Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Alois Orione
Aloysius Orione

12. března, připomínka
Postavení:kněz, zakladatel kongregace
Úmrtí:1940

ŽIVOTOPIS

V mládí žil dva roky u Dona Bosca. Pak navštěvoval seminář v Torontě, na který si přivydělával jako kostelník. Při té příležitosti se seznámil s Mariem Ivaldi a po vzoru Dona Bosca začal vytvářet oratoř. V ní zábavu kombinoval s výukou o Bohu. Po zákazu oratoře začal shromažďovat chudé se sklonem ke kněžství. Zakládal ústavy, školy i zemědělská družstva a také založil kongregaci "malých sester charity". Velmi konkrétně se zabýval současnými sociálními otázkami. Pro své působení byl z mnoha stran kritizován. Přes různý odpor se stal superiorem díla, které založil. Podle svého vyjádření vždy jednal z lásky ke Kristu.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

VŽDY JEDNAL I PODŘIZOVAL SE, Z LÁSKY KE KRISTU

Byl synem kameníka. Od 14 do 16 let žil po boku Dona Bosca. Po třech letech, kdy byl v semináři v Torontě, mu zemřel otec a neměl nikoho, kdo by mu pomohl a převzal náklady na seminář. Byl proto jmenován s dalšími dvěma nemajetnými seminaristy za dómského kostelníka, aby si něco přivydělal. A zde začal příběh jeho díla.

V dómě se setkal s nešťastným mladíkem Mariem Ivaldi. Ten měl v očích slzy kvůli facce při katechismu. Ač uznával, že řekl nejspíš nějaký nesmysl, rozhodl se, že do náboženství už nepůjde. Orione jej nejdříve vyzval k modlitbě před obrazem P.M. Matky dobré rady a pak jej zavedl k sobě. Nabídl mu něco sladkého a začal s vysvětlováním katechismu zcela jiným způsobem než hoch slýchával. Nakonec ho vyzval, aby příště přivedl i nějaké své kamarády. Příště Mario přišel i s těmi, kterým o Orionovi vykládal.

Tak začal apoštolát Dona Orioneho mezi mládeží. Při něm kombinoval zábavu s výukou o Bohu. Protože chodívali hlučně lodí dómu, přesunul Orione místo schůzek na náměstí Ukřižovaného. Tam však dráždili občany Toronty, kteří si stěžovali u biskupa. Ten jim pak dal ke schůzkám dvůr svého paláce. Během několika měsíců byla mladíků stovka a vytvořila se první oratoř. Ke své činnosti měl Don Orione inspiraci z oratoře Dona Bosca.

S růstem oratoře se množila obvinění z katolického sdružení Intelligenzia a proto biskup nařídil činnost pozastavit. To byla pro Orioneho tvrdá rána, ale začal s novým dílem. Upoutali ho ti, kteří projevovali sklon ke kněžství, ale pro chudobu nemohli jít na studie. V roce 1893, dík daru z vůle prozřetelnosti, vznikl pro ně ve čtvrti San Bernardino ústav. Přibývaly žádosti a Orione po roce otevřel další domy v Janově a v Turíně. Roku 1895 pak sám přijal kněžské svěcení.

Na výzvu biskupů z různých částí Itálie zakládal ústavy a zemědělská družstva. V roce 1915 dostal jeden dům v Americe u Novary, ve kterém umístil skupinu chudých a starých lidí. Pojmenovali jej Cottolengo. Později vzniklo takové i v Janově a v Miláně. V té době začaly v Americe narůstat Orioneho školy, ústavy, družstva a doma založil kongregaci "malých sester charity". Staral se i o ty, kdo přežili zemětřesení v Messině a v Avezzanu. V diecézi Messina byl jmenován generálním vikářem.

Orione měl pro každého otevřené srdce, proto také byl v kontaktu i s modernisty; nikoli pro jejich ideje, ale pro jejich inteligenci a zápal. V Messině bylo mnoho jejich významných představitelů. Nesympatizoval s nimi, spíš byl jejich nepřítel, ale začal sám dialog s muži, kteří spravovali komitét státní pomoci. Proto byl obviněn ze sympatií k nim. Mnozí z modernistů se však díky němu vrátili do Církve.

Pro své působení mnoho vytrpěl zejména od svého biskupa, který se nechával ovlivnit klérem. Poslušnost však pro něj byla příznačná, ač ho vystavovala mnohým zkouškám. Biskup byl často proti němu. Don Orione říkal: jestli biskup chce, může mé dílo zničit a sesadit mě. Já mohu jít jako misionář kamkoliv. Důležitější je poslechnout církevní autoritu než jít za svými, byť správnými, idejemi.

Kanonizován byl 16. 5. 2004.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Své jednání budu podřizovat lásce ke Kristu.

Bože, Tys povolal svatého Aloise Orioneho, aby v Tvé církvi ukazoval cestu ke spáse; dej, ať povzbuzeni Jeho příkladem následujeme Krista a jednou i my dojdeme k Tobě Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

( použito závěrečné modlitby breviáře)

POZNÁMKA

Dnes je také martyrologiem připomínáno úmrtí a pohřbení papeže Řehoře Velikého, jehož památka je slavena dle martyrologia 3.září.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maximilianus, m. Thebeste (295); Petrus, Dorotheus et Gorgonius (303); Innocentius Pp I (417); Paulus Aurelianus (s. VI); Angela Salawa (1922); Aloysius Orione (1940); Petrus, Smaragdus et Hilarius (303); Theophanes Chronographus (817); Elphegus (951); Fina (1253); Hieronymus Gherarducci (ca. 1369); Iustina Francucci Bezzoli (1319)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský