Světci k nám hovoří...


blah. Petr González Telmi

Petrus González Telmi

14. dubna, připomínka
Postavení:kněz, řeholník OP
Úmrtí:1246
Patron:námořnictva a mořeplavců; vzývaný proti zemětřesení a nepříznivým přírodním vlivům
Atributy:dominikánský hábit, loď, kotva, pochodeň, kniha

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze šlechtických kruhů ve Španělsku. Vedl okázalý a prostopášný život i poté, co se stal duchovním. K jeho obrácení přispěl pád z koně, při kterém byl zesměšněn, a to ho dovedlo k zamyšlení o smyslu života. Stal se dominikánem a začal se plně věnovat duchovnímu poslání. Určitý čas byl rádcem krále Ferdinanda Kastilského a kazatelem u jeho dvora. Pak působil na venkově mezi chudými a zvláště působil i mezi námořníky na jejich lodích. Pod jménem Elmo je jejich patronem.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

NESTÁLOST SVĚTA KONTRA PRAVÝ SMYSL ŽIVOTA

Narodil se před rokem 1190 v Astorze ve Španělsku. Jeho strýc byl v tomto městě biskupem a snažil se vést Petra k duchovnímu životu. Příliš se mu to nedařilo, jako by neměl povolání. Byl ješitný, marnivý, trávil hodně času ve společnosti, na hostinách i při honitbě. Přesto se nechal vysvětit, stal se kanovníkem a pak kapitulním děkanem. Jednou projížděl na koni městem a s pýchou přijímal uctivé pozdravy lidu. Jeho kůň se ale náhle vzepjal a shodil ho do blátivé kaluže, načež se všichni okolo začali smát. Petr si prý následkem toho uvědomil nevděčnost a nestálost tohoto světa. Jak málo stačilo k tomu, aby se umazán a s hanbou vracel domů. Začal litovat života, na kterém si zakládal, a hledal smysl života jinde než dosud. Odešel z města a asi po několika měsících poustevničení se vzdal děkanského úřadu a vstoupil do dominikánského řádu.

Pustil se do studia teologie a stal se vynikajícím členem řádu, kde úspěšně vystupoval jako kazatel. Kastilský král Ferdinand III. ho pozval k sobě a učinil svým důvěrným rádcem a dvorním kazatelem. Petr se snažil odstraňovat nepořádky na královském dvoře a napravovat porušenou kázeň i v armádě. To se nelíbilo jeho protivníkům a najali si na něj prostitutku, která ho měla svést, a oni byli připraveni je přistihnout. Ta, aby se dostala do jeho soukromí, se prý vydávala za kajícnici, ale sotva začala s pokusem svádění, Petr v krbu rozhrnul žhavé uhlíky a dle legendy na ně ulehl. Ona pak utekla, přičemž Petr se prý ani nepopálil, a to zapůsobilo i na strůjce nástrahy.

Při králových vítězstvích nad Maury Petr dbal, aby vojíni opojení vítězstvím a mocí se neproviňovali na pannách, chránil je před násilím a mnoha Maurům zachránil život. Mohamedánské modlitebny přetvářel v křesťanské kostely a z krásné mešity udělal biskupský chrám. Po všech vítězstvích měl své poslání u dvora za ukončené a nenechal se králem uprosit, aby zůstal déle. Odešel kázat po venkově, zejména vyhledával hrubě žijící obyvatele, chudé a opuštěné, kterým s velkou horlivostí předával křesťanské pravdy. Poukazoval na nestálost světa a pravý smysl života. Měl zvláštní náklonnost k námořníkům, za kterými chodil na lodě, protože možnost navštěvovat kostely měli omezenou. Ke konci života velmi často kázal a zpovídal na lodích, odtud i jeho další jméno Elmo.

Zemřel na misijní cestě v Tuy a tam byl i pohřben.

Papež Inocenc IV. již v roce 1254 povolil, aby mu byla prokazována vymezená úcta (formulace „blahořečení“ a jeho praxe začala až na konci XVI. století). Papež Benedikt XIV. 13. 12. 1741 potvrdil jeho kult (jako „od nepaměti“ pro trvání více století). V těchto souvislostech je někde označen za svatého a jinde, včetně Martyrologium Romanum 2001, je uveden jako blahoslavený, protože dovršení kanonizace, jak ji známe dnes, neproběhlo.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

V dnešním rozjímání se také já zamyslím nad nestálostí světa a pravým smyslem života.

Bože, Tys vedl blahoslaveného Petra Gonzáleze na cestu života podle evangelia a učinil jsi z něj jeho věrného hlasatele; na jeho přímluvu posílej horlivé kazatele své církvi, aby uprostřed proměn tohoto světa hlásali pravdu. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Lambertus, ep. Lugdunen. (asi 688); Tiburtius, Valerianus et Maximus (neznámé století); Bernardus, abbas Tironien. (1117); Lidvina (1433); Petrus González Telmi (1246); Bernica, Prosdoca et Domnina (s. IV); Fronto, abbas in Ægypto (ca. s. IV); Asacus (s. V); Thomais (476); Pretextatus (586); Ioannes, ep. Montis Marani (s. XI/XII); Benedictus, pastor (1184); Isabella Calduch Rovira (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.