Světci k nám hovoří...


sv. Juliána z Cornillon

Iuliana, virgo in Brabantia

5. dubna, připomínka
Postavení:mystička, převorka CSA
Úmrtí:1258
Atributy:měsíc, monstrance, augustiniánka s knihou

ŽIVOTOPIS

Narodila se kolem roku 1191 v Rétienne u Lutychu v Belgii v bohatší rodině. Asi ve věku pěti let osiřela a byla dána i se starší sestrou na výchovu do kláštera Kornelienberg (Cornillon) k augustiniánským kanovnicím. Naučila se ručním pracím a kromě duchovní četby si oblíbila tichý, rozjímavý život. Po dosažení potřebného věku složila řeholní sliby.

Vynikala zbožností, poslušností a pokorou. Když slyšela o hříších lidí, trápila se pro ně jako by se jich sama dopustila. Velmi ráda adorovala před nejsvětější svátostí. Opakovaně měla vidění měsíce v úplňku, který byl při jedné straně částečně ztemnělý jakoby s trhlinou. Po více modlitbách jí bylo zjeveno, že měsíc symbolizuje katolickou církev a ono ztemnělé místo naznačuje, že Církev postrádá svátek na počest nejsvětější svátosti a k zadostiučinění za mnohá zneuctění od lidí. Zprvu se vysvětlení zdráhala zjevit, teprve až se roku 1230 stala převorkou, sdělila je kanovníku při chrámu sv. Martina v Lutychu i provinciálu dominikánů Hugovi. Také své vidění i s vysvětlením probrala s arcijáhnem Jakubem Troyesským, který se později stal papežem Urbanem IV. Biskup Robert se tímto sdělením zabýval a po určitém zdráhání sice vydal v roce 1246 pastýřský list, který vyzýval celou diecézi k slavení svátku Božího Těla, jenže Robert zemřel a slavení se neuskutečnilo. Došlo k němu až se zmíněný provinciál Hugo stal kardinálem a papežským vyslancem.

Juliána, která byla připravovatelkou svátku Božího Těla, prožila značné útrapy a protivenství. Těžkosti si prý zapříčinila velkou řeholní přísností a byla kvůli ní vypuzena z kláštera. Nějaký čas pobývala prý v Namuru a nakonec se uchýlila do kláštera ve Fosses, kde zemřela. Některé životopisy uvádějí život jen v řeholních domech, jiné život poustevnice.

Papež Urban IV. zavedl svátek Božího Těla již jako biskup verdunský ve své diecézi a jako papež, pohnut eucharistickým zázrakem v Bolsně, chtěl svátek zavést pro celou Církev, ale dříve zemřel. Svátek rozšířil na celou Církev až r. 1311 Klement V.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius Ferrer (1419); Irene (304); Iuliana, virgo in Brabantia (1258); Catharina Tomás (1574); Maria Crescentia (Anna); Höss (1744); Pherbutha (ca. 342); martyres Seleuci (344); martyres Regiis (s. V); Geraldus, abbas (1095)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.