Světci k nám hovoří...


ÚVODNÍ SLOVO

Jste vítáni na nových internetových stránkách o svatých. Jejich životopisy zde budou postupně doplňovány.

Na začátku třetího tisíciletí se objevilo na trhu více nabídek čtení o svatých. Mezi nimi na prvním místě „Rok se svatými“, dílo původem z Augsburgu, kde bylo vydané osm let před novým martyrologiem římským. Žádná z dosavadních nabídek není dostatečně uspokojivá vzhledem k uváděnému datování a výběru světců při pohledu na směrnice II. vatikánského koncilu. Jde zejména o podání ve formách kalendářů. Kalendáře uvádějící svátky svatých mají za povinnost uvádět pouze svaté, kteří jsou zapsáni v martyrologiu.

V nabídce dosavadních kalendářů byli uváděni i ti, kteří v novém závazném Martyrologium Romanum 2001 nejsou a u některých dalších se liší dny jejich památky. O této problematice více v kapitole „Záznamy o svatých, martyrologium a reforma Římského kalendáře“.

Zde v úvodu je potřebné připomenout odůvodněnou a nezbytnou odlišnost některých katolických kalendářů. Vedle obecného kalendáře pro celou církev máme místní Liturgické kalendáře a ve všech těchto kalendářích, včetně obecného, je značný počet dnů bez připomínky světců. Je totiž potřebné, aby doby liturgického roku patřičně vynikly, aby byly zachovány i nějaké tzv. feriální dny (volné všední) a samozřejmě byla dodržena přednost svátků Páně, nerušené slavení významných dnů dějin spásy.

Svátky nejvýznamnějších světců mají závazné slavení v celé církvi a místní Liturgické kalendáře mají odsouhlasené i slavení konkrétních světců svého národa a v některých případech jde o povolení jejich oslavy i v jiný den než uvádí martyrologium. K tomu podrobněji ve výše zmíněné kapitole. Mezi ty, jejichž možnost slavení a uvádění v kalendářích je omezená, patří úplně všichni blahoslavení.

Běžně užívané stolní a nástěnné kalendáře se od Liturgických kalendářů liší tím, že udávají světce ke každému dni, ve snaze uchovávat přehled a připomínku všech pravidelně zařazovaných světců, z nichž jsou mnohdy vybírána křestní jména, patroni a kde k účelu kalendáře patří připomínat jmeniny. Pokud by však vyšly na velikonoční triduum, patří jejich připomínku přesunout a ani tento kalendář by se o nich neměl v těchto nejvýznamnějších dnech zmiňovat.

V obsahu jsou naznačena úvodní témata této elektronické podoby. K pozdějšímu vydání tiskem se počítá s některými přídavky, např. Kalendář pro tři století, v němž bude možné zjistit, na který den připadalo nebo bude připadat kterékoliv datum v posledních dvou stoletích a v celém století před námi. Zájemci, kteří by na své náklady rádi celé připravované dílo vydali, mohou se přihlásit autorovi. Bez jeho souhlasu není povoleno jakékoliv další veřejné šíření žádné části textu z tohoto díla. Výjimkou je jeho užití v kázáních pronášených v kostele.

Psát o svatých znamená psát o obrazech vzorů křesťanského života. To je možné z různých pohledů. Je možné podání v rámci historie, lze vycházet z toho, co říká konkrétní výtvarné vyobrazení anebo také z toho, co říká způsob života světce, s jeho osobními vztahy k Bohu a k lidem. Za přehlednými krátkými informacemi o jednotlivých světcích budete nacházet i tento důležitý meditativní pohled pro rozvíjení vztahů k obyvatelům nebes. A v životě všech svatých pak pozorovat, kterak oni poznávali vše převyšující Boží lásku, na kterou ve svých odlišných postaveních reagovali tím pravým přirozeným způsobem, který z nich učinil světce. Více nebo méně obdivuhodní nejsou proto, co dokázali svou silou či vlastní schopností, ale tím, jak v síle lásky a pro lásku spolupracovali s Boží milostí. V tom je i náš úkol. Víme, že slovo Boží říká: „Komu je mnoho dáno, od toho se mnoho očekává.“

My jdeme životem a ona nezměrná Boží láska jakoby nám nic neříkala. Proč? Nevidíme, nebo nechceme ji vidět?Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.