Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Petrína Morosini

Petrina Morosini

6. dubna, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1957

ŽIVOTOPIS

Pochází z rodiny prostých vesničanů v Itálii. Jako první z devíti dětí téměř celý život pomáhala matce s péčí o sourozence a pak se zajišťováním potřeb rodiny. Vynikala láskou k eucharistii i k bližním, ochotou v práci, ctností čistoty a angažovala se v Katolické akci. Nakonec při cestě do práce v textilní továrně byla pro ctnost čistoty smrtelně zraněna a svou duši odevzdala Bohu, kterého vroucně milovala.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

OBRAZ PROSTÉ DĚLNICE NA BOŽÍ VINICI

Narodila se 7. 1. 1931 ve Fiobbiu v Itálii. Byla první z devíti dětí prostých vesničanů. Od devíti let plně pomáhala matce s domácností včetně péče o sourozence. Čas, který mohla věnovat jen sobě, trávila v kostele. To děvče z chudé rodiny v černé zástěře, s tmavými ponožkami a dřeváky všichni znali jako laskavou, zbožnou a pilnou dívku. Její touhou bylo stát se řeholnicí.

Petrína po skončení základní školy nastoupila do oděvního učiliště, které však pro chudobu rodiny nedokončila. Protože otec ze zdravotních důvodů musel zanechat práce, nastoupila sama do zaměstnání jako textilní dělnice v Albině, aby skromným platem živila rodiče a osm mladších sourozenců.

Do práce v továrně chodila pěšky, sama a modlívala se při cestě růženec. Denně, po skončení práce nebo před ní, bývala na mši svaté. Stala se i členkou dívčí sekce Katolické akce. Jejím cílem byla eucharistie, čistota a apoštolát. Petrína se začala angažovat na misijním díle, modlívala se za povolání a za nemocné. Velmi ráda meditovala životopisy svatých. V roce 1947 se s kamarádkami zúčastnila slavnosti blahořečení Marie Goretttiové v Římě. Nadšena touto světicí prohlásila, že by si přála zemřít stejnou smrtí. Netušila, že se její vyslovené přání po deseti letech splní.

V osudný den byla cestou do práce přepadena neznámým mužem. Bránila svou čistotu a snažila se mu utéci. Těžce zraněnou ji po několika hodinách našli příbuzní. Lékaři pak dva dni zápasili o její život, ale z kómatu se už neprobrala. Její ošetřovatelé byli první, kdo ji prohlásili za následovatelku Marie Gorettiové. Zemřela ve věku 26 let.

Její hrob se stal cílem poutí mládeže z Katolické akce. Papež Jan Pavel II. ji 4. 10. 1987 slavnostně blahořečil.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Svatost Petríny spočívala ve vytrvalém úsilí o společenství s Bohem, v plnění jeho vůle. A druhým vzorem je její oběť pro početnou rodinu a láskyplné nasazení se za její potřeby bez vážného reptání. Pozemský život ztratila pro obranu své ctnosti. Všechny tři vzory se nachází i u Marie Goretiové. Ty první dva vzory potřebujeme aplikovat v našich rodinách. Stanovím si, co proto hned začnu dělat.

Bože, Ty miluješ ty, kteří se Ti oddávají celým srdcem a s láskou k Tobě slouží druhým; Tys dal blahoslavené Petríně Morosini v mladém věku dosáhnout mučednické slávy, oslav její ctnost čistoty i kanonizačním procesem a nám na její přímluvu pomáhej žít věrně podle Tvé vůle. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Veronensis (1252); Notkerus Balbulus (912); GalIa (s. VI); Michael Rua (1910); Petrina Morosini (1957); Iren (s. IV); Eutychius, ep. Cpolitan. (582); Winebaldus, abbas Trecen. (ca. 620); Prudentius, ep. Trecen (861); Gulielmus, abbas in Dania (1203); Catharina de Pallantia (1478); Zephyrinus Agostini (1896); Michael Czartoryski (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.