Světci k nám hovoří...


blah. Notker Balbulus

Notkerus Balbulus

6. dubna, připomínka
Postavení:mnich OSB
Úmrtí:912
Patron:dětí s vadou v řeči a hudebníků
Atributy:benediktinský mnich a mlýnské kolo

ŽIVOTOPIS

Pocházel údajně ze šlechtické rodiny ve švýcarském kantonu Curychu. Pro svoji vadnou výslovnost byl nazýván Notger Balbulus. Stal se benediktinským mnichem i vedoucím školy, napsal různá pojednání a skladby. Zasloužil se o zvelebení církevního zpěvu.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

MOUDROST BOŽÍ ZAHANBUJE I POVYŠUJE

Narodil se kolem roku 840 v Heiligau (přejmenovaném na Elgg) u St. Gallenu ve Švýcarsku. Pro trvalou vadu v řeči byl svými vrstevníky v dětství posmíván a dostal přezdívku Balbulus - koktavý. Ale nikterak nezatrpkl, byl pokorný a skromný a dosáhl nadprůměrného vzdělání. V St. Gallen vstoupil do svatohavelského benediktinského kláštera. Pečoval tam o knihovnu, rozšiřoval si vědomosti a byl jmenován vedoucím klášterní školy, kterou přivedl k rozkvětu. Byl také hudebníkem a básníkem. Zabýval se i studiem života světců a psal o nich. Mnozí lidé u něj hledali pomoc a nemocní prosili o jeho návštěvu.

Pro jeho laskavost, učenost a moudrost jej snad franský král Karel III. učinil svým duchovním rádcem. Dvorní kaplan jej však prý při společné návštěvě pohrdlivým způsobem označil jako nejučenějšího z celé říše a hned dodal, že mu dá otázku, na které jeho moudrost ztroskotá. Povýšeně ho pak požádal, aby odpověděl, co zrovna Pán Bůh v nebi dělá? A Notker pohotově řekl: "Dělá to, co dělal vždy: pokorné povyšuje a pyšné ponižuje." Dvořané se zasmáli a dvorní kaplan se studem odešel. Při odjezdu se mu splašil kůň a řeholníci ho zraněného odnesli do kláštera. Pro nehojící se nohu vyzvali nemocného kaplana, aby, chce-li se uzdravit, poprosil dobrého Notkera o odpuštění a požehnání. Kaplanovi v tom ale bránila pýcha. Teprve až se bolesti v noze hodně zvětšily, s nářkem poprosil, aby mu Notkera zavolali. Světec mu požehnal, pomodlil se za něj a kaplan byl během několika málo dní prý uzdraven nejen na těle, ale i na duši.

Notker se proslavil různými skladbami. Napsal pojednání "De musica et symphonica" i "Knihu sekvencí" a složil také píseň "Media vita in morte sumus," která se stala válečnou písní křižáků. Jeho melodie k svatodušnímu zpěvu je rytmizována taktem klepotu mlýnského kola, proto je u něj např. od Ludvíka Seitze zobrazen. V roce 1512 byl blahořečen Juliem II.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Budu rozjímat o Boží moudrosti, třeba nad osmi blahoslavenstvími (viz. Mt 5. kap.) a vážit si těch, kteří něco z tělesných darů postrádají.

Bože, Tys povolal blahoslaveného Notkera, aby následoval Tvého Syna v jeho chudobě, pokoře a druhé vedl cestou lásky; pomáhej i nám, abychom věrni Tvému volání šli cestou, která je nám ukázána v evangeliu. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Veronensis (1252); Notkerus Balbulus (912); GalIa (s. VI); Michael Rua (1910); Petrina Morosini (1957); Iren (s. IV); Eutychius, ep. Cpolitan. (582); Winebaldus, abbas Trecen. (ca. 620); Prudentius, ep. Trecen (861); Gulielmus, abbas in Dania (1203); Catharina de Pallantia (1478); Zephyrinus Agostini (1896); Michael Czartoryski (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.