Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
blah. Onezim
, Onesimus

15. února, připomínka
Postavení:biskup

ŽIVOTOPIS

Onezimos býval otrokem u Filemona. Toho i s jeho manželkou Apfií dovedl k víře sv. Pavel a v jejich domě se pak scházeli křesťané. Pohanský Onezimos něco svému pánu zpronevěřil a utekl mu do Říma. Tam se setkal s Pavlem, který ho z domu Filemonova znal. Pavel ho obrátil na víru a přiměl k lítosti nad jeho nepravostí i útěkem a z Onezima se stal horlivý křesťan. Pavlovi ve vězení prokazoval dobré služby, ale on si ho nechtěl nechat bez souhlasu Filemona. Proto Pavel poslal po Onezimovi list Filemonovi, v němž se za něj přimlouval. Vyzýval Filemona, aby ho netrestal a nejednal s ním již ani jako s otrokem, nýbrž jako ze svým bratrem. Uvádí: "Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe, avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla vynucená, nýbrž dobrovolná... Jsme-li spolu spojeni přijmi ho jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. Já Pavel píši vlastní rukou: já to nahradím..."

Filemon Onezimovi po doručení listu odpustil, přijal ho jako bratra v Kristu, propustil ho proto z otroctví a poslal ho zase do Říma, aby tam sloužil Pavlovi.

Po nabytí potřebných vědomostí byl Onezimus od Pavla vysvěcen na biskupa s posláním v Bereji a v Macedonii. Po Timotejovi se stal biskupem v Efezu, což dosvědčuje list sv. Ignáce. Dle legendy byl z Efezu v okovech odveden do Říma a tam pro víru v Krista ukamenován.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Georgia (s. V.- VI.); Faustinus et Iovita (s. inc.); Severus, presb. in Valeria (s. VI); , Onesimus ; Claudius La Colombi (1682); Sigfridus (ca. 1045); Iosippus, Zosimus, Baralus, Isicus et Agapes (s. IV.); Quinidius (578); Decorosus (post. 680); Walfridus (ca. 765); Angelus Scarpetti (ca. 1306); Fridericus Bachstein et XIII soci (1611)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský