Světci k nám hovoří...


sv. Kvirín

Quirinus, tribunu

30. dubna, připomínka
Postavení:tribun a mučedník
Úmrtí:asi. s. III. nebo II.
Patron:rytířského stavu; uváděn je jako ochránce koní a pomocník proti kožním onemocněním i ochrnutím, dně, očním nemocem a bolesti nohou

ŽIVOTOPIS

Byl Říman, stal se tribunem, měl dohled nad vězni, byl pro víru mučen a nakonec i sťat. To jsou o něm nejspolehlivější údaje. Základním nedostatkem je, že neznáme přesně dobu, ve které žil a legendární příběh není jen jeden. Podle většiny životopisů byl mu císařem svěřen dohled nad křesťanskými vězni a za zvlášť nebezpečné byli považováni ti, kteří měli hodnost od císařského dvora. Ve vězení byl římský prefekt Herma, obrácený na víru od papeže, a Kvirín si myslel, že se bude moci pochlubit tím, že dosáhne jeho odpadu od víry. Ale s přesvědčením to bylo obráceně. Prefekt Herma mluvil přesvědčivě a výmluvně, poukazujíc na to, že před časem byl stejného názoru a že jej nemůže odradit chvilka utrpení na zemi od šťastné věčnosti.

Zviklán ve své nevěře začal Kvirín uvažovat, že je-li křesťanský Bůh opravdu takový, jak jeho vězni věří, mohl by na přímluvu některého z nich uzdravit jeho dceru. Ta pak byla uzdravena dotekem řetězu poutajícího ruce vězně. Vyznání víry a další křesťanské kroky pak vedly k tomu, že císař nařídil, aby Kvirinovi byl při mukách na skřipci vyříznut jazyk, kterým vyznával víru a pak useknuty všechny končetiny. Nakonec mu byla ze zohaveného těla odťata i hlava. Pohřben byl na Appijské silnici.

V příběhu je kladen důraz na jazyk, kterým lze vykonat velmi mnoho. S jeho pomocí se však dá dostat nejen do nebe, ale i do pekla. Pamatujme na tuto skutečnost a snažme se o to, co je lepší.

Při pozdějším přenášení ostatků Kvirína je v jeho životopisech zmínka o zázracích, pro které je vzýván jako pomocník při léčení.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius Pp V. (1572); Iosephus Benedictus Cottolengo (1842); Quirinus, tribunu (asi. s. III. nebo II.); Petrus, levita (605); Gualfardus (1127); Paulina von Mallinckrodt (1881); Benedictus de Urbino (1625); Eutropius, ep. Santonarum (s. III); Diodorus et Rhodopianus (s. IV); Donatus, ep. Eurœen. in Epiro (s. IV); Laurentius, m. Novari (s. IV); Mercurialis (s. IV); Pomponius (s. VI); Augulus (s. VII); Earconwaldus (693); Amator, Petrus et Ludovicus (855); Adiutor (ca. 1131); Gulielmus Southerne (1618); Maria ab Incarnatione Guyart Martin (1672);

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.