Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Terezie /Alix/ Le Clerc

Maria Teresia a Iesu (Alexia) Le Clerc

9. ledna, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1622
Patron:Školských sester de Norte-Dame, učitelek

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Remiremontu 2. 2. 1576. Za pomoci kněze Petra Fouriera založila kongregaci "Školské sestry de Norte-Dame". Řádová pravidla schválil papež Pavel V. Jako představená řídila klášter v Nancy do roku 1621.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Člověk potřebuje dostávat lásku

Pocházela z Francie z Remiremontu s rodným jménem Alexie Le Clerc. Od mládí toužila vést druhé dívky k Bohu. Za pomoci svého duchovního vůdce Petra Fouriera se čtyřmi dalšími dívkami utvořily družinu blahoslavené naší Paní. V návaznosti na pravidla kanovnického řádu sv. Augustina z ní vznikla kongregace nazývaná "Školské sestry de Norte-Dame". Alexie Le Clerc přijala řeholní jméno Marie Terezie od Ježíše a sestry, které se k ní přidaly, vedla podle pravidel napsaných Petrem Fourierem a schválených papežem Pavlem V.

Byly to první řeholnice, jejichž povoláním bylo vyučovat další ženy a dívky. Vymykalo se to dosavadním představám a se zavedením praxe proto souvisely těžkosti. Šlo nejen o vyučování náboženství, ale i o poskytnutí všeobecného základního vzdělání. Především zdarma vyučovaly chudé, a to i jiných vyznání, bez jakékoliv diskriminace. Například, když katolické děti dostávaly obrázky svatých, jiné děti obdržely to, co jim udělalo stejnou radost. S chudými se mohly učit i děti bohatých rodičů. Celé vyučování bylo na základě evangelního příkazu lásky, čímž byla prakticky předávaná víra také příkladem.

Člověk v první řadě potřebuje lásku dostávat a pak se podle ní začne formovat a stane se schopným ji vydávat. Tak, jak si toho byla vědoma Marie Terezie od Ježíše, tak by si to měl uvědomovat každý z nás, obzvlášť máme-li v péči děti.

Marie Terezie od Ježíše i s Petrem Fourierem měli na paměti potřebu předávat prostřednictvím nové kongregace se základní výukou i Kristovu lásku. Kongregace proto získala dobrou pověst a začala se šířit. Marie Terezie od Ježíše žila naplno pro druhé a zároveň pro Ježíše, do jehož věčného království odešla ve 46 letech.

Blahořečená byla 4. 5. 1947 papežem Piem XII.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Bože, Tys svou služebnici Marii Terezii od Ježíše povolal, aby šla důsledně cestou evangelia, přitom vyučovala a s láskou vychovávala mladou generaci dívek. Prosíme, dej i dnešním učitelům a vychovatelům správné poznání odpovědnosti, aby se na mládež dívali s láskou, s jakou na ni hledíš Ty sám. A nám dej milost, abychom pochopili tvá slova: "Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili" (Mt 25,40). Je to důležité, abychom jednou i my došli k Tobě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellinus, ep. Anconitan (s. VI.); Hadrianus, abbas (710); Felanus (asi 710); Eustratius, thaumaturgus (s. IX.); Honoratus de Busentiaco (1250); Iulia della Rena (1367); Antonius Fatati (1484); Maria Teresia a Iesu (Alexia) Le Clerc (1622); Agatha Yi et Teresia Kim (1840); Paulina Maria Jaricot (1862); Iosephus Pawlowski et Casimirus Grelewski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.