Světci k nám hovoří...


sv. Timotej

sv. Timotej

sv. Timotej a Titus

Timotheus et Titus, ep. Creten

26. ledna, památka
Postavení:biskupové
Úmrtí:s. I
Atributy:sv. Timoteje - biskup s kyjem a s kameny

a sv. Tita - tvář prozářená paprsky, pohanský chrám v pozadí

ŽIVOTOPIS

Stali se žáky apoštolů a oblíbenými pomocníky apoštola Pavla, který je přivedl k poznání pravd evangelia a pověřil je jeho šířením. Timotej byl později od něj ustanoven biskupem v Efezu a Titus ho před svým pověřením evangelizace na Krétě také doprovázel na jeho apoštolských cestách.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Průvodci apoštola Pavla

Timotej pocházel z Lystry v Lakónii (dnes je to Konye v Turecku). Po otci, který mu brzy zemřel, byl řeckého původu. Matka Euniké byla Hebrejka a žili společně s babičkou Lois. Timotej byl zdatný a dosáhl vyššího vzdělání. S apoštolem Pavlem se zřejmě setkali, když zavítal do Lystry při své první misijní cestě do Malé Asie. K hlubšímu seznámení došlo asi o tři roky později, r.50-52, kdy apoštol Pavel se znovu dostal do Lystry, jak vypráví Bible: "Bratří v Lystře a v Ikoniu o něm (o Timotejovi) vydávali dobré svědectví, a Pavel ho chtěl vzít s sebou. Z ohledu na tamější židy jej dal obřezat: všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan."(Sk 16,2-5)

Pak provázel ap. Pavla a plnil úkoly z jeho pověření. Pavel jej jmenuje na začátku některých svých dopisů (jako by je psali společně - 1Tes, 2Tes, 2Kor, Kol, Fp, Fm). Kolem roku 55 byl jako jáhen poslán Pavlem s 1.listem do Korintu. Pavel jej poslal také s Erastem napřed do Makedonie, ale tam se rozhodl dojít později. Timotej dále provázel Pavla do Achaje (na dnešním jižním území Řecka). Po společném návratu do Jeruzaléma byl Pavel uvězněn, odveden do Césareje a nakonec do Říma. Timotej tam Pavlovi pomáhal a v nemoci ho ošetřoval. Po prvním Pavlově římském věznění, asi v letech 61-63, podnikli spolu ještě apoštolskou cestu do Efezu, kde Timotej měl za úkol vést místní církev, kde vzrůstalo nebezpečné šíření bludných nauk.

Pavel věděl, že se na něj může spolehnout. Jak blízký byl jeho srdci je patrné z toho, že ho nazývá milovaným synem (viz.1Tim 1,2). Jejich vztah je krásným vzorem otcovského vedení a důvěry, kterým je podporována horlivost božích služebníků.

Při druhém Pavlově uvěznění v Římě byl Timotej k němu opět povolán, ale po Pavlově smrti se jako biskup vrátil zpět do Efezu. Dle některých životopisných údajů, uvádějících jeho mučednickou smrt, byl zbit holemi a usmrcen kameny asi r. 97. Důvodem bylo šíření křesťanské nauky a odvracení lidí od pohanských praktik na počest boha Dionýsa.

Titus byl Řek, narozený pohanským rodičům v Antiochii Syrské. Nejspíše byl pokřtěn apoštolem Pavlem, jehož se stal důvěrným přítelem. Spolu s Barnabášem ho doprovázel na apoštolský sněm do Jeruzaléma. Pavel jej při své třetí apoštolské cestě poslal z Efezu do Korintu, aby tam zavedl pořádek. Když do Korintu psal druhý list, uvedl v něm: "A tak jsme vybídli Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokončil. Buď Bohu dík, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás!"(2Kor 8,6; 8,16)

Apoštol Pavel ustanovil Tita biskupem na Krétě, kde byla značně pokleslá mravnost a mnozí se houževnatě drželi gnostického bludu. Roku 65 mu Pavel poslal list, v němž psal o tom, jaké jsou potřebné vlastnosti budoucích kněží a biskupů i k čemu vést jednotlivé stavy věřících. Za druhé Pavlovy vazby působil v Dalmácii jako první věrozvěst. V listě Titovi ho při pozdravu Pavel nazývá vlastním synem ve společné víře. Řečtí Otcové opěvují Tita pro jeho horlivost, ryzí lásku, úsilí urovnávat vše mírovou cestou i pro jeho vztah k chudobě. Na Krétu se vrátil zpět a tam zemřel ve věku 94 let.

Oba dva společně oslavovaní biskupové, Timotej i Titus, doplňují dílo apoštola Pavla jako jeho věrní žáci. Timotejovy ostatky jsou uloženy v Římě a Titovy na Krétě.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Pro vychovatele se hodí předsevzetí z dnešní antifony (k Zach. kant. v Rch). Podle ní budu: Hlásat slovo (Boží pravdy) ať je to vhod či nevhod (je-li potřebné správné směrování). Usvědčovat, zakazovat a povzbuzovat vždy s všestrannou trpělivostí a znalostí věci. Nesmí chybět láska a úsilí o znalosti potřebné ke správné orientaci.

"Bože, tys dal svatému Timotejovi a Titovi poznat cestu, která vede ke spáse, a naplnils je horlivostí potřebnou k apoštolské práci; na jejich přímluvu dej i nám, ať žijeme zbožně a spravedlivě a šťastně dojdeme do nebeské vlasti. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Timotheus et Titus, ep. Creten (s. I); Theogenes, m. Hippone (asi 257); Paula, vidua (404); Xenophon, Maria, Ioannes et Arcadius (s. VI.); Albericus, abbas (1109); Augustinus (Eystein) Erlandssön (1188); Maria de la Dive (1794); Iosephus Gabriel del Rosario Brochero (1914); Michael Kozal (1943); Gabriel Maria /Ioannes Stephanus/ Allegra (1976)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.