Světci k nám hovoří...


sv. Teobald

Theobaldus, ep. Viennen

21. května, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1001

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Francie a stal se knězem, později i biskupem, kterému mimořádně záleželo na přípravě bohoslovců. Po celý život vynikal láskou k církvi.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

ŽIL LÁSKOU K CÍRKVI

Narodil se kolem r. 929 v Tolvonu ve francouzské diecézi Grenoble. Po vystudování teologie a přijatém svěcení působil nějakou dobu jako kněz a údajně 8. 3. 957 se stal arcibiskupem ve Viene sur Rhộne na jihovýchodě Francie. Z jeho iniciativy se na sněmu řešila otázka kněžských svěcení. Nebylo v ní zcela jasno po organizační stránce a co se týče předchozího vzdělání. Obzvláště mu záleželo na výchově duchovenstva. Jeho mimořádná láska k Církvi byla vyzdvižena i při jeho svatořečení, k němuž došlo až po 900 letech, a zároveň byla zdůrazněna jeho aktivní obrana Církve.

Také každému z nás by mělo záležet na životě Církve, do níž jsme byli přivtěleni křtem. Tvoříme-li dohromady mystické tělo Krista, nemůžeme ho nemilovat.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Zamyslím se nad svým vztahem k církvi a nad svou ochotou pamatovat modlitbou na její potřeby.

Bože, Tys naplnil svatého Teobalda svou láskou, dal jsi mu víru, která přemáhá zlobu světa, a přidružil jsi ho k zástupu svatých biskupů; na jeho přímluvu dej i nám vytrvalost ve víře a lásce, abychom měli spolu s ním účast na Tvé slávě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(závěrečná modlitba z breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Theobaldus, ep. Viennen (1001); Christophorus Magallanes et XXIV socii: Augustinus Caloca, Aloysius Batis Sáinz, Emmanuel Morales, Salvator Lara Puente et David Roldán Lara, David Galván (1915), David Uribe, Ianuarius Sánchez Delgadillo, Iesus Méndez, Iosephus Isabel Flores, Iosephus Maria Robles, Iulius Álvarez, Iustinus Orona et Atilanus Cruz, Margaritus Flores, Matth (převážně 1927); Carolus Eugenius de Mazenod (1861); Hospicius (asi 581); Timotheus, diaconus (s. inc.); Polyeuctus, m. in Cappadocia (s. inc.); martyres Alexandri (357/358); Paternus, ep. Veneten. (ca. 460-490); Mancius, m. Eboræ (s. VI); Hemming (1366); Ioannes Mopinot (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.