Světci k nám hovoří...


sv. Osvald

Oswaldus, ep. Vigornien

29. února, připomínka
Postavení:arcibiskup OSB
Úmrtí:992

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze šlechtické rodiny. Stal se kanovníkem a děkanem v Anglii, pak řeholníkem ve Francii a po návratu biskupem ve Worcesteru. Tam zakládal kláštery, s citem a s úspěchem ukáznil kněze své diecéze, ženaté nahradil benediktinskými mnichy a sám byl všem příkladem. Později mu přibyla i diecéze v Yorku.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

BŮH PŮSOBIL V NĚM

Byl synovcem canterburyského biskupa sv. Odona, který jej vychovával. Od dětství byl tichý a zbožný. Poměrně brzy byl strýcem ustanoven kanovníkem a pak děkanem winchesterské kapituly. Důsledně dbal na kázeň podřízených a na zevrubné šetření kapitulních pravidel. Jeho snahy však často neměly úspěch, proto se chtěl zbavit zodpovědnosti za neposlušné a podal demisi. Odešel do benediktinského kláštera ve Fleury u řeky Loiry, ve Francii. Oddán zbožnosti a práci žil jako obyčejný asketický mnich.

Vážné onemocnění strýce Odona a jeho výzva přiměly Osvalda k návratu do vlasti v r. 959. Strýc se ho však nedožil. Jeho nástupce Dunstan jej přijal a ustanovil biskupem worcesterským. Jako biskup a řeholník usiloval o rozkvět řeholního života, přičemž zakládal nové kláštery a dbal o výchovu schopného a hodného duchovenstva.

Bylo o něm napsáno, že svítil jako svíce postavená na svícen. Podporoval vzdělání a sám byl všem příkladem, neboť k sobě byl náročný a řídil se strohými stanovami řehole. Snažil se dávat příklad milosrdné lásky a každý den pohostil 12 chudých, kterým i umýval a líbal nohy.

Záleželo mu především na osobním duchovním životě, a proto dokázal ovlivňovat své okolí. Nepůsobil na ně on sám, ale Bůh v něm. On jen rozvíjel stálý kontakt s Bohem - a to může každý z nás. Každý máme za úkol šířit Boží království. Posílením vztahu s Bohem můžeme dosáhnout i posílení vztahů s lidmi.

Po smrti yorkského biskupa Osvald převzal starost i o jeho diecézi. Nakonec onemocněl a zemřel v klášteře.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Své rozjímání dnes věnuji začátku 5. kapitoly Matoušova evangelia, kde Ježíš oznamuje, pro koho je Boží království.

Bože, Tys naplnil svatého Osvalda svou láskou, dal jsi mu víru, která přemáhá zlobu světa, a přidružil jsi ho k zástupu svatých biskupů; na jeho přímluvu dej i nám vytrvalost ve víře a lásce, abychom měli spolu s ním účast na Tvé slávě. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(ze závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Oswaldus, ep. Vigornien (992); Antonia de Florentia (1472)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.