvořitele. Pán sám řekl: ‚Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo´“ (Mt 10,28).

Pak byl Patrokl dopraven na břeh Seiny, kde před popravou pronesl modlitbu, a legenda popisuje jakoby oslepení strážců a Patroklovo zázračné přejití na druhý břeh. Po dalším dopadení byl za modlitby probodnut mečem a pak sťat. Jeho tělo tajně pohřbil arcikněz Eusebius s jáhnem Liberiem.

Později, 3. 7. 960, jeho ostatky přenesl biskup Bruno Veliký do Kolína nad Rýnem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, m. Romæ (s. III.-IV.); Publius, ep. Athenarum (s. II.); Fructuosus, Augurius et Eulogius, diaconus (259); Patroclus, m. Trecis (asi s. III.); Epiphanius, ep. Papien (496); Meginradus (ca. 861); Zacharias, monachus (asi 950); Eduardus Stransham et Nicolaus Wheeler (1586); Albanus Roe (1642); Thomas Green, presb. (1642); Iosepha Maria a Sancta Agnete (1696); Ioannes Baptista Turpin du Cormier et XIII socii (1794); Ioannes Yi Yun-il (1867)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.