Světci k nám hovoří...


sv. Marie Kleofášova

sv. Marie Kleofášova

sv. Salome Jeruzalemská

sv. Salome Jeruzalemská

sv. Marie Kleofášova a Salome Jeruzalemská

Maria Cleophæ et Salome

24. dubna, připomínka
Postavení:matky apoštolů a příbuzné Svaté Rodiny
Úmrtí:s. I.

ŽIVOTOPIS

Marie Kleofášova byla matka Jakuba mladšího ze sboru apoštolů a Josefa (viz Mk 15,40).

Salome Jeruzalemská byla dcerou Marie Kleofášovy a matka apoštolů Jakuba staršího a Jana.

S oběma ženami, příbuznými Panny Marie, se setkáváme v evangeliu, kde doprovází Krista až na Kalvárii (viz Mt 27,56).

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

MATKY APOŠTOLŮ, KTERÉ DOPROVÁZELY KRISTA

Za podklad životopisu dnešních světic nám slouží evangelium i tradice.

Marie Kleofášova byla láskyplnou, tichou a skromnou manželkou Kleofáše, blízkou příbuznou sv. Rodiny a moudrou, bdělou matkou. Vychovala dceru Salome, pozdější manželku Zebedeovu a matku dvou apoštolů, a také čtyři syny: apoštola Jakuba ml., pozdějšího biskupa jeruzalémského i jeho následovníka Simeona a dále apoštola Judu Tadeáše a Josefa.

Marie Kleofášova se zúčastnila všech významných událostí Ježíšova života. Její láska k němu se rodila v poznání. Byla svědkyní Ježíšova života, učení i smrti. Byla také mezi prvními ženami, které slyšely velkou zvěst, že Syn člověka přemohl smrt a otevřel lidem brány věčnosti.

On sám je pozdravil a naplnil pokojem, aby se nebály a uložil jim: "Jděte, oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje; tam mě uvidí." (Mt 28,10)

Kéž Marie Kleofášova a Salome nám vyprošují, abychom i my poznávali Krista, aby z jeho poznání v nás rostla láska k němu. O to poznání se však musíme také sami snažit: hlubší četbou evangelia, modlitbou a eucharistickou úctou spojenou s přijímáním Krista.

Salome Jeruzalemská je zvána také Marií a její jméno znamená "Pokojná". Provdala se za Zebedea a jak bylo uvedeno, dva jejich synové, Jakub st. a Jan, se stali apoštoly. Salome se snažila pro ně vyžádat přední místo v mylné představě o Kristově království (viz. Mt 20,21). Ježíšova odpověď: "Nevíte, o co prosíte..." Je v jistém smyslu adresovaná všem matkám, které prosí za vyšší a přednější místo pro své děti. Neví, oč prosí.

Jaká cesta je nejlepší a vede na přední místo v Božím království?... Je to následování Krista. On dodává: "Můžete pít kalich, který já mám pít?" Ano, podle Ježíšovy předpovědi ho pít budou, ale komu Otec připravil přední místa, těm patří, nedají se získat nějakým přemlouváním Ježíše. Jisté dnes je, že patří jeho matce, ale ne proto, že je jeho matkou, ale pro bezmeznou lásku jejího srdce, se kterou měla účast na vykoupení se spoluprožíváním Kristova utrpení, pro které je nazývána také spoluvykupitelkou. A dá se říci i pro dokonalé sjednocování se s Boží vůlí. A to je to nejdůležitější, proto matky mají, tak jak to zřejmě později pochopila a udělala Salome, modlit se za své děti, aby šly za Kristem a svým životem co nejlépe plnily Boží vůli.

Salome s ostatními ženami pak kráčela za Ježíšovým křížem, dala odvážný příklad a byla mezi těmi, které šly pomazat Kristovo mrtvé tělo. Stala se svědkyní jeho zmrtvýchvstání a zemřela pravděpodobně v Jeruzalémě.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Pomodlím se častěji desátek za své děti a pokud žádné nemám, poprosím o vyslyšení modliteb matek za děti, které prosí o jejich správnou duchovní cestu. Pro své děti vyprošuji, aby došly takového poznání Krista, které jim bude ustavičným zdrojem stále rostoucí lásky k němu.

Bože, Tys povolal svaté Marie, Kleofášovu a Salome, aby šly věrně za Tvým Synem. Radujeme se z jejich oslavy a prosíme Tě: nauč nás poznávat Tvou vůli, abychom tak jako ony žili příkladným křesťanským životem. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Georgius, m. in Palæstina (s. IV.); Fidelis de Sigmaringen (1622); Maria Cleophæ et Salome (s. I.); Alexander, m. Lugduni (178); Mellitus (624); Wilfridus (709); Gulielmus Firmati (1103); Maria a Sancta Euphrasia (Rosa Virginia) Pelletier (1868); Maria Elisabeth Hesselblad (1957); Anthimus, ep. Nicomedien (303); Gregorius, ep. Illiberitan (s. IV); Deodatus, abbas (s. VI); Egbertus (729); Benedictus (Angelus); Menni (1914)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.