Světci k nám hovoří...


sv. Priska

Prisca, titularis basilicæ in Urbe

18. ledna, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:před rokem 499
Atributy:lev a meč

ŽIVOTOPIS

Byla třináctiletou Římankou, když krutost císaře Klaudia II. dala vyniknout její velké lásce k Bohu. Bez mimořádné heroické lásky ke Kristu je mučednictví tohoto dítěte nemyslitelné. Ale i kdyby udávaný věk neodpovídal pravdě, jistě jí odpovídala velikost lásky.

Císař Klaudius přičítal vítězství nad Góty pohanským bohům, proto nařídil všem obyvatelům Říma účastnit se děkovné slavnosti s konáním obětí. Priska žila pro Krista s vědomím, že nic ji od jeho lásky nemůže odloučit (srov. Ř 8,38-39). To bylo důvodem její statečnosti, když ji násilím dovedli do Apollónova chrámu chtějíce od ní modloslužebný úkon. Životopisy uvádí, že odpověděla: "Jen Bůh, jemuž se klanějí křesťané, je pravý Bůh a jen ten je hoden obětí! Úctu náležející jen Bohu, Stvořiteli nebe a země, nebudu prokazovat ani tvorům, natož kamenům." To dodržela, i když pro svůj postoj musela snášet mnoho týrání. Použili vřelý olej a zbičovanou drželi o hladu. Pak na skřipci chtěli dosáhnout odvolání jejích slov. Hladový lev, kterému byla předhozena, jí neublížil, tak jí mečem usekli hlavu.

Martyrologium hovoří stručně a otázku pravdivosti legendy nechává stranou. Podstatná je smrt z věrnosti a lásky k Bohu.

Její kosti byly uloženy v chrámě nesoucím její jméno, který je dnes připomínanou bazilikou na římském Aventinu.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože, Tys dal svaté Prisce sílu vydržet všechny útrapy mučení; pomáhej i nám, kteří dnes oslavujeme její vítězství, abychom pod Tvou ochranou obstáli v každém nebezpečí. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

(použito modlitby breviáře)

POZNÁMKA

Zemřela v některém z prvních století. Dnešní text martyrologia místo úmrtí upozorňuje na římskou baziliku jí zasvěcenou před rokem 499.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Mater unitatis christianorum ; Successus, Paulus et Lucius (259); Cosconius, Zeno et Melanippus, m. Nicææ (s. III/IV); Volusianus (asi 498); Prisca, titularis basilicæ in Urbe (před rokem 499); Deicolus (s. VII.); Beatrix Estensis, monialis (asi 1262); Margarita, virgo monial. Ord. Prædicat (1270); Facius (1272); Andreas Grego de Piscaria (1485); Christina Ciccarelli (1543); Regina Protmann (1613); Felicitas Pricet, Monica Pichery, Carola Lucas et Victoria Gusteau (1794); Maria Teresia (Maria Ioanna) Fasce (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.