Světci k nám hovoří...


blah. Onezim

Onesimus

15. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. I.

ŽIVOTOPIS

Onezimos býval otrokem u Filemona. Toho i s jeho manželkou Apfií dovedl k víře sv. Pavel a v jejich domě se pak scházeli křesťané. Pohanský Onezimos něco svému pánu zpronevěřil a utekl mu do Říma. Tam se setkal s Pavlem, který ho z domu Filemonova znal. Pavel ho obrátil na víru a přiměl k lítosti nad jeho nepravostí i útěkem a z Onezima se stal horlivý křesťan. Pavlovi ve vězení prokazoval dobré služby, ale on si ho nechtěl nechat bez souhlasu Filemona. Proto Pavel poslal po Onezimovi list Filemonovi, v němž se za něj přimlouval. Vyzýval Filemona, aby ho netrestal a nejednal s ním již ani jako s otrokem, nýbrž jako se svým bratrem. Uvádí: "Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe, avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla vynucená, nýbrž dobrovolná... Jsme-li spolu spojeni přijmi ho jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. Já Pavel píši vlastní rukou: já to nahradím..."

Filemon Onezimovi po doručení listu odpustil, přijal ho jako bratra v Kristu, propustil ho proto z otroctví a poslal ho zase do Říma, aby tam sloužil Pavlovi.

Po nabytí potřebných vědomostí byl Onezimus Pavlem vysvěcen na biskupa s posláním v Bereji a v Makedonii. Po Timotejovi se stal biskupem v Efezu, což dosvědčuje list sv. Ignáce. Dle legendy byl z Efezu v okovech odveden do Říma a tam pro víru v Krista ukamenován.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Onesimus (s. I.); Faustinus et Iovita (století neznámé); Iosippus, Zosimus, Baralus, Isicus et Agapes (s. IV.); Georgia (s. V.- VI.); Quinidius (578); Severus, presb. in Valeria (s. VI.); Decorosus (po r. 680); Walfridus (asi 765); Sigfridus (asi 1045); Angelus Scarpetti (asi 1306); Fridericus Bachstein et XIII soci (1611); Claudius La Colombi (1682); Angelus Iglesia Ociña, Richardus Guerra Villaizán, Gregorius Diez, Kamila Diez et Elis Moravillo (1937); Michael Sopocko (1975)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.