Světci k nám hovoří...


sv. Polio

Pollio

27. dubna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 303

ŽIVOTOPIS

Byl lektorem v Cibalae v Panonii. Za pronásledování císařem Diokleciánem byl zajat a předveden před prefekta k výslechu. Před ním neohroženě obhajoval křesťanskou víru.

Prefekt Probus uváděl v obžalobě, že křesťanští lektoři pletou lehkověrným ženám hlavy, nesouhlasí s jejich vdáváním a přemlouvají je k zachovávání panenství. Polio řekl, že křesťanská víra vede panny k čistotě, manželky k cudnosti a věrnosti, učí k úctě rodičům, k odpouštění nepřátelům, milosrdenství k trpícím a že přikázání zakazují křivdu bližním.

Probus se zeptal: A co z toho má, když stejně umře a majetku pozbude? - "Jenže je co pomíjí a co nepomíjí. Druhé ceníme nad první," odpověděl Polio.

Prefekt Probus odmítl dále poslouchat a když Polio odmítl obětovat, rozhodl o jeho smrti upálením.

Zastavme se ještě u Probusovy otázky "co z toho má?"

Tak se i dnes ptají ti, co nevěří ve vzkříšení. Naše evangelizace proto musí vést k tomu, aby oni poznali, že Kristus žije! - A měli by poznat, že je v nás přítomen. A On to od nás chce! Jinak je jejich otázka odůvodněná a sám Pavel píše do Korinta o smyslu víry bez faktu vzkříšení (zamysleme se nad těmito skutečnostmi):

"A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i naše víra a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých.

Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! (1 Kor 13, 14-19)

Avšak Kristus byl vzkříšen, dosvědčovaly to i životy světců a měl bych to dosvědčit i já.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Simeon, ep. Hierosolymitan (107); Pollio (asi 303); Zita (1278); Petrus Armengol (1304); Theodorus, abbas in Thebaide (s. IV); Liberalis, eremita (ca. 400); Mauganus (Macaldus) (s. VI); Ioannes, hegumenus in Propontide (s. IX); Iacobus Varinguer de Iadere (ca. 1485); Catharina de Monte Nigro (1565); Nicolaus Roland (1678); Antonia Bandrés y Elósegui (1919)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.