Světci k nám hovoří...


sv. Simeon Jeruzalémský

Simeon, ep. Hierosolymitan

27. dubna, připomínka
Postavení:biskup a mučedník
Úmrtí:107

ŽIVOTOPIS

Byl příbuzným Pána Ježíše. Po smrti Jakuba ml. se stal jeruzalémským biskupem. Roku 70 utekl s jinými křesťany do Pelly a po zničení Jeruzaléma se vrátil. Po udání, že patří k potomkům Davidovým, byl i přes své stáří mučen na skřipci a ukřižován.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

BÝT JEŽÍŠOVÝM BRATREM

Byl synem Kleofáše a jeho manželky Marie, blízké příbuzné Matky Boží. Jeho bratry byli apoštolé Juda Tadeáš a Jakub ml., po jehož mučednické smrti v roce 62 byl zvolen jeho nástupcem, biskupem v Jeruzalémě. Vynikal pastýřskou horlivostí, neohrožeností a moudrostí. Požíval všeobecné úcty a za jeho působení se naplnila Kristova předpověď o zkáze Jeruzalémského chrámu, že nezůstane kámen na kameni (viz Mt 24,2).

V čase zkázy Jeruzaléma, když se blížili Vespasián a Titus, se biskup Simeon s věřícím lidem uchýlil do města Pelly za Jordánem. Po dnech hrůzy se vrátili a usadili na troskách Jeruzaléma. Tam Simeonovou péčí rozkvetla znovu křesťanská církev.

Jako biskup vedl své stádo 45 let. Byl již starcem velmi vysokého věku, když si císař Traján usmyslil vyhladit všechny Davidovy potomky, aby snad zmařil všechny naděje na říši Mesiášovu. Tehdy nevěrní židé udali u císařského náměstka Attika biskupa Simeona jako potomka Davidova. Náměstek vida starce, chtěl ho ušetřit mučení za cenu zrady. Ten však statečně odmítl a ještě statečněji nabídl své již nemohoucí tělo. Byl pak mučen na skřipci a rozdrápaný s vykloubenými údy ukřižován.

Simeon z lásky ke Kristu podstoupil mučení a smrt na kříži. Odměnou za věrnost mu bylo dáno vejít do nebeské slávy podobně jako jeho milovaný bratr Ježíš. Toto bratrství neznamenalo jen, že byli téhož rodu. Ježíš řekl: "kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka" (Mt 12,50). K bratrství jsme byli povoláni svatým křtem. Živeni eucharistií, stáváme se s Kristem jedním tělem, ale to nejpodstatnější je, že máme s ním být i jedné vůle při plnění vůle nebeského Otce.

Jak drazí jsme Ježíši, který za nás na kříži prolil všechnu svou krev. Simeon si toho všeho byl vědom a tak nemohl zapřít. A my? Nakolik jsme Ježíšovými bratry podle toho posledního požadavku plnění Otcovy vůle?

Být Ježíšovým bratrem znamená i začlenění do Nejsvětější Trojice. "Otec prostřednictvím svého Syna a v Duchu svatém nabízí každému (muži i ženě) svou svatost a volá každého, aby žil v tajemném vztahu společenství s osobami Nejsvětější Trojice." (Pravidla pro život karmel. terciářů)

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Chci konat, co ode mne Bůh očekává. K tomu potřebuji i poznání. Vůle Boží se odvíjí od toho, kam mne Bůh postavil. Od mého poslání. Je třeba přijímat dobré i zlé a snažit se plnit to, co druzí ode mne potřebují. S trpělivostí snášet různá protivenství, může jít i o nemoc a nemohoucnost. S láskou častěji pohlédnu na kříž, abych dokázal plnit Boží vůli i nesením svého kříže.

Všemohoucí a milosrdný Bože, Tys dal svatému Simeonovi sílu a trpělivost vydržet všechny útrapy mučení; pomáhej i nám, kteří jeho vítězství oslavujeme, abychom trpělivě a s láskou dokázali přijímat každý kříž, který nám bude třeba nést. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Simeon, ep. Hierosolymitan (107); Pollio (asi 303); Zita (1278); Petrus Armengol (1304); Theodorus, abbas in Thebaide (s. IV); Liberalis, eremita (ca. 400); Mauganus (Macaldus) (s. VI); Ioannes, hegumenus in Propontide (s. IX); Iacobus Varinguer de Iadere (ca. 1485); Catharina de Monte Nigro (1565); Nicolaus Roland (1678); Antonia Bandrés y Elósegui (1919)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.