Světci k nám hovoří...


Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Maria Virgo, Mater unitatis christianorum

18. ledna, památka

ŽIVOTOPIS

Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života (Hedegetrie), přinesený sv. Cyrilem a Metodem na Velkou Moravu, je uctíván jako obraz, který se váže k liturgické památce Matky jednoty křesťanů. Nenachází se v martyrologiu, protože památka je ustanovena jen pro naše diecéze ze dne 10. 9. 1966. Před tímto obrazem u Panny Marie - Santa Maria Maggiore - v Římě byly schváleny slovanské bohoslužebné knihy a Metod byl vysvěcen na kněze. Služebník Boží Antonín Cyril Stojan svěřil "Apoštolát sv. Cyrila a Metoda", který měl pracovat pro sjednocení Slovanů ve víře, pod ochranu Panny Marie.

Mariánská úcta je dodnes drahocenným pojítkem sbližujícím Západ s Východem i zárukou naděje na obnovení někdejší jednoty. Panna Maria znovu nám připomíná, že všichni jsme její děti. Usilujíce o jednotu, prosme ji, aby lidstvo pod jejím vedením brzy dospělo ke spojení v jedné církvi.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Připojím se k modlitbám za jednotu a také si něco odřeknu z lásky k Božskému Srdci, které touží po přivedení všech do jednoho ovčince, kdy „bude jedno stádo, jeden pastýř.“ (Jan10,16)

K Pánu Ježíši, jenž vede svůj lid k jednotě víry a lásky, s důvěrou volejme: Sjednoť všechny křesťany.

Pane Ježíši Kriste, Synu Panny Marie, shromažďuj svůj lid ze všech končin země, a veď ho k plnosti pravdy a k dokonalosti lásky.

Otvírej naše srdce a veď nás k pravému pokání, ať se celým svým životem obrátíme k Tobě.

Obnovuj v nás stále svého Svatého Ducha a jeho smýšlení, abychom měli vzájemné porozumění a nesoudili jeden druhého.

Posiluj nás, abychom byli věrni svému vyvolení a milovali se navzájem, jako jsi miloval nás.

Bože, Ty shromažďuješ rozptýlené národy, aby vytvářely jednotu ve Tvém milovaném Synu a dosáhly spásy; na přímluvu jeho Matky, Panny Marie, dej, ať Tě celé lidstvo společně chválí v jedné církvi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(modlitba z breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Mater unitatis christianorum ; Successus, Paulus et Lucius (259); Cosconius, Zeno et Melanippus, m. Nicææ (s. III/IV); Volusianus (asi 498); Prisca, titularis basilicæ in Urbe (před rokem 499); Deicolus (s. VII.); Beatrix Estensis, monialis (asi 1262); Margarita, virgo monial. Ord. Prædicat (1270); Facius (1272); Andreas Grego de Piscaria (1485); Christina Ciccarelli (1543); Regina Protmann (1613); Felicitas Pricet, Monica Pichery, Carola Lucas et Victoria Gusteau (1794); Maria Teresia (Maria Ioanna) Fasce (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.